Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Організація соціального навчання членів неблагополучної сім'ї.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Соціальне навчання покликано розв'язати такі завдання соціального супроводу членів неблагополучних сімей:

- формування незалежної, вільної, самоактуалізованої особистості кожного члена сім'ї;

- допомога сім'ям у розв'язанні складних життєвих ситуацій і проблем власними силами і за підтримкою фахівців;

- допомога членам сім'ї у різнобічному розвитку, виявленні здібностей і створенні умов для їх розвитку;

- вторинна і третинна превенція сімейного неблагополуччя.

До основних принципів соціального навчання членів неблагополучних сімей відносяться: принципи освіти дорослих, дидактичні принципи, принципи соціальної роботи з сім'єю. Тому цей перелік може виглядати таким чином:

- неперервності, гнучкості, рівності освіти, гуманізму, демократизму, співпраці, опори на позитивне і життєвий досвід сім'ї;

- системність, індивідуалізація і диференціація навчання;

- контекстність навчання (врахування конкретних, життєво важливих цілей, діяльності в різних сферах життя членів сім'ї, часових, просторових, побутових і соціальних факторів);

- елективність навчання або дидактичний вибір у навчанні (цілей, змісту, форм, методів, засобів, термінів, часу, місця навчання, оцінки результатів);

- науковості та розвитку освітніх потреб ( оцінка результатів навчання здійснюється шляхом виявлення реального ступеня засвоєння навчального матеріалу і визначення того мінімуму, без якого неможливе досягнення поставленої мети, а процес навчання будується з метою формування нових освітніх потреб, конкретизація яких здійснюється після досягнення певної мети);

- систематичності, трудності і доступності;

- формування позитивної мотивації соціального навчання, активності, самостійності і координації (передбачає підведення слухачів до реалізації певних завдань освіти і спрямування на самоосвіту і самовиховання).

- біографічності (звернення у процесі навчання до біографічних подій слухачів і педагогів для подальшого спільного переосмислення, аналізу та узагальнення).

Зміст соціального навчання - це педагогічно-адаптований соціальний досвід розв'язання сімейних проблем. Він повинен включати, як і зміст будь-якого навчання, - знання, вміння і навички (способи дій), досвід творчої діяльності, досвід емоційно-цілісного ставлення до засвоюваного. Стосовно сім'ї це:

- знання прав сім'ї та членів сім'ї у родині;

- життєві сімейні вміння та навички, які дозволяють ці права реалізувати;

- здатність перетворювати обставини, будувати нові умови та стосунки;

- позитивне ставлення до сім'ї як до цінності.

З іншого боку зміст соціального навчання сімей складають з позицій андрагогіки:

- досвід ефективної практичної діяльності членів сім'ї в різних галузях суспільства (цей досвід може бути використаним для порівняння з успіхами у сімейному житті, актуалізації і переносу);

- пізнавальний досвід: методи і результати засвоєння закономірностей навколишньої дійсності, який при відповідній мотивації може бути застосований при навчанні життєвим сімейним умінням;

- досвід соціальної (у т.ч. і сімейної) взаємодії у процесі досягнення загальної мети людини (як кейси для вдосконалення сімейного життя);

- морально-етичний досвід, відображених у моралі, праві, інших нормах людського співжиття (як модель подружніх стосунків, сімейного виховання, яку треба вдосконалити чи виробити з урахуванням набутих в процесі соціального навчання знань і вмінь);

-духовно-культурний досвід: образно-емоційне сприйняття життя, естетичне ставлення до його проявів у сім'ї, вироблення сімейних цінностей тощо.

Знання та вміння членів неблагополучних сімей можна закласти в програму соціального навчання як обов'язкові, як показники ефективності супроводу, а досвід та ставлення як бажані, які можуть сформуватися різною мірою у різних сім'ях. Розкриємо зміст соціального навчання у вигляді переліку прав членів сім'ї, у родині, сім'ї в суспільстві, життєвих сімейних навичок і вмінь, сімейних цінностей.

Основою для такого переліку є:

- визначення прав та обов'язків членів сім'ї у родині;

- поняття про спілкування та педагогічне спілкування;

- поняття про комунікативні і конструктивно-організаційні, гностичні,

проектувальні педагогічні вміння батьків;

- поняття про демократичну сім'ю, про рівність у сім'ї;

- поняття про сім'ю як соціальну систему і первинний колектив;

- особливості членів сім'ї (статеві, вікові);

- поняття про соціальний та виховний потенціал сім'ї;

- теорія конфлікту;

- поняття про сімейні протиріччя; розвиток сім'ї та її членів;

- поняття про сімейний спосіб життя і життєві навички такого способу життя.

Права членів сім'ї у родині закріплені новим Сімейним кодексом України. Це особливі людські права, які людина може реалізувати тільки в своїй власній сім'ї і які є умовою її нормальної життєдіяльності і розвитку в сім'ї. Виділяють права сина і доньки (дітей), матері, батька, майнові права громадян України в сім'ї, у т.ч. і після розлучення.

Захист прав членів сім'ї і сім'ї у суспільстві держава гарантує через судову владу на основі фахових дій адвоката за ініціативою членів сім'ї; допомагає їх реалізувати через соціальні програми, у т.ч. комплексні програми ЦССДМ. Соціальна робота в цьому аспекті в межі ЦССДМ полягає у створенні умов для реалізації членами сім'ї цих прав, а саме: інформуванні, консультуванні, навчанні не юридичним, а педагогічним і психологічним аспектам реалізації цих прав: чому треба і як треба їх здійснювати, що передбачає знання про:

— те, що дозволяється (а не що заборонено) в сім'ї (поведінка, спілкування); як виробити прийнятну для подружжя модель сімейних стосунків;

— які умови є належними для виховання, навчання і розвитку дітей і як їх створювати у сім'ї, як виховувати дитину;

— як забезпечити єдину модель сімейного виховання і водночас самостійність подружжя від власних батьківських сімей;

— як не нашкодити розвитку членів сім'ї, поєднати їх обов'язки з особистими потребами в розвитку;

— як регулювати сімейні конфлікти, запобігти насильству в сім'ї, відновити сімейні стосунки;

— як поєднувати сімейні обов'язки з професійними, будувати стосунки з мікросередовищем;

— як здійснювати захист і самозахист дитини, сім'ї;

— як реалізувати обов'язки членів сім'ї відносно один одного з опорою на позитивне (а не на покарання);

— як будувати сімейні стосунки за допомогою спілкування, як враховувати думку кожного члена сім'ї, як спільно приймати рішення;

— як планувати розвиток сім'ї та дітей; визначати їх здібності, створювати умови для їх розвитку;

— які проблеми можуть бути в сім'ї та як їх вирішувати;

— які сімейні протиріччя є типовими і чому (ґендерні стереотипи, національні, релігійні протиріччя тощо), як їх долати;

— як організувати дозвілля, відпочинок сім'ї, навчитись розподіляти обов'язки в сім'ї.

Слід також відзначити, що батьки та інші дорослі члени сім'ї повинні знати, які права дітей вони можуть захищати; а дорослі діти - які права батьків (опікунів тощо) вони можуть захищати самостійно.

Виникає проблема: як навчитися користуватись цими знаннями членам сім'ї і що тут можуть зробити спеціалісти у супроводі неблагополучної сім'ї. Розв'язання цієї проблеми є можливим завдяки формуванню у членів сім'ї життєвих навичок і вмінь, яке може відбутися через організацію соціальним педагогом соціального навчання членів неблагополучної сім'ї.

Життєві уміння і навички - ті, які необхідні для розв'язання питань і проблем життя в сім'ї. До них відносяться психологічні, економічні, побутові, педагогічні навички. Останні включають: навички співпраці, спілкування, розв'язання конфліктів, спільного вироблення і прийняття рішень, критичного і творчого мислення, користування своїми правами, врахування прав інших членів, розв'язання життєвих ситуацій. Життєві уміння й навички дозволяють на основі знання особливостей членів сім'ї обґрунтовано здійснювати цей вибір, який є ознакою незалежного життя. Цей вибір буде оптимальний, оскільки він усвідомлений, враховує реальні можливості сім'ї та людини, джерела розв'язання проблем, прагнення і цілі кожного члена сім'ї, фактори ризику.

Таким чином, можна зробити висновок, що життєві сімейні вміння і навички відбивають у сімейному спілкуванні і життєдіяльності її членів всі елементи зобов'язань щодо прав членів сім'ї у родині: поважати; захищати; втілювати.

Це означає, що життєві сімейні вміння і навички повинні відбивати:

а) зміст прав члена сім'ї у родині;

б) власне позитивне ставлення до цих прав (аспект поваги).

І на цій основі реалізуються в самоактуалізованій поведінці членів сім'ї. Отже, життєві сімейні вміння і навички — це дії, за допомогою яких права членів родини стають реальними, що можливо лише за умови їх поваги і захисту. Права можна поважати (членами сім'ї), захищати (за допомогою соціальних працівників, юристів), але якщо немає їх повсякденного втілення у спілкуванні, поведінці членів родини, то можна стверджувати, що така сім'я ще не володіє життєвим сімейним вміннями та навичками.

Тому соціальне навчання повинно вчити користуватись всіма елементами зобов'язань щодо реалізації прав, а соціальне інспектування та методи вивчення сім'ї - передбачати виявлення користуванням життєвими сімейними вміннями і навичками членами сім'ї в різних умовах та обставинах.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.