Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

з дисципліни: «Економіка праці й соціально-трудові відносини»

для студентів напрямків підготовки 6.030507 «Маркетинг»,

6.030601 «Менеджмент»

 

 

Харків 2011


ЗМІСТ

 

Модуль 1. Праця та трудовий потенціал в системі соціально-трудових відносин. Організація, ефективність та оплата праці: її планування, регулювання у трудовій сфері

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини»………………………………………………………………………………6

1.1 Еволюція поглядів на категорію «праця»………………………………………….6

1.2 Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження………………………………………………………………………………………7

1.3 Завдання, об’єкт, предмет вивчення дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини»………………………………………………………………………………8

1.4 Соціально-економічна сутність праці та її функції………………………………..9

1.5 Зміст і характер праці………………………………………………………………10

1.6 Види праці…………………………………………………………………………..13

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства…………………………17

2.1 Населення як демоекономічна категорія………………………………………….17

2.2 Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів……………………...18

2.3 Економічно активне та економічно неактивне населення……………………….19

2.4 Характеристики відтворення населення та ресурсів для праці………………….20

2.5 Поняття про трудовий потенціал. Показники, що характеризують компоненти трудового потенціалу людини…………………………………………………………………21

2.6 Людський капітал як соціально-економічна категорія…………………………..23

Тема 3. Ринок праці та його регулювання……………………………………………27

3.1 Поняття ринку праці в економічній системі, його сутність……………………..27

3.2 Елементи ринку праці: товар, попит, пропозиція, ціна………………………….28

3.3 Індивідуальна робоча сила…………………………………………………………28

3.4 Сукупний та індивідуальний попит на робочу силу……………………………..29

3.5 Кон’юнктура ринку, її типи………………………………………………………..29

3.6 Зовнішній і внутрішній ринок праці………………………………………………30

3.7 Сегментація ринку праці, її оцінки………………………………………………..30

3.8 Функції ринку праці………………………………………………………………...31

3.9 Гнучкість ринку праці……………………………………………………………...32

3.10 Роль державної служби зайнятості у регулюванні ринку праці………………..32

3.11 Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці, їх

характеристика………………………………………………………………………………….33

Тема 4. Організація праці: регулювання робочого часу і міри праці……………….35

4.1 Суть, зміст і завдання організації праці…………………………………………...35

4.2 Поділ та кооперація праці на підприємстві……………………………………….37

4.3 Сутність нормування праці та його значення…………………………………….38

4.4 Виробнича операція як об’єкт нормування праці………………………………...40

4.5 Структура робочого дня виконавця……………………………………………….40

4.6 Методи вивчення затрат робочого часу…………………………………………...42

4.7 Поняття про нормативи праці, вимоги до них……………………………………44

4.8 Види норм праці, їх розрахунок…………………………………………………...45

4.9 Методи нормування праці………………………………………………………….47

Тема 5. Продуктивність та ефективність праці……………………………………….50

5.1 Сутність продуктивності та ефективності праці………………………………….50

5.2 Показники виміру продуктивності праці, вимоги до них………………………..51

5.3 Методи вимірювання продуктивності праці……………………………………...53

5.4 Поняття чинників та умов підвищення продуктивності праці…………………..55

5.5 Суть і значення резервів зростання продуктивності праці………………………57

5.6 Методика виявлення та обчислення резервів зростання продуктивності праці..58

5.7 Програми управління продуктивністю праці……………………………………..59

Тема 6. Політика доходів і регулювання заробітної плати…………………………..62

6.1 Сутність вартості робочої сили……………………………………………………62

6.2 Доходи населення та джерела їх формування…………………………………….63

6.3 Сутність заробітної плати як соціально-економічної категорії………………….67

6.4 Функції заробітної плати…………………………………………………………...69

6.5 Принципи та елементи організації заробітної плати……………………………..71

6.6 Державне регулювання оплати праці……………………………………………...73

6.7 Договірне регулювання оплати праці……………………………………………..74

Тема 7. Тарифна система оплати праці………………………………………………..79

7.1 Призначення і склад тарифної системи…………………………………………...79

7.2 Тарифно-кваліфікаційні довідники, їх призначення, структура, зміст…………79

7.3 Тарифні ставки, їх економічне значення, види…………………………………...80

7.4 Тарифні сітки, їх призначення, різновиди………………………………………...82

7.5 Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців…………………………….83

7.6 Шляхи удосконалення тарифної системи оплати праці………………………….85

Тема 8. Форми і системи заробітної плати……………………………………………88

8.1 Загальні поняття форм і систем заробітної плати………………………………...88

8.2 Сутність кожної з систем відрядної форми оплати праці………………………..89

8.3 Системи почасової форми оплати праці…………………………………………..91

8.4 Оплата праці в бригадах……………………………………………………………93

8.5 Організація преміювання працівників…………………………………………….96

8.6 Гнучка, безтарифна та контрактна системи оплати праці……………………...100

Тема 9. Планування, аналіз, звітність і аудит у сфері праці………………………..103

9.1 Завдання, зміст і показники плану з праці, порядок його розробки…………...103

9.2 Система трудових показників, їх взаємозв’язок………………………………...103

9.3 Планування та аналіз продуктивності праці…………………………………….104

9.4. Планування та аналіз чисельності й складу персоналу підприємства………..106

9.5 Планування та аналіз заробітної плати…………………………………………..108

9.6 Звітність і аудит у сфері праці, їх сутність і значення………………………….111

Модуль 2. Тенденції формування й розвитку ринку праці та діяльність Міжнародної організації праці

Тема 1. Соціально-трудові відносини як система…………………………………...114

1.1 Соціальна сутність соціально-трудових відносин як системи у сучасних умовах господарювання……………………………………………………………………………….114

1.2 Чинники формування соціально-трудових відносин…………………………...115

1.3 Сторони, суб’єкти і рівні соціально-трудових відносин………………………..118

1.4 Предмети і типи соціально-трудових відносин…………………………………120

1.5 Методи регулювання соціально-трудових відносин……………………………122

Тема 2. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин……….125

2.1 Роль державних органів влади у регулюванні соціально-трудових відносин...125

2.2 Наймані працівники в системі соціально-трудових відносин………………….126

2.3 Діяльність профспілкових організацій в Україні………………………………..127

2.4 Правові та практичні аспекти діяльності організацій роботодавців в Україні..129

Тема 3. Соціальне партнерство……………………………………………………….132

3.1 Поняття та сутність соціального партнерства…………………………………...132

3.2 Засади соціального партнерства, вироблені МОП, їх сутність………………...134

3.3 Нормативно-правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні…………………………………………………………..135

Тема 4. Соціально-трудові відносини зайнятості…………………………………...137

4.1 Зайнятість як соціально-економічна категорія і передумова формування соціально-трудових відносин………………………………………………………………...137

4.2 Економічна та соціальна сутність зайнятості…………………………………...138

4.3 Види і форми зайнятості………………………………………………………….138

4.4 Державне регулювання зайнятості………………………………………………140

4.5 Безробіття як економічна категорія……………………………………………...141

4.6 Чинники формування безробіття…………………………………………………142

4.7 Види безробіття……………………………………………………………………143

4.8 Призначення державних, територіальних і базових програм зайнятості населення………………………………………………………………………………………143

4.9 Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості………………………...145

Тема 5. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення СТВ…………………………………………………………………………...147

5.1 Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери…………………...147

5.2 Нормативно-правова та інформаційна база проведення моніторингу соціально-трудової сфери………………………………………………………………………………...148

5.3 Підготовка до проведення моніторингу соціально-трудової сфери…………...152

5.4 Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери……………………..154

Тема 6. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток СТВ………………159

6.1 Історія становлення та розвитку Міжнародної організації праці………………159

6.2 Організаційна структура Міжнародної організації праці………………………162

6.3 Цілі і основні напрямки діяльності Міжнародної організації праці…………...165

6.4 Основні Конвенції МОП………………………………………………………….167

Тема 7. Зарубіжний досвід соціально-трудових відносин………………………….174

7.1 Поняття і основні риси глобалізації……………………………………………...174

7.2 Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин…………….175

7.3 Зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин у сфері зайнятості………………………………………………………………………………………176

7.4 Проблеми формування і розвитку соціально-трудових відносин в Україні…..178

Додаток А Перелік видів та мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок (посадових окладів), які встановлюються працівникам об'єднань, підприємств і організацій……………………………………………………………………………………..181

 

 


Модуль 1. Праця та трудовий потенціал в системі соціально-трудових відносин. Організація, ефективність та оплата праці: її планування, регулювання у трудовій сфері

 

Тема 1.

ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ»

 

Питання.

1.1 Еволюція поглядів на категорію «праця».

1.2 Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження.

1.3 Завдання, об’єкт, предмет вивчення дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини».

1.4 Соціально-економічна сутність праці та її функції.

1.5 Зміст і характер праці.

1.6 Види праці.

 

1.1 Еволюція поглядів на категорію «праця»

З моменту виникнення людини та об’єднання у спільноту з метою виживання праця стала не лише основою її життєдіяльності, але й основною сферою її формування та розвитку.

Сьогодні неможливо заперечити важливість праці у господарському поступі. Погляди на роль цього поняття змінювались ще здавна, впродовж тисячоліть, разом з еволюцією економічного світогляду.

Так, людський чинник був присутній майже в усіх трактатах і повчаннях Стародавнього Сходу, його належно описано у літературі Месопотамії, Індії, Китаю та інших країн. Лейтмотивом багатьох світоглядних концепцій різних народів на початку цивілізації виступала праця як основний засіб існування. Такі погляди висвітлювали мислителі античності, зокрема як Ксенофонт (430 – 355 рр. до н.е.), Платон (427 – 347 рр. до н.е.), Аристотель (384 – 322 рр. до н.е.).

Так, Ксенофонт, вважаючи рабство нормальним станом, вихваляв сільськогосподарські роботи, які тренують силу селян, роблять їх прекрасними воїнами, спрямовують їх на шлях взаємодопомоги, забезпечують їх усім необхідним. Аристотель розробив «науку рабства», згідно з якою рабів сприймали як знаряддя, що вміє говорити. Відстоюючи рабство, мислитель водночас виправдовував позаекономічні методи стимулювання праці. Крім того, як засіб стимуляції він радив використовувати контроль, традиції, звичаї, закони. До того ж Аристотель відстоював поділ праці, розуміючи його ефективність.

В 95 епоху середньовіччя Фома Аквінський (1225 – 1279) оцінював працю з позиції християнської традиції, праця виступала необхідною умовою життя, зміцнення моралі і т.д.

Детально досліджував проблеми праці англійський вчений Г. Спенсер. Він докладно проаналізував різні види праці: складну працю, вільну працю, становлення і розвиток капіталу, діяльність робітничих союзів, організацію та оплату праці при капіталістичній кооперації, працю рабів, селян, робітників. За мізерну винагороду люди працювали по 12 – 15 годин на добу, а наукою, мистецтвом могли займатись лише аристократи, діти багатих людей і т.д. Невипадково в багатьох мовах слово «праця», «робота», «раб» мають однакові корені. А за дослідженням Аристотеля, «раб» – живе знаряддя, а знаряддя – «неживий раб».

Досліджуючи роль праці, відомі мислителі, вчені, філософи, економісти дійшли висновку, що праця – це сутність людини, головна і необхідна умова існування людського суспільства. Вона не залежить від тих чи інших суспільних форм, є вічною природною необхідністю і без неї не був би можливим обмін речовин між людиною і природою, тобто не було б можливе саме людське життя. Впливаючи на навколишнє середовище та змінюючи його, люди змінюють власну людську природу: розвивають здібності до праці; збагачують свої знання та розширюють можливості їх використання; удосконалюють сам процес праці.

Праця виступає основою для виникнення таких людських властивостей як спілкування, свідомість, мова, формування духовних цінностей. Будучи цілеспрямованою діяльністю, в процесі якої людина впливає на природу з допомогою засобів праці, праця з самого початку виступає як спільна діяльність, яка передбачає певні форми соціальної організації, завдяки яким досягається необхідна узгодженість індивідуальних і групових дій, скерованих на досягнення життєвих цілей.

Питання економіки праці, зокрема проблеми природи й організації заробітної плати, почали предметно досліджуватися представниками класичної буржуазної політекономії. Проблеми, які формують предмет економіки праці, проаналізовані у 1776р. у праці Адама Сміта «Багатство нації». Дослідник обґрунтував зв’язок між економічним розвитком та процесом поділу праці, показав об’єктивну необхідність існування та розвитку товарних ринків, що є незаперечною умовою підвищення продуктивності праці, наймання працівників, проаналізував роль заробітної плати, величина якої визначається на ринковій основі внаслідок взаємодії сторін трудових відносин.

Проблеми економіки праці проаналізовані К. Марксом у «Капіталі» (1867р.). У праці Маркс дійшов висновку про те, що розвиток капіталістичної економіки обов’язково супроводжується посиленням експлуатації праці, що є вираженням класових суперечностей. За дослідженнями Маркса ніяка рівність сторін не може приховати факт існування експлуатації найманих працівників, зумовленої підпорядкованістю їх у процесі праці та відсутністю у них власності на засоби виробництва. Згідно з теорією марксизму вирішення всього комплексу проблем праці та економіки може бути досягнуте лише за умови глибинного перетворення основних характеристик трудового процесу, що передбачає знищення капіталістичного устрою [2].

Предметом наукового дослідження, праця постала відносно пізно, лише в ХХ ст. Однак, на сьогоднішній день, не має жодної наукової дисципліни, котра б не досліджувала працю так чи інакше. Різноманітні проблеми трудової діяльності людей стали об’єктом дослідження багатьох наукових економічних, соціальних, правових, психологічних дисциплін, зокрема «Економічної теорії», «Теорії менеджменту», «Психології та фізіології праці», «Ринку праці», «Соціології праці», «Соціальної політики», «Наукової організації праці», «Управління персоналом», «Економіки підприємств», «Трудового права», «Охорони праці» та інших. Важливе місце серед них посідає «Економіка праці й соціально-трудові відносини». Це функціональна наука, яка досліджує суспільні виробничі відносини, що виникають у процесі організації суспільної праці і відтворення робочої сили. Вона вивчає конкретні форми і методи свідомого використання суспільством економічних законів у сфері підвищення ефективності виробництва, його матеріального та морального стимулювання, відтворення робочої сили.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.