Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Форми і засоби поточного і підсумкового контролю.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Передмова

Актуальність. Філософія права це самостійна, суміжна дисципліна загальнотеоретичного характеру і загальнонаукового значення, що знаходиться на стику філософії і юриспруденції. Звернення до філософії права, посилення уваги до її наукового змісту і гуманістичних ідей набули особливої актуальності в умовах радикальних перетворень сучасної Україні, формування і утвердження в країні і суспільстві початків права і правової державності.

Предмет.Філософія права вивчає найбільш загальні принципи буття правової реальності і його пізнання, початкові підстави права: свободу, рівність, справедливість, що розглядаються в контексті світової культури і загальнолюдських цінностей.

Завдання дисципліни − ознайомити студентів-юристів з основними принципами філософії права, сутнісними засадами права, правової свідомості, правових відносин та правової держави; навчити самостійно орієнтуватись в палітрі філософсько-правових напрямків та підходів; оволодіти основними правовими категоріями; зрозуміти зв’язок філософії права з прикладними правовими науками.

Значення дисципліни. Курс «Філософія права» має важливе значення для загальнопрофесійної підготовки студентів юридичних спеціальностей, це необхідний елемент теоретичної, світоглядної, методологічної і спеціальної підготовки юристів.

Вивчення філософії має привести до формування у студентів наступних вмінь:

· самостійно орієнтуватися у філософсько-правовій проблематиці, відповідних напрямах та течіях, вільно оперувати філософсько-правовою термінологією;

· творчо, критично, осмислювати явища і процеси правових відносин, конструктивно і аргументовано відстоювати та захищати основні принципи філософії права;

· творчо використовувати отримані правові знання в повсякденній практиці, спілкуванні та майбутній професійній діяльності.

Навчальний процес з філософії передбачає засвоєння студентами наступних блоків знань:

· Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.

· Історія виникнення і розвитку філософії права.

· Основні проблеми теорії філософії права

Форми і засоби поточного і підсумкового контролю.

У системі юридичних дисциплін філософія права є найбільш високою абстрактно-науковою формою пізнання. У основі розвитку філософії права лежать праці класиків світової філософсько-правової, юридичної і соціологічної думки, сучасні дослідження філософсько-правових і юридичних проблем, історичний досвід практичної реалізації різних філософсько-правових концепцій і конструкцій.

Складність вивчення курсу пов'язана з тим, що «Філософія права» тільки почала впроваджуватися в Україні, і багато її проблем, концепцій та наукових напрямів погано відомі в наший країні, практично не описані і не проаналізовані у вітчизняній літературі.

Філософія права має давні і багаті традиції. І це не дивлячись на те, що вона декілька десятків років не вивчалася на юридичних і філософських факультетах нашої країни як самостійна академічна дисципліна. Все це завдало великого збитку її розвитку.

Останніми роками філософія права відроджується в нашій країні і займає все більш значуще місце в системі вітчизняної юридичної освіти. З’являються праці по філософії права, підручники і навчальні посібникиКеримов Д.А. Основы философии права. М., 2002; Тихонравов Ю.В. Основы философии права. М., 1997; Алексеев С.С. Философия права. М., 2000; Иконникова Г.И., Лященко В.П. Основы философии права. М., 2004; Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2005; Моисеев С.В. Философия права. Новосибирск, 2004; Данильян О.Г. Философия права. М., 2005.. Також приходить усвідомлення того, що філософія права є не тільки основою культури правового мислення, але і дієвим засобом подолання юридичного догматизму і позитивізму, методологічною базою пізнання права, всіх галузей юридичної наукиКеримов Д.А. Основы философии права. М., 2002. С. 3).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.