Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Природа людини і право. Антропологічні основи права.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Поза суспільством чоловік жити не може, тільки в товаристві чоловік усвідомлює себе людиною. Він центральний елемент, творець цього суспільства. Суспільні відносини, що виникли в соціумі, можуть бути лише людськими відносинами. І ці відносини потребують організації, впорядкованості, гармонізації, узгодження, регулювання, у тому числі і в правовому відношенні.

Феномен права найтіснішим чином пов'язаний з людиною, його суттю, сенсом людського буття. Право це явище, без якого людина не може існувати. Право виникає з людського буття, і ця обставина робить можливою власне правову антропологію.

Правова антропологія це вчення про право як спосіб людського буття. Антропологічні підстави права завжди займали людей. Вони мріяли про життя по праву, по справедливості. З появою держави виникає і право як особливий інститут життєдіяльності людського суспільства. З того часу людина існує в правовому полі, тобто в рамках, що регламентують співвідношення «мого» і «нашого», «дозволеного» і «недозволеного». Причому регламентація визначається не традицією і обрядом, а правовою нормою, встановленою владою. У подальшому правове поле розповсюджується на всі сфери людських відносин. Людина зобов'язана виконувати встановлені правила і норми, якщо він хоче бути повноправним членом суспільства.

Взаємозв'язок людини і права, обґрунтування права як цінності для суспільства була в центрі уваги філософсько-правовій думці на всьому протязі її розвитку. Але особливо яскраво цей взаємозв'язок виразився в класичній філософії права XVII—XVIII ст.

Розглянемо, як вирішувалося питання про антропологічні підстави правової теорії трьома великими представниками філософії права Т. Гоббсом, Ж.-Ж. Руссо, І.Кантом і які були практичні наслідки цього рішення.

Згідно Т. Гоббсу людина, живучи в суспільстві, керується власними інтересами. Необхідність же правопорядку, тобто загальних для всіх людей норм, усвідомлюється ним лише під впливом страху перед насильством з боку таких же індивідів, і цей страх виправдовує механічну силу держави, що сполучає індивідів в одне ціле. У результаті суб'єктом правопорядку виявляється абсолютно егоїстичний індивід, прагнучий перетворити іншого на засіб і договірний з ним під загрозою власної безпеки. Отже, образу людини, яка керується виключно власними інтересами і орієнтується на пошуки тільки особистої вигоди і щастя, відповідає такий образ права, де власне правова реальність підміняється реальністю державних розпоряджень.

Ж.-Ж. Руссо вважав, що людина керується в житті мотивом особистої розсудливості, прагненням до самозбереження і щастя. І хоча у Руссо індивід вже віддає перевагу правовому порядку деспотичної державності, проте не на безумовних моральних підставах, а підкоряючись свідомості небезпеки, яка йому загрожує з боку цієї державності. До дотримання загальних норм не тільки держава примушує індивідів, але і само воно примушується надіндивідуальною недержавною волею. Воля народу стає вищою за всяку законність і починає набувати тих же рис, що і монархічні свавілля Гоббса. У результаті право втрачає свою самостійну реальність і зводиться до виправдання нового свавілля.

Класична німецька філософія підняла правові питання, у тому числі і питання про правові характеристики людини, на принципово новий рівень.

Важливий внесок в це питання вніс основоположник класичної філософії І. Кант. Початковим пунктом філософії права І. Канта є вчення про людину як про істоту етично вільному. В соціальному плані морально автономний індивід характеризується як суб'єкт, який здатний по праву протистояти експансії будь-якої чужої волі, зведеної в закон. Отже, тільки образ «людини морального» виявляється здатним легітимувати право як безумовну цінність, що не зводиться ні до яких іншим цінностям.

Але і сама «людина моральна» потребує виховання, але згідно певним імперативам. Зокрема, юридичний варіант категоричного імперативу І. Канта свідчить: «Поступай так, щоб твоя свобода не обмежувала свободи інших». Через цю обставину чоловік вже не може існувати поза правовим полем, а його уміння діяти в рамках права, бути правовою істотою перетворюється на якісну характеристику цивілізованої особи.

Формування правової людини є процес, суть якого полягає у вихованні правових якостей і придбанні правових знань, навиків, умінь. У найзагальнішому вигляді цей процес протікає під впливом двох груп чинників: соціальних (зовнішніх по відношенню до окремої людини) і особових (внутрішніх).

Людина як правова істота володіє певними правами і обов'язками, які повинні гармонійно поєднуватися. Обов'язки без прав це рабство, деспотизм, права без обов'язків беззаконня, анархія. Суспільство не може нормально розвиватися, а людина бути правовою істотою, якщо люди вільні від обов'язків і позбавлені прав.

Реальне співвідношення права і обов'язків зумовлюється характером пануючих в суспільстві власницьких відносин. Там, де можновладці крадуть, процвітає корупція і править кримінал, де населення ділиться на «еліту» і «чернь», там неминуча дисгармонія права і обов'язків, там один «закон не писаний», а інші безправні і не захищені від свавілля.

 

2.Філософський зміст і обґрунтування прав людини.

Правове регулювання і виховання правової людини не вичерпується дією на нього суспільства (держави) через системи норм і оцінок. Правові норми не можна конкретизувати до кожної унікальної ситуації і чоловік вимушений сам ухвалювати рішення в рамках загальноприйнятого ділення «справедливо несправедливо», «законно незаконно». Звичайно, норми програмують поведінку, оскільки людина керується ними в своїх вчинках. Але ж у людини є і свої інтереси, а вони не завжди співпадають з інтересами суспільними. Гармонізація суспільних і особистих інтересів залежить, перш за все, від розуміння людиною діалектики права і обов'язків.

Найважливішою проблемою правової антропології є обґрунтування ідеї прав людини, тобто відповіді на питання: «Чому правовий порядок має на увазі дотримання прав людини?».

Права людини з позиції філософії права є одним з видів права взагалі, з поняттям яких пов'язані деякі сприятливі, позитивно оцінювані стани їх власника. З одного боку, вони роблять людину вільною, з іншою, захищають його інтереси.

Що ж означає «мати право» і «мати обов'язок»? Коли мовиться «я маю право», то мається на увазі, що «я можу», тобто ці вислови відносяться до категорії можливості або свободи. Коли мовиться «я зобов'язаний», то мається на увазі, що «я винен», тобто цей тип висловів відноситься до категорії повинності.

З часів Просвітництва права людини іменуються «природженими», «священними», «невідчужуваними». І в цьому виражалося уявлення про самоцінності і безумовну значущість прав людини. Само поняття «Невідчужуваних прав» полягає в тому, що вони «невід'ємні», тобто ніхто і ніколи не може у людини їх відібрати, у тому числі і сама людина не може від них відмовитися.

Основний принцип обґрунтування прав людини з антропологічних позицій виражається в наступному: «людина як людина повинна мати право». Це право він повинен мати для того, щоб не опуститися нижче певної межі, за якою закінчується людське.

За своєю природою людина конфліктна істота, а звідси витікає те, що з, однієї сторони, людина «позитивна соціальна істота» і це означає, що люди здатні допомагати один одному і доповнювати один одного. Він живе не тільки «для себе», але «для інших», здатний встановлювати порядок у взаєминах з іншими людьми. В той же час в ситуаціях, де утілюється позитивна природа людини, права людини виявляються непотрібними. Тому слід враховувати, що, з іншого боку, людина це «негативна соціальна істота», своїм протистоянням що несе в собі загрозу іншим людям. З цієї небезпеки, яка виникає через конфліктну природу людини, і слідує необхідність прав людини. Права людини виступають як би результатом обміну відмови від насильства на придбання безпеки, при цьому співвідношення між відмовою і придбанням є приблизно рівноцінним.

Ситуація вибору виражається в наступній дилемі: що людина вважатиме за краще бути одночасно і злочинцем, і жертвою, або ні тим, ні іншим? Оскільки не можна вибрати щось одне насильство по відношенню до інших або небезпека насильства по відношенню до тебе самому, чоловік вибирає відмова від насильства. І в цьому виборі виявляється фундаментальний антропологічний інтерес зберегти своє Я, свою екзистенцію. Людина як людина може діяти на основі відмови, самообмеження. Із загальної відмови вбивати, грабувати або переслідувати один одного виникає право на життя, власність і свободу.

Ми бачимо, що як мінімальна умова здійснення цього інтересу виступає вимога відмови від насильства. Реалізація цієї вимоги є мінімальною умовою, що робить людину людиною, що означає вимогу визнання права іншого, його цінності і достоїнства.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.