Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Свобода як цінність. Право як форма свободи.Свобода є центральною проблемою філософії права. Ідея свободи багатозначна. На буденному рівні свобода найчастіше розуміється як нічим не обмежене волевиявлення «що хочу, то і роблю». На теоретичному рівні свобода розуміється як узгодженість дій з необхідністю, як спосіб існування людини.

Широко відоме визначення свободи, дане Б. Спінозою пізніше розвинене Г.Гегелем і Ф. Енгельсом: «Свобода є пізнана необхідність». У цьому визначенні відмічено два важливі моменти:

1) пізнання необхідності і дія відповідно до неї;

2) пізнання закономірностей повсякденного і системного світів людини для узгодження своїх дій з об'єктивними законами природи і суспільства.

Важливим в розвитку поняття свободи є те, що розрізняють юридичну свободу і фактичну свободу.

Юридична (правова) свобода це дозвіл здійснювати певні дії, не піклуючись про те, чи відповідає цей дозвіл діяти реальній можливості, тобто юридичне визначення залишається формальним, абстрагуючись від реальних умов її здійснення.

Фактична свобода зводиться до можливості робити і вибирати те, що хочеш. Тому проблема вибору важливий аспект свободи взагалі і юридичної свободи зокрема. Проблема вибору займає важливе місце у філософсько-правовій думці, бо його наявність або відсутність свідчить про наявність або відсутність свободи. Цю проблему досліджували С. Кьеркегор, Н. Бердяєв, Е. ФроммСм: Кьеркегор С. Наслажденіє і борг. Київ. 1994. З. 31; Бердяєв н.А. Царство духу і царство Кесаря. М., 2004. З. 184; Фромм Е. Бегство від свободи. М., 1990. З. 93..

Серен Кьеркегор у своїх творах «Страх і трепет», «Або - або» показав, що все людське життя зв'язане з процесом вибору бути священиком або актором, одружуватися або не одружуватися, бути аскетом або насолоджуватися життям. Людина не вільна у виборі об'єктивних умов своєї життєдіяльності, але він володіє свободою у виборі цілей. Він також більш менш вільний у вибиранні засобів і способів, необхідних для досягнення поставленої мети, тобто коли є вибір, то людина в нім відносно вільна. І чим більше він має вибору, тим більше він має свободи. Проте у людини немає свободи вибору, коли він опиняється в просторі дії юридичного закону. Платити прибутковий податок державі або не платити такий вибір з погляду автономії особистої свободи є. Але його немає в просторі закону: людина повинна платити прибутковий податок згідно закону про оподаткування. Ніякого іншого буття і виразу свободи, окрім правової, коли мова йде про людську життєдіяльність, до сих пір не винайдено.

Таким чином, свобода і право нерозривно зв'язані. Вибір людини в найвідповідальніші моменти це завжди правовий процес. Право захищає свободу вибору, пов'язану з благом кожної людини, і обмежує свавілля, направлене на утиск свободи інших.

У розвитку поняття свобода також виділяють два типи свободи: «свободу від» (негативну свободу ) і «свободу для» (позитивну свободу ). Ще і. Кант розділив людську свободу на: позитивну свободу добра і негативну свободу свавілля.

Позитивну свободу Кант вважав етично цінною, оскільки вона спирається на етичний категоричний імператив. Негативна свобода аморальна, небезпечна для людини і суспільства, а тому в ім'я свободи позитивною обмежується юридичними законами, пригнічується правовими нормами.

Оцінка негативної свободи може бути різна з погляду етики і юриспруденції. Якщо в етиці свавілля однозначно засуджується, то з погляду юридичної як дія, що не узгоджується з прийнятими нормами, він може бути виправданий. Наприклад, коли людина захищає своє життя засобами, які в звичайних умовах протизаконні (необхідна самооборона).

Розглядаючи поняття свобода необхідно виділяти внутрішню і зовнішню свободу.

Внутрішня свобода це свобода, що реально явила, в сенсі звільнення людини усередині себе від оков власних упереджень, уявлень і образів.

За словами Н.А. Бердяєва «свобода є внутрішня творча енергія людини. Через свободу людина може творити абсолютно нові форми життя, нове життя суспільства і миру» Бердяєв н.А. Царство духу і царство Кесаря. М., 2004. З. 325..

Зовнішня свобода припускає пошук органічних засобів, способів і форм обмежень. Такими можуть виступати не тільки юридичні закони заборонного характеру, але і сам факт співіснування безлічі індивідів з їх суспільними правами і свободами.

На думку Гегеля, жодна людина не володіє ідеєю про власну свободу, якщо він не володіє ідеєю про свободу інших Гегель г.В. Енциклопедія філософських наук. М., 1997. Т. 3. З. 241..

Для того, щоб оцінити, зміряти свободу філософія права використовує поняття «ступінь свободи» і «міра свободи».

Ступінь свободи – це «свободи» , що існують в суспільстві, політичні, економічні, соціальні, культурні і ін. У юриспруденції міра свободи називається поколінням права . Право тут виражає конкретно-історичну міру свободи. Сьогодні розрізняють наступні покоління права:

Перше покоління права – право на життя і збереження майна. Воно визначається самою природою людини і виступає як властивість людини захищати своє життя і засоби її забезпечення.

Друге покоління права – соціально-економічні права означає розвиток свободи людини в системі соціально-економічних і правових відносин під кутом зору соціальної і економічної справедливості.

Третє покоління права – право на мир, здорове навколишнє середовище, освіту і ін.

Четверте покоління права – стосується перехідного стану між життям і смертю як фінальними цінностями людства аборти, евтаназія і ін. Семітко а.П. Розвиток правової культури як правовий процес. Катеринбург, 1996. З. 193.

Свобода як сутнісна, змістовна характеристика людського буття, розвивається в наступних формах:

· політична свобода як рівність соціальних суб'єктів в їх відносинах з владою;

· економічна свобода як рівність суб'єктів в економічній діяльності;

· ідеологічна свобода як свобода слова, друку, віросповідання;

· правова свобода як рівність всіх перед законом.

З мірою свободи тісно пов'язана міра свободи яка виражає єдність якості і кількості. Для права важливо, щоб людина виразно представляла ту міру свободи, яка не несе в собі заряд руйнування, зла і несправедливості. У свою чергу цивільне суспільство і державу використовують правові засоби як страхові засоби, що позначають межі і межі, за які зовнішня свобода соціальних суб'єктів не повинна розповсюджуватися.

Міру свободи можна визначити знаючи, де кінчається свобода і починається злочин. У роботі «Відкрите суспільство і його вороги» відомий філософ К.Поппер приводить анекдот про хулігана, що затверджував, що будучи вільним громадянином він має право рухати своїм кулаком в будь-якому напрямі, на що суддя мудро відмітив: «Свобода рухів вашого кулака обмежена положенням носа вашого сусіда».

Свобода неможлива, якщо її не гарантує держава. Міра свободи виявляється лише в праві, що діє, визначає положення і роль особи в суспільстві. У цьому сенсі міру свободи людини як даній конкретній визначеності представляє юридичний закон.

Свобода особи детермінується суспільством, його розвиненістю, законодавством, культурою. Ще Демокріт констатував, що свобода однієї людини пов'язана зі свободою суспільства Демокріт: Тексти, переклади, дослідження / Сост. Л. Лурье. 1970. З. 241..

Кант, багато уваги що приділяв вивченню взаємин людини і суспільства, говорив наступне: «Державний лад, заснований на найбільшій людській свободі згідно законам, завдяки яким свобода кожного сумісна зі свободою всіх останніх... є та ідея, яку необхідно брати за основу при складанні не тільки конституції держави, але і всякого окремого закону» Кант І. Соч. М., 1964. Т. 4. З. 127—128.. Це і складає номінальну, обмежену обумовлену свободу людини, що живе в суспільстві. Визнаючи себе його законним громадянином, людина вимушена зважати на існування, потреби, волю і наміри інших людей і це обумовлює узяття ним на себе зобов'язань не наносити збитку цим людям способом, не передбаченим загальноприйнятими правилами, нормами, законами. Визначаючи право, Кант писав: «Це сукупність умов, при яких свавілля одне сумістимо зі свавіллям іншого з погляду загального закону свободи» Кант І. Соч. М., 1964. Т. 4. З. 139..

Таким чином, одним з найважливішим умов суспільного пристрою є підтримка гармонії номінальних, обмежених і обумовлених свобод всіх окремих громадян, соціальних інститутів, представлених в людському суспільстві.