Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Орієнтовні питання до екзамену.1. Філософія права: її предмет, завдання, методологія.

2. Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія.

3. Філософія права в системі наук, її основні питання і функції.

4. Сутність методології права та її рівні.

5. Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення.

6. Способи обгрунтування права: об'єктивізм, суб'єктивізм, інтерсуб'єктивність.

7. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва.

8. Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності.

9. Філософія права Платона.

10. Філософія права Аристотеля.

11. Особливості філософсько-правової думки в епоху середньовіччя.

12. Філософія права Августина.

13. Філософія права Фоми Аквінського.

14. Філософсько-правова думка епохи Відродження та Реформації.

15. Філософія права Макіавелі.

16. Філософія права Т. Гобса.

17. Філософія права Дж. Локка.

18. Філософія права Ж.-Ж. Руссо.

19. Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва

20. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII — середини XIX століття.

21. Етико-правові ідеї у філософії І. Канта.

22. Вчення І. Канта про природний закон.

23. Вчення І. Канта про категоричний імператив.

24. Філософія права Г. Гегеля.

25. Історична школа і марксизм як форми правового об'єктивізму.

26. Філософія права XX століття.

27. Загальна характеристика філософії права XX століття.

28. Позитивізм та його трансформація у неопозитивізм.

29. Філософія права Дж. Остіна.

30. Філософія права Б. Кельзена.

31. Філософія права Г. Харта.

32. Концепції відродженого природного права XX століття.

33. Сучасні концепції природного права інтерсуб'єктивного напрямку.

34. Вітчизняна філософсько-правова думка.

35. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно-методологічні підстави, основні ідеї.

36. Філософія права П. Юркевича.

37. Філософія права Богдана Кістяківського.

38. Основні ідеї російських філософів права.

39. Філософія права В. Соловйова.

40. Правова онтологія: природа і структура права.

41. Онтологічна природа права. Правова реальність.

42. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності, їх зміст і співвідношення.

43. Як розвивалося уявлення про природне право від античності до XX століття.

44. Сучасне розуміння природного права.

45. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя.

46. Правова антропологія: гуманістична природа права.

47. Природа людини і право. Антропологічні основи права.

48. Філософський зміст і обґрунтування прав людини.

49. Особистість і право. Гуманістична природа права.

50. Правова аксіологія: ціннісні основи права.

51. Цінності у праві та право як цінність.

52. Свобода як цінність. Право як форма свободи.

53. Справедливість як основна правова цінність.

54. Правосвідомість як проблема філософії права.

55. Право і мораль.

56. Універсально-цивілізаційне і специфічно-культурне у правосвідомості.

57. Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві.

58. Політико-правові інститути та їхня роль у здійсненні права.

59. Філософські проблеми права і влади в суспільстві, що трансформується.