Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Прямий маркетинг — це надання комерційно важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо цільовим спо­живачам з метою здійснення продажу.

Останнім часом прямий маркетинг, як елемент комплексу ма­ркетингових комунікацій, набрав особливого розвитку. Через властиві йому позитивні особливості. Це, зокрема:

— індивідуальний характер спілкування товаровиробника і споживача;

— зручність процесів вибору і придбання товарів чи послуг;

— широкі можливості надання споживачу необхідної інфор­мації;

— цілеспрямованість інформаційного впливу;

— можливість налагодження постійних ділових стосунків зі споживачами, вимірювання їхньої реакції на відповідні звер­нення;

— можливість отримання швидкої реакції ринку на зроблені комерційні пропозиції;

— висока оперативність створення інформаційних повідомлень та можливість їх коригування залежно від реакції споживачів.

З-поміж засобів інформаційного спілкування найвідомішими в прямому маркетингу є такі:

— прямі поштові звернення, коли інформаційні матеріали (проспекти, брошури, прейскуранти тощо) надсилаються поштою безпосередньо споживачеві;

— телемаркетинг: спілкування зі споживачем здійснюється телефоном з використанням різноманітних телекомунікаційних та інформаційних технологій;

— реклама з прямим відгуком: реклама через газети, жур­нали, телебачення передбачає отримання підприємством-рекламодавцем безпосереднього відгуку споживача (запитання додаткової інформації чи конкретна пропозиція придбання то­ вару);

— маркетинг за каталогами: продаж товарів за каталогами, які надсилаються споживачу поштою чи розповсюджуються через магазини;

— електронний маркетинг: продаж товарів через Internet, з до­помогою кабельного чи супутникового телебачення.

Переваги та недоліки інформаційних засобів прямого марке­тингу наведено в табл. 26.

Для успішної реалізації програм прямого маркетингу необхід­но кілька передумов, а насамперед створення на підприємстві відповідних баз даних про споживачів. Такі бази даних мають уміщувати назви фірм-споживачів чи прізвища клієнтів, їхні ад­реси, номери телефонів, характерні риси чи ознаки їхнього бізне­су, дані про укладені ними угоди, тип і частоту закупок, критерії вибору товарів тощо. Такі бази даних дають змогу ідентифікува­ти цільовий ринок підприємства, збільшити цілеспрямованість інформаційного впливу.

Важливою передумовою прямого маркетингу є, безумовно, відповідне технічне забезпечення його процесів.

 

Завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення реклами. Охарактеризуйте її особливості та за­вдання як елемента комплексу маркетингових комунікацій.

2. Назвіть та охарактеризуйте види реклами залежно від її класифікації.

3. Назвіть основні етапи процесу прийняття рішень з реклами в їх­ ній логічній послідовності.

4. Охарактеризуйте основні цілі реклами та вимоги до них.

5. Поясніть формулу Відома—Вольфа, яка використовується для визначення суми асигнувань на рекламу.

6. Охарактеризуйте процес опрацювання текстової частини реклами та існуючі правила щодо цього.

7. Назвіть основних носіїв реклами, охарактеризуйте їх переваги та недоліки.

8. Назвіть основні критерії вибору носіїв реклами.

9. Які є графіки рекламування і як вони розробляються?

 

10. Назвіть та охарактеризуйте методи тестування реклами.

11. Охарактеризуйте сутність методів оцінювання програми рекла­мування.

12. Дайте визначення поняття «пропаганда». Охарактеризуйте її цілі.

13. Охарактеризуйте такі види пропаганди:

— підтримування зв'язків з електронними та друкованими засобами масової інформації;

— проведення презентацій, ювілейних заходів, «днів відкритих дверей»;

— громадські заходи спонсорського характеру;

— виставки;

— корпоративна ідентичність.

14. Що таке стимулювання збуту?

15. Охарактеризуйте основні завдання стимулювання збуту.

16. Назвіть та охарактеризуйте основні засоби стимулювання збуту, їх переваги та недоліки.

17. Охарактеризуйте алгоритм розробки і реалізації програми стиму­лювання збуту.

18. Назвіть та охарактеризуйте типи персонального продажу.

19. Назвіть та охарактеризуйте цілі персонального продажу.

20. Назвіть основні риси характеру, обов'язкові для персональних продавців (торгових агентів).

21. Поясніть методику визначення кількості торгових агентів.

22. Охарактеризуйте систему оплати праці торгових агентів.

23. Назвіть основні етапи процесу персонального продажу в їхній логічній послідовності.

24. Що таке тест MADDEN і для чого він використовується?

25. Що таке попередній підхід?

26. Які питання розглядаються на етапі підходу?

27. У чому полягає сутність презентації і що тут виконується?

28. Які є способи подолання заперечень споживачів?

29. Охарактеризуйте способи закінчення персонального продажу.

30. У чому сутність і значення післяпродажних заходів?

31. Дайте визначення прямого маркетингу; охарактеризуйте його ха­рактерні особливості.

32. Назвіть засоби інформаційного спілкування в прямому маркетин­гу, охарактеризуйте їх переваги та недоліки.

33. Що є головною передумовою реалізації програм прямого марке­тингу?

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.