Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Для студентів, які навчаються за галуззю знаньМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівська державна фінансова академія

 

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання

 

 

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (в т. ч. на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

(Заочна форма навчання)

 

 

Складено: доцентом, к.е.н. Блащук-Дев’яткіною Н.З.

 

 

Протокол № 1 від .08.2012 р.

Зав. кафедри

_______________ Васьківська К.В.

 

Львів 2012 р.

 

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт

 

З навчальної дисципліни «Банківська система» студенти заочної форми навчання виконують домашню контрольну роботу за одним із запропонованих варіантів.

 

Виконана контрольна робота повинна показати:

- засвоєні студентами теоретичні знання, які необхідні для професійної підготовки;

- практичні навички і вміння роботи із законодавчими і нормативними матеріалами.

Контрольна робота містить одне теоретичне питання, на яке студенти повинні дати детальну відповідь, а також 3 задачі, розв’язування яких повинне супроводжуватися розрахунками та відповідними висновками за результатами аналізу отриманих даних.

Варіант контрольної роботи визначається відповідно до пояснень, які подані в примітці після переліку завдань.

Порядок виконання контрольної роботи наступний:

- До виконання контрольної роботи студент повинен приступати лише після вивчення чинного законодавства, рекомендованої літератури, а також виконання завдань для самостійної роботи і передбачених практичних завдань.

- Літературними джерелами можуть бути підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні та газетні статті, матеріали з практичної діяльності.

- Робота виконується в окремому зошиті або на окремих аркушах білого паперу формату А-4.

- Титульна сторінка оформляється у відповідності з вказівками заочного факультету. Текст може бути написаний від руки чорним або синім чорнилом (пастою, в тому числі графіки і таблиці) або надруковані на машинці чи набрані на комп’ютері через 1,5-2 інтервали, розбірливо, акуратно, грамотно, не допускаючи скорочень (крім загальноприйнятих) і залишаючи поля для зауважень викладача-рецензента. Сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті, починаючи із сторінки, наступної за титульною. Обсяг контрольної роботи повинен бути достатнім для повного розкриття суті поставлених завдань. В кінці роботи повинен бути наведений список використаної літератури, в якому в першу чергу вказується законодавчий, нормативний та інструктивний матеріал, в другу чергу – підручники, навчальні посібники, монографії, в останню – журнальні та газетні статті. Студент вказує дату виконання роботи, своє прізвище і ставить підпис.

У визначені заочним факультетом терміни контрольні роботи здаються в деканат для подальшої передачі їх викладачам на рецензію.

Студенти, які вчасно не здали контрольну роботу, або студенти, чиї роботи не зараховані, не допускаються до заліково-екзаменаційної сесії.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.