Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Народної української академії

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Видавництво НУА


УДК 316:001.891]:004

ББК 60.504с515р30-2

П78

 

 

Затверджено на засіданні кафедри соціології

Народної української академії

Протокол № 8 від 06.02.2007

 

Автор-укладач О. С. Овакімян

Рецензент канд. соціол. наук К. Г. Михайльова

 

П78
Програма обробки соціологічних анкет «ОСА»: Метод. рекомендації для студ., які навчаються за спец. 6.030101 – Соціологія / Нар. укр. акад. [Каф. соціології; Авт.-уклад.
О. С. Овакімян]. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 44 с.

 

 

Розроблені методичні рекомендації орієнтовані на студентів ІІІ–ІV курсів соціологічного напряму підготовки. Передбачають ознайомлення з найбільш поширеним в Україні пакетом обробки соціологічної інформації «ОСА» та навчання навичкам роботи із сучасним комп’ютерним забезпеченням. Містять у собі опис понять, що застосовуються в пакеті, та основні установки по роботі з програмою обробки соціологічних анкет «ОСА».

УДК 316:001.891]:004

ББК 60.504с515р30-2

 

 

© Народна українська академія, 2007


ПЕРЕДМОВА

«ОСА» – найбільш поширений серед українського соціологічного товариства пакет обробки соціологічних анкет. Автором-розробником його
є Горбачик Андрій Петрович – канд. фіз.-мат. наук, доцент факультету соціології та психології Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Пакет «ОСА» містить у собі всі основні розділи обробки та аналізу соціологічних даних і в багатьох українських університетах є базовим для викладання студентам соціологічного профілю підготовки. Слід відзначити, що постійно з’являються нові можливості роботи з пакетом, але ж основні принципи роботи з «ОСА» залишаються практично незмінними протягом тривалого часу.

Методичні рекомендації по роботі з програмою обробки соціологічних анкет «ОСА» призначені для того, щоб зробити вивчення курсу «Інформатика та АРМ соціолога» студентами, що навчаються за спеціальністю 6.030101 – Соціологія, найбільш ефективним.

Проте навчальна дисципліна «Інформатика та АРМ соціолога» спрямована на формування вмінь і навичок в обробці первинної соціологічної інформації та використанні деяких методів до її аналізу, а також на вдосконалення вже набутих знань із попередніх навчальних предметів («Методологія і методи соціологічних досліджень», «Математико-статистичні методи аналізу в соціології», а також із деякими курсами спеціальних соціологічних напрямків). Усі теми курсу тісно пов’язані між собою, що забезпечує цілісність сприйняття його змістовних компонентів.

У методичних рекомендаціях для детального розгляду представлено теми: «Початок роботи з програмою «ОСА»», «Створення та редагування паспорта масиву анкет», «Введення та редагування масиву анкет» та «Побудова та підключення фільтрів у пакеті «ОСА»», що спрямовані як на оволодіння теоретичним матеріалом, так і на формування практичних навичок обробки соціологічних анкет.

Завершує методичні рекомендації блок, пов’язаний із використанням додаткових операцій та реалізації факторного аналізу (метод головних компонент) в пакеті «ОСА».

Поряд із цим методичні рекомендації доповнюються ілюстраціями основних операцій і процедур пакету, що забезпечує наочність сприйняття інформації курсу. Крім того, ілюстрацію роботи пакета «ОСА» здійснено на основі емпіричних даних соціологічного дослідження «Кредитно-модульна система навчання в оцінках викладачів і студентів Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»» та інших досліджень лабораторії проблем вищої школи.


ПОЧАТОК РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ «ОСА»

Знайомство студентів-соціологів із найбільш поширеним в Україні пакетом обробки соціологічних анкет «ОСА» частіше не викликає труднощів, бо цей пакет орієнтований на тих, хто має мінімальні навички роботи
з комп’ютером. Особливо приваблює студентів те, що діалог в пакеті «ОСА» ведеться російською мовою, що дозволяє їм уникнути труднощів розуміння англомовних термінів як, наприклад, в пакеті SPSS чи STATISTICA.

Оскільки літератури методичного плану щодо роботи з пакетом «ОСА» не існує (крім керівництва споживача), нам буде корисним ознайомитися
з коротким описом деяких понять, що застосовуються в пакеті, та операцій, які виконує «ОСА».

Робота соціолога в пакеті «ОСА» здійснюється завдяки тому, що ця програма має у своєму складі такі файли:

 

головний модуль пакета
файл опису конфігурації пакета
програма введення та редагування масиву анкет
бібліотека підпрограм пакета
файл перегляду отриманих розрахунків за ознаками
Oca #####.exe модулі обробки пакета
компілятор мови Turbo Pascal для побудови додаткових ознак та фільтрів

 

Для роботи пакета обробки соціологічних анкет «ОСА» треба розташувати перелічені файли в одному каталозі.

Запуск пакета «ОСА» здійснюється завдяки тому, що задається повне ім’я файлу Oca.exe (із зазначенням каталогу, де знаходяться всі файли пакета). Якщо всі файли пакета знаходяться в активному (на момент запуску) каталозі, то достатньо просто вказати ім’я головного модуля (Oca.exe).

Після запуску «ОСА» на екрані з’являється головне меню пакета (див. рис. 1).

 

Рис. 1

 

Рекомендовано звернути увагу на клавіші-підказки, що розташовані внизу екрана:

Page Up – переміщення вгору;
Page Down – переміщення вниз;
  Enter – вибір пункту головного меню, операції на відповідному етапі діалогу в пакеті;
F1 – виклик та перегляд паспорта масиву анкет (УВАГА! ця клавіша активна тільки у випадку, якщо встановлено ім’я масиву анкет);
F2 – виклик системи підказу;
F9 – виклик програми перегляду файлу результатів на диску;
Ctrl+F9 – редагування файлу результатів;
F10 – виклик меню вторинної обробки соціологічних даних;
Esc – вихід із пакета «ОСА», відміна операцій, завершення відповідних етапів діалогу з пакетом.

 

Дані з обробки соціологічних анкет за допомогою пакета «ОСА» відображаються у вигляді двох файлів. Один із них – текстовий файл з описом масиву анкет (назва, розмір, дата останньої зміни, кількість анкет), паспорта масиву (назва, розмір, дата останньої зміни), структури анкети (кількість ознак, шкали ознак та т. ін.), (див. рис. 2). Другий – файл самого масиву анкет, який не має вигляду текстового документа.

 

 

Рис. 2

Слід пам’ятати, що паспорт масиву анкет обов’язково має відповідати масиву анкет. Обидва файли мають неабияке значення і необхідні для роботи пакета «ОСА». Вони найчастіше розміщуються в одному робочому каталозі.

Файли, що створені за допомогою пакета та зберігаються в ньому, мають різне розширення, що дає змогу розрізнювати файли паспорта, масиву анкет та побудованих фільтрів:

 

*.FRM – файли, які містять масив анкет;
*.DCL – файли, які містять паспорт масиву анкет;
*.FLT – файли, які містять фільтри.

Рекомендовано звернути увагу на те, що пакет «ОСА» обробляє ознаки, вимір яких був здійснений за допомогою однієї із чотирьох типів шкал. Їм присвоюється та чи інша літера латинського алфавіту: метричної (m), порядкової (o), номінальної (n) чи номінальної шкали із сумісними альтернативами (j).

Номінальна шкала розділяє усю множину об’єктів на неперехресні класи (категорії). Вони можуть бути закодовані довільними, але різними числами. Значенням ознаки щодо конкретного об’єкту є код категорії (альтернативи), до якої цей об’єкт належить. Наприклад, ознака «стать респондента» закодована – «1 – чоловіча» та «2 – жіноча».

Ознака вимірюється за допомогою номінальної шкали із сумісними альтернативами в тому випадку, коли респондент може вибрати більше ніж один варіант відповіді із запропонованого списку альтернатив. Значенням ознаки є множина чисел (коди відповідних альтернатив). Наприклад, ознака «зроблені покупки протягом місяця» з такими варіантами відповідей (альтернативами) «1 – холодильник», «2 – телевізор», «3 – меблі», «4 – побутова техніка», …, «n – свій варіант».

При цьому слід звернути увагу на те, що значення (альтернативи) ознак, які виміряні за допомогою номінальної чи номінальної шкали із сумісними альтернативами, кодуються послідовними цілими числами, починаючи з числа 1. У паспорті масиву анкет мають бути вказані всі можливі значення (альтернативи) ознаки. Інтервал значень, який допускається пакетом для фіксування коду значення (альтернативи), – від 1 до 254.

Ознака, що виміряна за допомогою порядкової шкали, кодується позитивними (але не обов’язково послідовними) цілими числами. Усі можливі значення (альтернативи) ознаки обов’язково мають бути вказані у паспорті масиву анкет. Інтервал, що допускається для фіксування коду значення (альтернативи), може бути розташований в діапазоні від 0 до 254. Наприклад, ознака «рівень професійної підготовки» з такими альтернативами (варіантами відповідей): «5 – відмінний», «4 – добрий», «3 – задовільний», «2 – незадовільний», «0 – важко оцінити».

Щодо ознак, виміряних за допомогою метричної шкали, інтервал значень досить довільний та становить від – 40 до 1*10^35 (точність подання не > 7 цифр, які є значущими).

Іноді соціолог присвоює шкалу тій чи іншій ознаці на підставі не змістовних, а технічних роздумів. Так, наприклад, якщо потрібна ознака «номер анкети» і номери анкет змінюються в інтервалі від 1 до 1800 (в опитуванні брало участь 1800 респондентів), то така ознака вимірюється за допомогою метричної шкали. При цьому розрахунок різних коефіцієнтів (кореляції, середнього та ін.) щодо цієї ознаки не має змістовного сенсу.

Іноді, якщо категорії (альтернативи) закодовані не послідовними цілими числами, номінальна за змістом шкала наголошується як порядкова. Наприклад, ознака «Чи змінюється система взаємодії «викладач – студент» в рамках кредитно-модульної системи навчання?» передбачає такі варіанти відповідей (альтернативи): «1 – ні, не змінюється», «2 – так, але не в кращий бік», «3 – так, змінюється в кращий бік», «0 – важко відповісти».

Таким чином, ми познайомилися з механізмом початкової роботи
з програмою обробки соціологічних анкет «ОСА».

Взагалі, пакет соціологічної обробки анкет «ОСА» надає змогу студентам-соціологам як майбутнім професіоналам:

– формувати паспорт масиву анкет на диску;

– здійснювати введення анкет (за результатами опитувань) на диск та контролювати інформацію, що вводиться на основі паспорта;

– працювати з ознаками, що вимірювалися за допомогою метричної, порядкової, номінальної шкали або номінальної шкали із сумісними альтернативами;

– розраховувати одномірні та двомірні розподіли, а також низку статистик (коефіцієнтів кореляції, Хі-квадрат, Чупрова, Крамера, Гудмана та ін.);

– будувати рівняння лінійної регресії;

– проводити факторний аналіз кореляційної матриці групи ознак (метод головних компонент);

– виводити результати розрахунків на екран комп’ютера, у файл або на принтер;

– формувати додаткові ознаки;

– будувати фільтри для вибору з масиву тих анкет, що відповідають певним вимогам;

– перевіряти значущість відмінностей.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.