Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПІСЛЯМОВА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таким чином, обробка соціологічної інформації являє собою математико-статистичне перетворення даних, що робить їх компактними, придатними до аналізу та інтерпретації.

Обробка та аналіз емпіричних даних – дуже цікавий етап дослідження, який, однак, потребує від студентів (майбутніх соціологів-дослідників) глибоких знань курсу «Інформатика та АРМ соціолога».

У пакеті обробки соціологічних анкет «ОСА» не дуже складно розрахувати будь-які коефіцієнти – складніше вирішити, які саме з них слід розраховувати та як інтерпретувати результати.

Вибір може здійснюватися за допомогою головного меню пакета обробки соціологічних анкет «ОСА», що подано 15 пунктами. Серед них:

1. Установка імені робочого каталогу.

2. Установка імені масиву анкет.

3. *# Розрахунок одномірного розподілу.

4. *# Розрахунок двомірного розподілу.

5. Формування нової ознаки.

6. Зважування масиву.

7. Підключення/Створення нового фільтра.

8. Введення нового чи додання в існуючий масив анкет.

9. *Редагування масиву анкет на диску.

10. Допоміжні операції.

11. Введення нового паспорта масиву анкет.

12. Вторинна обробка.

13. * Експорт даних із масиву анкет.

14. Імпорт даних із тексту до масиву анкет.

15. Факторний аналіз (метод головних компонент).

 

Саме тому при виконанні дослідних завдань при обробці даних соціологічних досліджень необхідно творчо застосовувати знання, отримані
в межах навчальних дисциплін, що вивчаються студентами-соціологами.

Необхідно пам’ятати, що достовірність та якість статистичної обробки залежить від того, наскільки охайно та старанно виконана робота з формування бази даних. Уважність, чіткість та швидкість – це основні якості соціолога, що потрібні йому на етапі введення первинної соціологічної інформації.


ЗМІСТ

 

Передмова .……………………………………………………….............
Початок роботи з програмою «ОСА» …………………………..............
Створення та редагування паспорта масиву анкет …………….............
Уведення та редагування масиву анкет …………………………...........
Розрахунок розподілів у пакеті соціологічної обробки даних «ОСА» ...
Побудова та підключення фільтрів у пакеті «ОСА» ……………............
Додаткові операції в пакеті «ОСА» ……………………………….............
Факторний аналіз (метод головних компонент) і його реалізація в пакеті «ОСА» ……………………………………...................................
Післямова …………………………………………………………............

 


 

Навчальне видання

 

 

програма обробки соціологічних анкет «оса»

 

 

Методичні рекомендації

для студентів, які навчаються за спеціальністю

6.030101 – Соціологія

 

 

Автор-укладач Овакімян Ольга Сергіївна

 

 

Редактор Л. А. Кармаза

Комп’ютерний набір О. С. Овакімян

 

Підписано до друку 29.06.2007. Формат 60´84/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 2,56. Обл.-вид. арк. 3,45.

Наклад 30 прим.

План 2006/07 навч. р., поз. № 9 в переліку робіт кафедри

 

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

 

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.