Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типова навчальна програма з предмета

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

«Основи правових знань»

 

№ з/п Теми Кількість годин
Всього З них на лабораторно-практичні роботи
Правосоціальна цінність - складова частина загальнолюдської культури  
Конституційні основи України  
Правові основи професійно-технічної освіти  
Цивільне право і відносини, що ним регулюються  
Господарство і право  
Морське право  
Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів  
Праця, закон і ми  
Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність  
Злочин і покарання  
Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України  
  Усього годин:  

 

Тема 1. Правосоціальна цінність - складова частина загальнолюдської культури

Право у житті кожного з нас. Правоцінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; полі­тичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної вла­ди на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. Зна­чення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.

Тема 2. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Кон­ституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна - суверенна і незалежна, демократична, со­ціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які на­лежать до національних меншин, — невід'ємна частина загальнови­знаних прав людини. Гарантування громадянам України права на на­ціонально-культурні надбання та мову.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на жит­тя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність; не­доторканність житла кожного; таємниця листування, телефонних роз­мов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втру­чання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та куль­турні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об'єктами права дер­жавної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбаче­них законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов'язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у захисті своєї гідності і прав. Невідчужуваність і невід'ємність прав і свобод людини.

 

Тема З. Правові основи професійно-технічної освіти

Законодавство України про освіту та його завдання.

Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 р. Право громадян на освіту. Основні принципи освіти. Державна політика в галузі освіти

Професійно-технічна освіта - невід'ємна складова частина освіти України.

Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. та його завдання. Мета професійно-технічної освіти. Права, обо­в’язки та відповідальність учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу. Особливий соціальний захист учнів, слухачів про­фесійно-технічних навчальних закладів, документи про професійно-технічну освіту.


Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Ци­вільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних право­відносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

 

Тема 5. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні гос­подарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове ста­новище підприємств і об'єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове стано­вище кооперативів, господарських товариств, господарських об'єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у госпо­дарському праві. Господарський договір. Основні типи і види господарсь­кого договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку ді­яльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні під­приємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. При­пинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відпові­дальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів під­приємницької діяльності.

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві. Правове регулювання госпо­дарських відносин у сфері транспорту Правове регулювання гос­подарської діяльності у сільському господарстві.

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.