Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3.1 Кваліфікаційна робота - це самостійно розроблений студентом під керівництвом наукового керівника відповідно до вимог стандартів вищої освіти комплект документації, який передбачає текстову та, за потреби, графічну (ілюстративну) частини і на підставі публічного захисту якого рішенням державної екзаменаційної комісії студенту надається диплом державного зразка про закінчення вищого навчального закладу, отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

3.2 Дипломний проект - кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до проектувальної (проектно-конструкторської) та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.

Дипломні проекти, як правило, виконуються за інженерними напрямами підготовки і передбачають синтез об’єкта (фізичного або ідеального) проектування (системи в широкому значенні, пристрою, технологічного процесу, комп’ютерної програми тощо), який оптимально відповідає вимогам завдання на кваліфікаційну роботу.

3.3 Дипломна робота - кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.

Дипломна робота передбачає проведення аналізу та теоретичної розробки (моделювання та дослідження процесів і об’єктів) актуальних питань, проблем у відповідній галузі знань. Для інженерних напрямів підготовки дипломна робота повинна мати характер прикладного наукового дослідження об’єкта діяльності.

3.4 Кваліфікація – рівень підготовки випускника ВНЗ та здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи. Назва кваліфікації відповідає галузевим стандартам вищої освіти (ОКХ, ОПП, навчальному плану).

3.5 Виробнича функція (трудова, службова) – сукупність обов’язків, що виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою.

Розрізняють такі виробничі функції:

3.5.1 Дослідницька - функція спрямована на збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації з напрямку роботи.

3.5.2 Проектувальна (проектувально-конструкторська) - функція спрямована на здійснення синтезу систем або окремих їх складових, розробку документації, яка необхідна для втілення та використання об’єктів і процесів (конструювання є окремим процесом проектування, який полягає в обґрунтуванні рішень щодо принципу дії та конструкції об’єктів, розробки документації на їх виготовлення).

3.5.3 Організаційна - функція спрямована на упорядкування структури й взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності можна вважати планування - часове впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх послідовності, тривалості та строків виконання).

3.5.4 Управлінська - функція спрямована на досягнення поставленої мети, забезпечення сталого функціонування і розвитку систем завдяки інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через зворотні зв’язки, до об’єкта управління – у вигляді директивних рішень).

3.5.5 Технологічна - функція спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології.

3.5.6 Контрольна - функція спрямована на здійснення контролю в межах своєї професійної діяльності в обсязі посадових обов'язків.

3.5.7 Прогностична - функція, яка дозволяє на основі аналізу здійснювати прогнозування в професійній діяльності.

3.5.8 Технічна - функція спрямована на виконання технічних робіт у професійній діяльності.

3.6Інновації - новостворені (застосовані) і вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

3.7Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

3.8 Скорочення, які прийняті в цьому стандарті:

МОНМС – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту;

ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень;

ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика;

ОПП – освітньо-професійна програма;

ВНЗ – вищий навчальний заклад;

ДЕК – державна екзаменаційна комісія;

ЕСКД – єдина система конструкторської документації;

СПДБ – система проектної документації в будівництві;

ЕСТД – єдина система технологічної документації;

ЕСПД – єдина система програмної документації.

Напрям – освітній напрям

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Після завершення навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється державна атестація студента.

4.2 Мета державної атестації – встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки студента вимогам стандартів вищої освіти.

4.3 Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією.

5 ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

5.1 Державна атестація студента здійснюється за такими формами:

- державний комплексний екзамен, або екзамен з окремої дисципліни;

- кваліфікаційна робота:

- дипломний проект (бакалавра, спеціаліста);

- дипломна робота (бакалавра, спеціаліста, магістра).

5.2 Форму державної атестації студентів визначає галузевий стандарт вищої освіти України освітньо-професійна програма підготовки, в якому також зазначені змістові модулі, які винесені на державну атестацію. Форма державної атестації відображається в навчальних планах. Дотримання визначених галузевим стандартом освіти форми державної атестації є обов’язковим.

5.3 Вид кваліфікаційної роботи (дипломний проект або дипломна робота) для кожного ОКР встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових задач діяльності, що визначені в ОКХ.

5.4 Дипломна робота на здобуття ОКР бакалавр – випускна кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю рівня фундаментальних та спеціальних професійно-орієнтованих знань, сформованості умінь вирішувати типові задачі виконавської діяльності, які передбачені для первинних посад, зокрема у галузі залізничного транспорту.

5.5 Дипломна робота на здобуття ОКР спеціаліст – випускна кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня спеціальних знань, сформованості умінь вирішувати професійні завдання організаційного та управлінського характеру, які передбачені для первинних посад, зокрема у галузі залізничного транспорту.

5.6 Дипломна робота на здобуття ОКР магістр – випускна кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня спеціальних знань, сформованості умінь вирішувати професійні завдання інноваційного характеру, які передбачені для первинних посад, зокрема у галузі залізничного транспорту.

5.7 Дипломний проект на здобуття ОКР бакалавр – випускна кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю рівня фундаментальних та спеціальних професійно-орієнтованих знань, сформованості умінь вирішувати типові задачі проектно-конструкторської діяльності, які передбачені для первинних посад у галузі залізничного транспорту.

5.8 Дипломний проект на здобуття ОКР спеціаліст – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня спеціальних знань, сформованості умінь вирішувати типові задачі проектно-конструкторської діяльності, які передбачені для первинних посад у галузі залізничного транспорту.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.