Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГОПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

7.1 Відповідальність за організацію підготовки випускниками дипломних проектів (робіт) несе випускова кафедра, яка зобов’язана створити відповідні умови та методичне забезпечення.

7.2 Дипломний проект (роботу) студент або група студентів виконує самостійно за консультаціями керівника роботи та НПП з питань окремих розділів.

7.3 Керівників дипломних проектів (робіт), із числа науково-педагогічних працівників університету або кваліфікованих фахівців підприємств, установ і організацій, призначає наказом ректор за поданням завідувачів випускових кафедр.

7.4 Консультантів з окремих розділів призначають завідувачі профільних кафедр за узгодженням із завідувачами випускових кафедр.

7.5 Нормоконтроль дипломних проектів (робіт) здійснює завідувач випускової кафедри або працівник кафедри, призначений завідувачем кафедри.

7.6 Склад рецензентів визначає випускова кафедра.

7.7 Студент для виконання дипломного проекту (роботи) повинен:

- в установлений термін обрати і узгодити тему з керівником дипломного проекту (роботи);

- отримати завдання на дипломний проект (роботу);

- самостійно виконувати дипломний проект (роботу), ґрунтуючись на матеріалах виробничих практик, методичного та інформаційного забезпечення;

- систематично відвідувати консультації керівника дипломного проекту (роботи) і консультантів розділів;

- сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівника та консультантів;

- згідно з графіком звітувань інформувати керівника про виконання завдання на дипломний проект (роботу);

- відповідно до запланованих термінів подати дипломний проект (роботу) на перевірку керівникам розділів;

- відповідно до запланованого терміну подати дипломний проект (роботу) на перевірку керівникові;

- отримати рецензію на дипломний проект (роботу) (за рішенням кафедри);

- підготувати доповідь про основні результати дипломного проекту (роботи);

- підготовити відповіді на зауваження керівника дипломного проекту (роботи), консультантів із розділів, рецензента;

- відповідно до графіку подати роботу на засідання ДЕК.

7.8 Керівник дипломного проекту (роботи) повинен:

- запропонувати актуальну тему дипломного проекту (роботи), яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця напряму або спеціальності;

- видати завдання для дипломного проекту(роботи) з визначеними термінами виконання розділів і подання роботи в ДЕК. Форма бланку завдання наведена в додатку А;

- управляти виконанням дипломного проекту (роботи);

- скласти графік консультацій (не менш ніж дві на тиждень) та дотримуватись його;

- скласти графік проміжних звітів та контролювати хід виконання завдання;

- інформувати кафедру про хід виконання випускником календарного плану завдання;

- за умови суттєвого відхилення від календарного плану порушувати питання про призупинення дипломування;

- перевірити дипломний проект (роботу) та підписати пояснювальну записку і графічну частину;

- написати аргументований відзив на дипломний проект (роботу). Відзив оголошують після доповіді студента на засіданні ДЕК. У відзиві вказати:

- мету дипломного проекту (роботи);

- актуальність теми;

- клас задач, рівень та види умінь, що застосовані, їх відповідність чинним кваліфікаційним вимогам;

- відповідність змісту дипломного проекту (роботи) завданню;

- оригінальність отриманих рішень;

- практичне і наукове значення результатів;

- ступінь самостійності виконання;

- якість оформлення;

- недоліки;

- повернути студенту роботу не пізніше ніж за три дні до захисту;

- здійснити підготовку студента до захисту дипломного проекту (роботи);

- бути присутнім під час захисту дипломного проекту (роботи) на засіданні ДЕК.

7.9 Консультант розділу повинен:

- керувати виконанням розділу дипломного проекту (роботи);

- скласти графік консультацій, погодити його з керівником дипломного проекту (роботи) і дотримуватися його;

- інформувати керівника дипломного проекту (роботи) про стан виконання розділу;

- перевірити розділ на:

- відповідність змісту розділу програмі дипломного проекту (роботи);

- оригінальність отриманих рішень;

- практичне і наукове значення результатів;

- ступінь самостійності виконання;

- якість оформлення;

- підписати пояснювальну записку та графічну частину за умови відсутності зауважень.

7.10 Нормоконтролер повинен:

- перевірити відповідність оформлення дипломного проекту (роботи) вимогам чинних стандартів, нормативних документів, наявність і правильність посилань на них;

-підписати пояснювальну записку та графічну частину за умови відсутності зауважень.

7.11 Рецензент повинен ознайомитись з дипломним проектом (роботою) та підготувати рецензію. Структура рецензії ідентична відгуку керівника дипломного проекту (роботи) (п. 7.8) за винятком підпункту "ступень самостійності виконання", що вилучається. Рецензію оголошують після доповіді студента на засіданні ДЕК.

7.12 Завідувач випускової кафедри повинен:

- організувати методичне забезпечення виконання дипломних проектів (робіт);

- контролювати виконання графіка консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри;

- обговорювати на засіданнях кафедри стан виконання дипломних проектів (робіт);

- надати допуск дипломних проектів (робіт) до захисту.

8 ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ)

8.1 Перелік тем дипломних проектів (робіт) з напряму і спеціальності повинна розробити випускова кафедра до початку поточного навчального року.

8.2 Студент має право запропонувати на розгляд випускової кафедри власну тему дипломного проекту (роботи).

8.3 Номенклатура тематики повинна забезпечувати індивідуальність завдання на дипломний проект (роботу) та можливість вільного вибору теми студентом.

8.4 Дипломний проект (робота) може бути комплексним (кафедральним, міжкафедральним, міжуніверситетським) і виконуватись декількома студентами. Для комплексних робіт призначається головний керівник і керівники частин (складових теми).

8.5 Дипломний проект (робота) може вважатися таким, що має практичне застосування за виконанням однієї з умов:

- тема запропонована підприємством (установою), а результати прийняті до реалізації;

- існують публікації автора (можливо у співавторстві), патент, раціоналізаторська пропозиція, рішення про публікацію, подана заявка на винахід за темою роботи;

- до роботи прикладені документи про впровадження результатів.

8.6 Тематика дипломних проектів (робіт) повинна бути безпосередньо пов’язана з об’єктом діяльності фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Редакція назви теми має бути конкретною і містити процедуру діяльності та продукт, що має бути отриманим.

8.7 Для формування завдань до вибраної випускником теми слід виходити з таких умов:

- виробничі задачі бакалавра - діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання відповідних рішень;

-виробничі задачі спеціаліста - діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання нових рішень;

-виробничі задачі магістра - інноваційна діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання нових рішень.

8.8 За складністю завдання на дипломний проект (роботу) мають бути адекватними рівням вищої освіти та кваліфікації, що здобуваються.

8.9 Тему дипломного проекту (роботи) із вказівкою прізвища студента та керівника затверджує ректор. Терміни затвердження такі: теми дипломних проектів (робіт) на здобуття ОКР «бакалавр» - грудень; на здобуття ОКР «спеціаліст», «магістр» - вересень.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.