Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

10.1 Титульний аркуш

10.1.1 Форма титульного аркушу наведена в додатку Б.

10.1.2 Підписи і дати підписання виконувати чорними чорнилами, тушшю або пастою.

10.2 Реферат

10.2.1 Реферат розміщувати з нової сторінки. Він має бути стислим та інформативним.

10.2.2 Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг дипломного проекту (роботи), кількість його

- частин, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, літературних джерел;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

10.2.3 Текст реферату давати в такій послідовності:

- об’єкт дослідження або розроблення;

- мета кваліфікаційної роботи;

- стисла характеристика роботи;

- галузь застосування;

- економічна ефективність;

10.2.4 Обсяг реферату - до 500 слів. Реферат уміщувати на одній сторінці формату А4.

10.2.5 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті кваліфікаційної роботи, навести після тексту реферату великими літерами в називному відмінку в рядок через коми, перелік їх повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень).

10.3 Зміст

10.3.1 Зміст починати з нової сторінки.

10.3.2 До змісту включати: вступ; послідовно перелічені розділи, підрозділи; висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

10.4 Перелік умовних позначок, символів, скорочень і термінів

10.4.1 Усі прийняті в дипломному проекті (роботі) малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснювати у переліку, який вміщують безпосередньо після звіту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті дипломного проекту (роботи) наводити їх розшифрування.

10.5 Основна частина

10.5.1 Вступ

10.5.1.1 Вступ починати з нової сторінки.

 

10.5.1.2 У вступі викладати:

- сучасний стан проблеми (аналіз аналогів, ступінь розв’язання задач, технічні протиріччя, прогалини знань у даній галузі, нездійснені вимоги до виробів або розробок наукового, організаційного та іншого характеру);

- мету дипломного проекту (роботи) та галузь застосування;

- обґрунтування актуальності теми;

- взаємозв’язок з іншими роботами.

10.5.2 Основний текст дипломного проекту (роботи)

10.5.2.1 Текст викладати державною мовою. Особам, які не вивчали державну мову, дозволяється, за рішенням завідувача кафедри, викладати текст російською мовою.

10.5.2.2 Матеріал дипломного проекту (роботи) поділяти на розділи згідно із завданням.Суть розділів полягає у викладанні відомостей про об’єкт розроблення або дослідження, які необхідні і достатні для розкриття сутності даного дипломного проекту (роботи). Кожний розділ можна поділяти на підрозділи.

10.5.2.3 Особливу увагу приділяти новизні результатів, питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології, ресурсозбереження.

10.5.2.4 Теоретичний матеріал викладати за такою структурою: постановка задачі, розрахункова схема, рішення, оцінювання (аналіз) рішення.

10.5.2.5 Структура розділів дипломного проекту (роботи) повинна відповідати стандартам ЕСКД, ДСТУ Б, ЕСПД, ЕСТД та іншим нормативним та методичним вимогам до текстових документів.

10.5.2.6 Розділи повинні бути об’єднані загальною метою, органічно пов’язані між собою та з графічною частиною і відповідними посиланнями.

10.5.2.7 Дипломний проект (робота) не повинен містити дублювання, матеріалів описового характеру, стереотипних рішень, які не впливають на суть результатів отриманих виконавцем особисто.

10.5.2.8 Цифровий матеріал оформляти у вигляді таблиць. Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні дані, що потрібні для ілюстрування тексту.

10.5.2.9 У тексті використовувати одиниці системи SІ.

10.5.2.10 У тексті дипломного проекту (роботи) не застосовувати:

- звороти розмовної мови, техніцизми, професіоналізми;

- свавільні словотворення;

- іноземні слова і терміни при наявності рівнозначних слів і термінів у державній мові;

- різні науково-технічні терміни, які близькі за значенням (синоніми) для одного і того ж поняття;

- недозволені скорочення слів, крім тих, що встановлені стандартами та орфографією.

10.5.3 Висновки

10.5.3.1 Висновки розташовувати після викладання основного тексту дипломного проекту (роботи), починаючи з нової сторінки.

10.5.3.2 У висновках навести оцінку одержаних результатів стосовно аналогів, висвітліти досягнуту ступінь новизни, практичне, наукове значення результатів, прогнозні припущення про подальший розвиток об’єкту дослідження або розроблення.

10.5.3.3 Текст висновків можна поділяти на пункти.

10.5.4 Рекомендації

10.5.4.1 У дипломному проекті (роботі) можна наводити рекомендації.

10.5.4.2 Рекомендації розташовувати після висновків, починаючи з нової сторінки.

10.5.4.3 У рекомендаціях наводити пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження чи розроблення.

10.5.4.4 Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені матеріалами дипломного проекту (роботи).

10.5.5 Перелік посилань

10.5.5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині дипломного проекту (роботи), наводити з нової сторінки.

10.5.5.2 Бібліографічні джерела в переліку посилань подавати у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери джерел у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

10.5.5.3 Бібліографічні описи посилань у переліку наводити відповідно до стандартів з бібліотечної та видавничої справи ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Приклад бібліографічного опису наведений в додатку В.

10.6 Додатки

10.6.1 У додатках подавати матеріал, який є необхідним для повноти дипломного проекту (роботи) і не може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг або спосіб відтворення.

10.6.2 Додатки позначати великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

10.6.3 Типи додатків:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- проміжні математичні докази, формули, розрахунки;

- протоколи випробувань;

- методики;

- опис розроблених комп’ютерних програм;

- опис нової апаратури і приладів, які використовувались в роботі.

10.6.4 Додатки подавати у порядку посилань на них у тексті дипломного проекту (роботи). Останнім додатком має бути відомість матеріалів дипломного проекту (роботи). У відомості перерахувати всі матеріали, які надані до захисту: дипломний проект (робота) із зазначенням кількості аркушів; назви креслень або плакатів, макетів або дослідних зразків із зазначенням кількості одиниць; назви комп’ютерних програм, із зазначенням носія, на якому вони представлені тощо.

 

11 ВИМОГИ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

11.1 Графічні матеріали дипломної роботи

11.1.1 Графічні матеріали дипломної роботи – рисунки, фотографії, схеми, алгоритми, графіки, таблиці, математичні моделі, формули виконувати на аркушах стандартних форматів. Зміст графічних матеріалів повинен відображати результати, які отримані в дипломній роботі. Кількість аркушів 8…10. За рішенням кафедри кількість аркушів може корегуватись.

11.1.2 Усі літерні позначення на аркушах повинні мати пояснення в написах під рисунками, графіками, діаграмами, номограмами, фотографіями. Всі позиції, що позначені на рисунках, графіках і т.п., повинні бути розшифровані на вільному місці аркуша.

 

11.1.3 Для спрощення обліку та зберігання графічні матеріали дипломних робіт необхідно оснащувати основними написами. Основний напис розташовувати у правому нижньому куті аркуша уздовж довгої чи короткої сторони (рис. 11.1).

Рис. 11.1 Розташування основного напису

 

 
 

11.1.4 Форма основного напису показана на рисунку 11.2.

 

Рис. 11.2 Форма основного напису на графічних матеріалах

дипломної роботи

11.1.5 В графах основного напису вказувати:

у графі 1 – найменування графічного документа. У кінці найменування документа крапку не ставити. У найменуванні, що складається з декількох слів, на першому місці ставити іменник, наприклад: «Схема функціональна»;

у графі 2 – позначення документа за структурою, яка показана на рисунку 11.3. При необхідності, за рішенням кафедри, структура може бути доповнена двома знаками, які відображають характер документа (наприклад, СХ – схема, ТБ – таблиця і т.і.);

у графі 3 – прізвища осіб, без зазначення ініціалів, які підписують документ:

- «Розроб.» – прізвище студента;

- «Керівн.» – прізвище керівника дипломної роботи;

- «К.розд.» – прізвище керівника розділу;

- «Н.конт.» – прізвище особи, що здійснює нормоконтроль;

у графі 4 – підписи осіб, прізвища яких вказані в графі 3;

у графі 5 – дату підписання;

у графі 6 – літеру Н (навчальний);

у графі 7 – назву ВНЗ (ДНУЗТ);

у графі 8 – номер аркуша;

у графі 9 – кількість аркушів (заповнювати графу тільки на першому аркуші).

 

 
 

 

 


Рис. 11.3 Структура позначення документа

11.2 Мультимедійні демонстраційні матеріали дипломної роботи

11.2.1 Мультимедійні демонстраційні матеріали дипломної роботи – відеофайли, анімація, презентації, комп’ютерні фотографії, рисунки, графіки тощо повинні відображати результати, які отримані в дипломній роботі.

11.2.2 Мультимедійні демонстраційні матеріали можуть бути як самостійними, так і доповнювати графічні матеріали. Кількість графічних аркушів, в цьому випадку, можна зменшувати.

11.2.3 Мультимедійні демонстраційні матеріали не замінюють доповідь. Показ відеофайлу (-ів), анімаційних роликів, презентації тощо студент повинен супроводжувати коментарями та поясненнями.

11.2.4 Відео та мультимедійні матеріали надавати у виді окремих файлів тривалістю 1-3 хвилини, в кожному з яких, за допомогою відео або анімаційних моделей, показувати завершений технологічний цикл чи його частину, роботу механізму чи окремого вузла тощо. Кожному файлу надавати номер та назву, яка відображає його суть. Номер файлу відображати під час його демонстрації в правому верхньому куті екрану.

11.2.5 Мультимедійну презентацію дипломної роботи складати із 8…10 слайдів. Кожному слайду надавати номер та назву. Номер слайду відображати під час його показу в правому верхньому куті екрану. Назву слайду розташовувати в верхній частині посередині. Слайди слід роздрукувати на аркушах формату А4. Під час доповіді студента, роздрукований примірник знаходиться у членів ДЕК. Після захисту дипломної роботи роздрукований екземпляр слайдів зберігати на кафедрі.

11.2.6 Інші мультимедійні демонстраційні матеріали фотографії, рисунки, графіки тощо повинні мати номер та назву. Номер відображати в правому верхньому куті екрану. Назву розташовувати в верхній частині посередині. Фотографії, рисунки, графіки тощо роздруковувати на аркушах формату А4. Під час доповіді студента, роздрукований екземпляр знаходиться у членів ДЕК. Після захисту дипломної роботи роздрукований примірник фотографій, рисунків, графіків тощо зберігати на кафедрі.

11.2.7 Мультимедійні демонстраційні матеріали надавати записаними на CD- або DVD- компакт-диск. Компакт-диск підписувати, указуючи назву дипломної роботи, рік виконання, номер групи та прізвище студента. Зберігати компакт-диск у конверті, який приклеїти з внутрішньої сторони до середини задньої обкладинки дипломної роботи.

11.3 Натурні демонстраційні матеріали дипломної роботи

11.3.1 Натурні демонстраційні матеріали дипломної роботи – моделі, макети, зразки виробів повинні продемонструвати результати, які отримані в дипломній роботі.

11.3.2 Натурні демонстраційні матеріали, як правило, доповнюють графічні матеріали. Кількість графічних аркушів, в цьому випадку, можна зменшувати.

11.3.3 Натурні демонстраційні матеріали повинні мати упаковку для зберігання. Упаковку підписують, указуючи назву дипломної роботи, рік виконання, номер групи та прізвище студента.

 

12 ВИМОГИ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ КРЕСЛЕНЬ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.