Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

13.1 Дипломний проект (роботу) оформлювати згідно з вимогами ДСТУ 3008-95 (див. п. 2.4, 2.5) машинним способом (за допомогою комп’ютерної техніки) і роздруковувати з використанням друкувальних і графічних пристроїв на аркушах білого паперу формату А4 з однієї сторони. За потребою допускається використання аркушів формату А3. Дипломний проект (роботу) переплітати в твердій обкладинці з палітурного картону.

13.2 Кожний аркуш дипломного проекту, за виключенням титульного, завдання та реферату повинен мати рамку і основний напис (див. пп. 12.1.4, 12.1.5). Основний напис для першого аркушу записки розміщати на сторінці «ЗМІСТ». Інші сторінки повинні мати основний напис передбачений для наступних аркушів. Позначення документа в основному напису вказувати за структурою, яка показана на рисунку 11.3, де номер документа записувати у вигляді 000.

13.3 Текст основного матеріалу дипломного проекту (роботи) повинен мати шрифт Тіmеs New Roman, розмір якого 14, нарис звичайний, колір чорний. Міжрядковий інтервал тексту встановити рівним 1,5 пунктів. Вирівнювання тексту – по ширині.

13.4 Відстань від рамки аркушу дипломного проекту до границі тексту на початку і в кінці рядків повинна дорівнювати 3…5 мм. Відстань від верхнього чи нижнього рядка тексту до верхньої чи нижньої рамки повинна дорівнювати 10…15 мм.

13.5 Розміри лівого, верхнього та нижнього полів дипломної роботи встановлювати рівними 20 мм, розмір правого поля – 10 мм.

13.6 Абзацний відступ в дипломному проекті (роботі) повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 15…17 мм. Абзаци основного тексту не відокремлювати один від одного.

13.7 Скорочення слів і словосполучень в дипломному проекті (роботі) приводити відповідно до ДСТУ 3582-97.

13.8 Структурні елементи дипломного проекту (роботи) «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «РЕКОМЕНДАЦІЇ» не нумерувати, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

13.9 Розділи і підрозділи дипломного проекту (роботи) повинні мати заголовки.

13.10 Заголовки структурних елементів дипломного проекту (роботи) і заголовки розділів розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці. Використовувати шрифт Тіmеs New Roman, розмір 14, нарис напівжирний. Перенесення частини слова не допускати. Від попереднього тексту заголовок відокремлювати інтервалом у 12 пунктів, від наступного – у 6 пунктів.

13.11 Заголовки підрозділів дипломного проекту (роботи) виконувати малими літерами (перша літера – велика) і розміщувати з абзацу. Використовувати шрифт Тіmеs New Roman, розмір якого 14, нарис звичайний. Перенесення частини слова не допускати. Крапку наприкінці не ставити. Від попереднього тексту заголовки підрозділів відокремлювати інтервалом у 6 пунктів, відступу від першого рядка наступного тексту немає.

13.12 Нумерація сторінок дипломного проекту (роботи) наскрізна. Першою сторінкою вважається титульний аркуш. Номер сторінки проставляти арабськими цифрами: в дипломному проекті у відповідному місці основного напису; в дипломній роботі у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. На першій сторінці (титульний аркуш) номер не ставити. Рисунки і таблиці, які розташовують на окремих сторінках, включити до загальної нумерації.

13.13 Розділи повинні мати наскрізну нумерацію і бути пронумеровані арабськими цифрами в межах всього дипломного проекту (роботи). Після номера розділу крапку не ставити. Кожний розділ починати з нової сторінки.

13.14 Підрозділи нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу складати з номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапку не ставити.

13.15 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотографії, в тому числі, копії з екрану монітора комп’ютера) розміщати відразу після посилання на них в тексті або на наступній сторінці. Ілюстрацію розміщати так, щоб її можна було розглядати без повороту дипломного проекту (роботи). Якщо таке розміщення неможливе, то ілюстрацію розташовувати так, щоб для її розгляду достатньо було повернути пояснювальну записку на чверть обороту за рухом годинникової стрілки.

13.16 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми в дипломному проекті (роботі) мають відповідати вимогам стандартів ЕСКД, СПДБ, ЕСПД, ЕСТД та іншим нормативно-методичним документам. Вимоги до креслень наведені в пунктах 12.1.2-12.1.5.

13.17 Ілюстрації можуть мати назву, яку слід розташовувати під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією можна розміщувати пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрації позначати словом «Рисунок», яке разом із номером та підписом розміщувати після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 4.2 – Схема розподілу навантажень». Слово «Рисунок», номер і підписповинні бути поза ілюстрацією, мати шрифт Тіmеs New Roman, розмір якого 14, нарис звичайний, вирівнювання по центру, інтервал перед рисунком встановлювати 6 пунктів, після – 12 пунктів.

13.18 Ілюстрації нумерувати послідовно в межах розділу арабськими цифрами. Номер складається із номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.

13.19 На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті. При посиланні слід вказувати повний номер ілюстрації. Повторні посилання варто давати зі скороченими словами «дивись рисунок», наприклад: див. рис. 2.3.

13.20 Таблицю розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Форма таблиці показана на рисунку 13.1. На всі таблиці мають бути посилання в тексті.

13.21 Таблиці нумерують арабськими цифрами у межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номеру таблиці, розділених крапкою.

 
 

 


Рис. 13.1 Форма таблиці дипломного проекту (роботи)

13.22 Таблиця повинна мати стислу змістовну назву. Назву таблиці і заголовки граф починати з великої літери, підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони самостійні. У кінці заголовків і підзаголовків таблиці крапки не ставити. Заголовки і підзаголовки граф указувати у однині.

13.23 При переносі частини таблиці на наступну сторінку головку таблиці повторювати і над нею ліворуч поміщати слова «Продовження таблиці» з указівкою номера. Заголовок таблиці не повторювати.

13.24 Формули та рівняння розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, окремими рядками, посередині сторінки. До і після формули залишати один вільний рядок. Після формул ставити той розділовий знак, який необхідний, виходячи з побудови фрази. Розділові знаки ставити безпосередньо за формулами до номера.

13.25 Формули та рівняння нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається із номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою. Номер записувати в круглих дужках на рівні формули або рівняння у крайньому правому положенні на рядку. При посиланні в тексті на формулу або рівняння зазначати у дужках повний номер.

13.26 Переносити формулу чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконування операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Знак множення при цьому записувати у виді «×».

13.27 У формулах та рівняннях застосовувати позначення, які встановлені державними стандартами.

13.28 Пояснення позначень і числових коефіцієнтів, які входять до формули чи рівняння наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені в формулі або рівнянні. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починати з абзацу словом «де» без двокрапки.

13.29 Цифри у формулах повинні мати прямий шрифт. Літерні позначення розмірів (символи), для яких застосовуються букви латинського алфавіту, повинні мати курсивний шрифт.

13.30 Скорочені математичні терміни (наприклад, sin, arcsin, lg, lim, const, max) у формулах та рівняннях записувати прямим шрифтом. Скорочені найменування фізичних і технічних одиниць виміру, метричних мір і похідних від них, які позначені буквами українського алфавіту, наводити курсивним шрифтом без крапок. Скорочення в індексах повинні мати прямий шрифт.

13.31 Розмірність одного і того ж параметру в межах дипломного проекту (роботи) повинна бути однаковою.

13.32 Математичні знаки застосовувати лише у формулах. У тексті їх писати словами. Не вживати математичні знаки без цифр.

13.33 Позначення одиниць застосовувати тільки після числового значення розмірів та в заголовках граф і найменуваннях рядків таблиць. У тексті (без числового значення розмірів) наводити повне найменування одиниць. Не застосовувати різні позначення однакових фізичних величин.

13.34 Позначення одиниць, які входять у добуток, розділяти на середній лінії крапкою, як знаком множення, наприклад: Н·м (ньютон·метр). У позначеннях одиниць, які утворені діленням одних одиниць на інші, застосовувати косу риску. При цьому всі позначення складної одиниці розміщувати в один рядок.

13.35 Посилання на бібліографічні джерела давати в тексті дипломного проекту (роботи) в квадратних дужках [ ]. Посилання нумерувати арабськими цифрами в порядку їх появи в пояснювальній записці.

13.36 Примітки наводити, якщо необхідні пояснення або довідкові дані до змісту тексту, таблиць або графічного матеріалу. Примітку розташовувати безпосередньо після матеріалу, до якого вона відноситься, друкувати шрифтом Тіmеs New Roman, розмір якого 12, нарис звичайний, вирівнювання за лівим краєм з абзацним відступом, інтервал перед приміткою дорівнює 6 пунктів і після – 12 пунктів. Слово «Примітка» набирати розрідженим шрифтом із розрядкою 1 пункт.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.