Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Сфера застосування

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Цей стандарт встановлює вимоги до практичної підготовки студентів, порядок підведення підсумків та оформлення документів.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

- Закон України «Про вищу освіту»;

- Постанову Кабінету Міністрів від 05.09.96 № 1074 «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.93 р. № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 12.03.2004 р. №200 «Про затвердження Переліку робітничих професій для оволодіння студентами вищих навчальних закладів залізничного транспорту I-IV рівнів акредитації»;

- Наказ Укрзалізниці від 28.02.2002 р. №94-Ц «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту I-IV рівнів акредитації»;

- Наказ Укрзалізниці від 02.01.2002 р. №1-Ц «Про затвердження Положення про професійне навчання робітників на підприємствах залізничного транспорту»;

- СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.01-2010 «Стандарти з організації навчального процесу.» «Положення про організацію навчального процесу в університеті»;

- Інші розпорядчі документи щодо роботи вищого навчального закладу.

 

_______________________________

Видання офіційне

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

3 Загальні положення

 

3.1 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» головним завданням

вищого навчального закладу є підготовка фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Практика є невід’ємною складовою навчального процесу з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на базі навчального закладу, на сучасних підприємствах і в організаціях залізничного транспорту, а також на підприємствах інших галузей економіки.

3.2 Університет забезпечує організацію практики, як правило, на закріплених

базах згідно з навчальним планом та програмами, здійснює керівництво та підведення її підсумків, вживає відповідні заходи по усуненню недоліків.

3.3 Залежно від вимог освітньо-професійних програм і освітньо-

кваліфікаційних характеристик з певного напряму/спеціальності, практика може бути: навчальною, виробничою, виробничо-технологічною, експлуатаційною, конструкторською, загально-залізничною, економічною, переддипломною.

Основним завданням навчальної практики є закріплення студентами теоретичних знань, ознайомлення з виробництвом за напрямом підготовки, оволодіння однією з робітничих професій, що відповідає фаху навчання.

Основним завданням виробничої практики є набуття студентами професійних навичок, практичного досвіду та умінь відповідно до обраного фаху на основі ознайомлення з діяльністю конкретного підприємства, установи, організації, розширення, закріплення і систематизація теоретичних знань, здобутих під час вивчення спеціальних дисциплін, розвиток професійного мислення, прищеплення умінь та навичок організаторської діяльності у виробничих умовах.

Передумовою для проходження виробничої практики має бути набуття студентом робітничої професії відповідної до майбутньої спеціальності.

Основним завданням переддипломної практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з професійних дисциплін навчального плану, вивчення та опрацювання фактичного матеріалу з діяльності підприємства за фахом навчання студента, збирання фактичного матеріалу для виконання дипломного проекту(роботи).

 

4 Мета і зміст практики

 

4.1 Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами

організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії, формування на

базі здобутих в університеті знань, професійних умінь і навичок, прийняття

самостійних рішень під час роботи в реальних умовах, виховання потреби

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

 

систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в

практичній діяльності.

4.2 Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її

проведення з метою здобуття достатнього обсягу практичних знань, умінь і

навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра,

спеціаліста, магістра.

4.3 Перелік усіх видів практик для фахової підготовки студентів, їх форми,

тривалість і терміни проведення визначаються навчальними планами та

графіком навчального процесу.

4.4 Зміст і послідовність практики визначається програмою, яку розробляє

випускова кафедра відповідно до навчального плану з напряму підготовки

(спеціальності) та освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця.

4.4.1 Основним навчально-методичним документом практики для кожного

напряму спеціальності є наскрізна програма. Зміст наскрізної програми

повинен відповідати цьому стандарту, а також наказам і рішенням

Міністерства освіти,науки, молоді та спорту, Міністерства інфраструктури

України щодо практики студентів.

Складовими наскрізної програми мають бути: мета, вид практики,

терміни ї проходження та зміст, бази практики, порядок звітування та підведення підсумків.

4.4.2 У змісті наскрізної програми має бути завдання з набуття студентами до

початку виробничої практики однієї з робочих професій, якщо така професія

не здобута під час навчальної практики.

4.4.3 На підставі наскрізної програми кафедри розробляють робочі програми

для кожного виду практики, а також програми набуття певної робітничої

професії.

4.4.4 Наскрізну і робочі програми обговорюють на засіданнях випускові

кафедри, методичні комісії факультетів, узгоджують Вчені ради факультетів,

після чого затверджує ректор (проректор з навчальної роботи).

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.