Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Бази практики

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

5.1 Практика студентів університету проводиться на базах практики, які

мають відповідати вимогам програми.

5.2 За умови підготовки фахівців по цільових договорах з підприємствами,

організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах.

5.3 У випадку, коли навчання студента здійснюється за контрактом, база

практики визначається умовами контракту.

5.4 Студенти можуть самостійно з дозволу випускових кафедр та за згодою

відповідних підприємств визначитися з місцем проходження практики та

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

 

пропонувати його для використання. У цьому випадку відповідальність за

відповідність запропонованого місця вимогам програми практики несе

випускова кафедра.

5.5 Із базами практики університет завчасно укладає договори на проведення усіх

видів практики за визначеною формою (Додаток А).

 

 

6 Організація і керівництво практикою

6.1 Відповідальність за організацію та контроль за проведенням практики

покладена на ректора (проректора з навчальної роботи) університету.

6.2 Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в

університеті здійснює керівник практики університету (відділ зв’язків з

виробництвом).

6.3 Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики

забезпечують відповідні кафедри.

6.4 До керівництва практикою студентів залучають досвідчених науково-педагогічних працівників.

6.5 До початку першої виробничої практики окремі випускові кафедри,

відповідно до розроблених програм, організують набуття студентами

робітничої професії і видають їм посвідчення встановленого зразку.

6.6 Керівник практикою з боку кафедри зобов’язаний:

6.6.1 Контролювати підготовленість баз практики та їх відповідність вимогам

програми практики;

6.6.2 Забезпечити проведення всіх організаційних заходів щодо проходження

студентами практики:

- інструктажу з охорони праці відповідно до п.8.4 "Положення про організацію та перевірку знань з питань охорони праці ДНУЗТ" та про порядок проходження практики з обов’язковим заповненням журналу встановленої форми та підписами студентів;

- надання студентам всіх необхідних документів: направлення,

програми, календарного плану, теми індивідуального завдання, курсового або дипломного проекту (за необхідністю), методичних рекомендацій тощо;

- доведення до студентів інформації про систему звітності з практики.

6.6.3 Забезпечити відповідність практики вимогам програми та високу якість

її проведення.

6.6.4 Контролювати виконання студентами-практикантами правил

внутрішнього розпорядку, вести або організувати ведення табеля

відвідування студентами бази практики.

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

 

6.6.5 У складі комісії приймати у студентів заліки з практики.

6.6.6 Подати завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із

зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення її результатів.

6.7 Студенти університету під час проходження практики зобов’язані:

6.7.1 До початку першої виробничої практики набути на базі університету за

програмою, розробленою випусковою кафедрою, одну із робітничих

професій та отримати відповідне посвідчення.

6.7.2 Прибути на організаційні збори, які проводить випускова кафедра перед

початком практики, одержати від керівника путівку-направлення, витяг з

наказу ректора та інші документи, необхідні для проходження практики.

6.7.3 Своєчасно прибути на базу практики.

6.7.4 У повному обсязі виконати завдання, передбачені програмою практики

і вказівками керівників практики.

6.7.5 Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони та безпеки праці,

виробничої санітарії.

6.7.6 Нести відповідальність за виконану на підприємстві під час

проходження практики роботу.

6.8.6 Своєчасно скласти залік з практики.

 

7 Підведення підсумків практики

7.1 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання

програми та індивідуального завдання. Загальна форма звітності студента за

практику –звіт у письмовій формі, підписаний і оцінений керівником від бази

практики. Письмовий звіт разом із іншими документами студент подає на

рецензування керівникові практики з боку кафедри. Звіт має містити

відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та

індивідуального завдання, мати розділи з питань охорони праці, висновки і

пропозиції, список використаної літератури та інше. Крім звіту студент

зобов’язаний подати характеристику, що підписана керівником від бази

практики, відривний талон, направлення з відмітками про термін

перебування на підприємстві, скріплений печаткою підприємства, а також

щоденник практики (Додаток Е), якщо його ведення визначено випусковою

кафедрою.

7.2 Звіт з практики студент захищає перед комісією, призначеною

завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від

кафедри і, за можливістю, від баз практики, науково-педагогічні

працівники,які викладали практикантам спеціальні дисципліни. Комісія

приймає залік у студентів на базі практики в останні дні її проведення,

 

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

 

або в університеті - протягом перших десяти днів семестру, який починається

після практики.

При оцінюванні першої виробничої практики оцінка, що отримана

студентом при набутті професії до початку практики, враховується випусковою кафедрою, за виключенням випадку отримання робітничої професії під час навчальної практики або поза межами університету.

7.3 Студент, який отримав незадовільну оцінку з практики, відраховується з

університету.

7.4 Підсумки практики мають бути обговорені на засіданнях кафедр та

Вченої ради факультету, а загальні підсумки - на Вченій раді університету.

 

 

8 Порядок оформлення документів

8.1 Основними документами, що оформлює університет для направлення

студентів на практику є:

- договір з базою практики (Додаток А);

- наказ ректора та витяг з нього;

- путівка-направлення (Додаток В);

- щоденник практики (Додаток Е).

8.2 Відповідальність за своєчасне забезпечення випускових кафедр

відповідними бланками документів (Додатки А,В,С,Е) покладено на

керівника практики університету. Забезпечення бланками здійснює відділ

зв’язків з виробництвом за попередніми заявками кафедр.

8.3 Підготовчу роботу і укладання договорів із базами практики проводять

відповідні кафедри на кожний вид практики не пізніше ніж за чотири тижні

до її початку, або на всі види практики заздалегідь. Оформлення договорів

здійснює завідувач кафедри або відповідальна за практику на кафедрі особа. Заборонено передоручати студентам оформлення договорів та інших

документів, пов’язаних з практикою.

8.4 Договір складають у двох примірниках, візує керівник практики від

кафедри і підписує керівник бази практики та ректор (проректор з навчальної

роботи) або керівник практики університету (за дорученням).

8.5 Один примірник договору зберігає база практики, другий – відділ зв’язків

з виробництвом. На кафедру надаються ксерокопії договорів.

8.6 Як виключення, допускається направлення студентів на практику в

індивідуальному порядку за гарантійними листами підприємств. Кожний

лист повинен розглядатись на засіданні кафедри з прийняттям певного

рішення про відповідність бази практики виду та змісту запланованої

студенту практики.

8.7 Гарантійні листи з відповідними візами завідувача кафедри зберігаються

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

 

у відділі зв’язків з виробництвом, а їх ксерокопії – на кафедрі.

8.8 У разі укладання договорів із залізницями на проходження практики по

кількох спеціальностях одночасно, випускові кафедри подають до відділу

зв’язків з виробництвом свої пропозиції в електронному вигляді (Додаток D)

для подальшого узгодження з підприємствами. На підставі узгоджених

пропозицій університет заключає договори на проходження практики

студентами та інформує відповідні кафедри.

8.9 На підставі укладених договорів ректор видає наказ про направлення

студентів на практику. Проект наказу вносить завідувач відповідної кафедри

не пізніше ніж за два тижні до початку практики. У проекті наказу повинно

бути відображено:

- вид і терміни практики;

- посилання на реквізити договорів або гарантійних листів;

- призначення керівників практики від кафедр;

- призначення відповідальних за інструктаж студентів з правил охорони

праці та своєчасне направлення їх на практику.

8.10 Відповідно до наказу ректора не пізніше ніж за тиждень до початку

практики кафедри оформляють путівки-направлення, які підписує ректор (проректор з навчальної роботи) або керівник практики університету. Копії наказу ректора (витяг з наказу) керівник практики з боку кафедри надає до бази практики.

8.11 Не пізніше як за місяць з початку семестру, що йде після проведення

практики, випускова кафедра подає керівнику практики університету за

встановленою формою звіт (Додаток C) про підсумки проведення всіх видів

практики із зауваженнями і пропозиціями щодо її поліпшення,. за підписом

завідувача кафедри

8.12 Основними документами для оформлення розряду за виробничими

професіями є:

- наказ ректора про створення кваліфікаційної комісії;

- протокол засідання кваліфікаційної комісії;

- наказ ректора про затвердження протоколу комісії;

- свідоцтва встановленого зразку про присвоєння робітничої кваліфікації.

8.13 Якщо навчання студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«бакалавр» здійснювалось на Львівській філії, а подальше за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» в базовому університеті,

для практичної підготовки студентів встановлено такий порядок:

8.13.1 Науково-педагогічні працівники Львівської філії згідно з програмами

практичної підготовки спеціалістів (магістрів) пропонують студентам

проведення наступної практики в межах Львівського регіону, узгоджують їх

місце проходження з підприємствами і випусковими кафедрами базового

університету.

8.13.2 Не пізніше 1 квітня навчального року перед вступом на навчання до

базового університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«спеціаліст», «магістр» Львівська філія, на підставі узгоджених

пропозицій,укладає договори на проходження практики кожним студентом. Один екземпляр договорів надається до відділу зв’язків з виробництвом.

8.13.3 На підставі укладених договорів випускові кафедри готують проекти

відповідних наказів про направлення студентів на визначені місця

проходження практики та здійснюють організаційні заходи згідно з

пунктами 6.5.2 – 6.5.6 цього Стандарту.

 

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.