Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Додаток А

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ДОГОВІР №

на проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів

Місто _____________________ “______ ” ___________р.

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, /надалі навчальний заклад/ , в особі __________________________________________________________________

посада, прізвище, ініціали

діючого на підставі __________________________________________________________________

статут або доручення

і, з іншої сторони __________________________________________________________________

назва підприємства, організації, установи

/надалі – база практики/, в особі ___________________________________________________________________

посада, прізвище, ініціали

діючого на підставі ____________________________________________________

статут підприємства, розпорядження, доручення

уклали між собою договір :

1. База практики зобов’язується :

1.1.Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

  Код і назва напряму/ спеціальності Курс Вид практики   Кількість студентів Термін практики
початок кінець
             
             

1.2 Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3 Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4 Забезпечити студентам-практикантам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі у відповідності

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

 

до діючого законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці. У разі надання робочого місця забезпечити студентів-практикантів спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників, навчати безпечним методам праці.

1.5. Надати студентам – практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів – практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити його відношення до практики та якість підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови ____________________________________

 

2 Навчальний заклад зобов’язується :

2.1. До початку практики погодити з базою практики програму та надати списки студентів.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися зі студентами.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2.Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у встановленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики і навчальному закладу.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу : вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010

Телефон керівника: (056)793-19-05, факс (0562)47-18-66

База практики : ________________________________________________________

Підписи та печатки :

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

 

Навчальний заклад : База практики :
  _________________________________
   
“_____” ______________________р. “______” ______________________р.
   

 

Додаток В

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

ПУТІВКА – НАПРАВЛЕННЯ

Згідно з Положенням про проходження практики студентами вищих

навчальних закладів України від 28.04.93 р. №93, договором №_____

від_____________р. і наказом по університету від__________р.№ ____

направляються студенти:

 

Прізвище та ініціали студента Дата прибуття Дата вибуття
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Термін практики з_____по ___________р. Ректор університету

_____________________М.П.

 

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

(заповнюється підприємством і повертається до університету, до талону додаються проїзні документи кожного студента)

Згідно з наказом підприємства від_______________№ ______ прийняті для проходження практики студенти:

Прізвище та ініціали студента Дата прибуття Дата вибуття
   
   
   
   
   
   
   

Керівник підприємства М.П.


СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

Додаток С

 

Факультет________________________Кафедра____________________

Код і назва напряму/ спеціальності________________________________

Звіт

про проходження практики студентами у 20___ - 20___ навчальному році

Курс Всього осіб У тому числі Умови проходження практики Кількість об’єктів практики Всього на робочих місцях Не пройшли практику Не склали залік    
за списком проходило практику на залізничному транспорті На інших об'єктах за бюджетом за цільовими договорами за контрактами за гарантійними листами  
всього на ПЗ всього на робочих місцях всього на робочих місцях всього на робочих місцях всього на робочих місцях  
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 

Завідувач кафедри

 

Примітка: ПЗ – Придніпровська залізниця

У В А Г А !

Заповнення всіх граф таблиці обов’язкове!

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

 

Додаток D

 

Пропозиції
з розподілу студентів по базах проведення виробничої практики
____________________________________назва залізниці
  Код напряму/спеціальності     кафедра :  
                       
      у   навчальному році        
№ п/п. Код і назва напряму/спеціальності група Прізвище, ім’я, по батькові студента Місце проживання Термін практики Форма навчання № договору, контракту Пропоноване місце практики Вид житла
Бюджет Контракт з залізницею База практики Посада
                           
                           
                       
                       
                       
                       
Виконав:                    
  Тел:                    

 


СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

 

Додаток Е

 

Дніпропетровський національний університет залізничного

транспорту імені академіка В. Лазаряна

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.