Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Позначення та скорочення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Наведені нижче скорочення можуть також використовуватися під час складання паспорту кафедри:

ауд. – аудиторія;

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

Е – екзамен;

КП, КР – курсовий проект, курсова робота;

Л – лекція;

лаб. – лабораторія;

ЛР – лабораторна робота;

МВ– методичні вказівки, різної форми рекомендації до виконання певного виду самостійної або аудиторної роботи;

МК – модульний контроль;

НМКД – навчально-методичний комплекс (паспорт) дисципліни;

НПП – науково-педагогічний працівник;

ОП – охорона праці;

ПІБ – прізвище, ім’я, по-батькові;

ПК – поточний контроль;

ПР – практичне, семінарське заняття і т.і.;

Спеціалізована лабораторія – аудиторія, що обладнана для виконання певних видів занять (лабораторія, майстерня, комп’ютерний клас і т.і.);

СР – різні види самостійної роботи: реферат, розрахунково-графічна або контрольна робота тощо;

ТЗН - технічні засоби навчання.

4 Загальні положення

4.1 Паспорт кафедри – документ, що містить стислу історичну довідку та характеристику організаційно-технічного стану кафедри, її навчальної, методичної, виховної та наукової роботи, наводить коротку довідку про штат кафедри, а також подає інформацію про окремі підрозділи кафедри: філії, лабораторії, спеціальні класи, полігони і т. і., їхнє призначення, організаційно-технічний стан тощо.

4.2 Паспорт кафедри складається з титульної сторінки, декількох частин стосовно штату і безпосередньо роботи кафедри та частини щодо підрозділів кафедри.

4.3 Зміст викладу повинен бути лаконічним і зрозумілим. У тексті, таблицях і поясненнях можливо використання загальноприйнятих або власних умовних скорочень, роз’яснення яких обов’язково надають в окремому розділі стандарту. Паспорт підписує завідувач кафедри та погоджує декан факультету.

4.4 Паспорт друкувати на обох або на одній сторінках аркушів формату А4 шрифтом 14 або формату А5 шрифтом 12 у двох екземплярах.

Один екземпляр документу зберігати на кафедрі, другий (можлива копія) подати до навчального відділу.

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

4.5 Паспорт складати один раз на п’ять років, якщо на кафедрі не відбувалися кардинальні зміни (зміна назви або реорганізація кафедри, місце її розміщення тощо). Щорічно кафедра повинна переглядати документ, за потребою окремим пунктом внести додаткову інформацію і за підписами завідувача кафедри і декана факультету подати до навчального відділу.

4.6 Паспорт кафедри постійно зберігати на кафедрі разом з внесеними доповненнями, змінами протягом п’яти років.

 

5 Титульна сторінка паспорта кафедри

5.1 Титульна сторінка містить інформацію про назви кафедри, відповідного факультету і циклу підготовки, до якого належать дисципліни, що викладає кафедра (додаток А).

5.2 Якщо кафедра є випусковою, на титульній сторінці надати додаткову інформацію про шифри/коди та назви галузі знань, напрям(и)/спеціальність(і) і термін(и) дії ліцензії(й) (у разі, якщо напрям/спеціальність ще не акредитовані) або сертифікату, у разі акредитації.

5.3 На титульній сторінці розмістити підписи завідувача кафедри та декана факультету, поставити дату складання документу.

Зразки титульної сторінки наведені у додатках В і С.

 

6 Перша частина паспорта. Історична довідка

6.1 Перша частина паспорта коротка, до однієї сторінки, історична довідка про кафедру, яка охоплює весь термін її існування та віддзеркалює головне у процесі створення та розвитку кафедри; місце розміщення кафедри: корпус, поверх, номери аудиторій, їх основне призначення.

 

7 Друга частина паспорта. Навчальний процес і наукова діяльність

У другій частині документу надати стислу, але вичерпну інформацію про кафедру з декількох пунктів, які можна викласти у вигляді тексту та/або таблиць із необхідними поясненнями або коментарями.

7.1 Штат кафедри станом на дату складання паспорта. Інформацію надати за формою таблиці 1, до якої завести прізвища всіх співробітників кафедри, незалежно від займаної посади.

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

Таблиця 1 – Штат кафедри

Прізвище, імʼя, по-батькові Дата народ-ження Посада Вчений ступінь, рік затвердження, тема дисертації* Вчене звання, рік присудження Рік, з якого
працює у ДНУЗТ рахується науко-педагогічний стаж
             
             

* Щодо тем дисертацій: можна надати окремий перелік у додатку до таблиці 1.

 

У тексті слід надати інформацію про наявність у НПП звань академіків, почесних звань, отримання грантів, участь у роботі наукових об’єднань тощо.

Тут же можливо надати інформацію про залучення до роботи сумісників: причини, види робіт, обсяги і т.і.

7.2 Інформацію про перелік дисциплін, що викладають науково-педагогічні працівники кафедри, надати за формою таблиці 2.

Таблиця 2 – Перелік дисциплін, що викладають НПП кафедри

Назва дисципліни Для кого викладається Вид занять Методич-не забезпечення Вид і форма підсумко-вого контролю
шифр галузі/ код напряму або спеціальності курс

 

Під час складання таблиці 2 слід мати на увазі таке:

- код напряму або спеціальності у графі 2 вказувати відповідно до Постанови КМУ від 13.12. 2006 р. N 1719 (щодо напрямів) і від 27.08.2010 р. № 787 (щодо спеціальностей).Для спрощення роботи у додатку Д наведений перелік шифрів/кодів й назв галузей, напрямів і спеціальностей, за якими наш університет здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців (станом на 01.01.2012). Цей додаток до паспорту є обов’язковим;

- якщо дисципліна викладається для всіх напрямів (або спеціальностей), можна зробити позначку «Для всіх напрямів (або спеціальностей)» або «Для всіх напрямів, крім…»;

- у графі 5 вказати кількість підручників, посібників у бібліотеці університету, методичних розробок за видами самостійної роботи студентів.

Можна додати перелік назв методичного забезпечення з бібліографічним описом на окремому аркуші, у графі посилатися на номер з переліку та кількість екземплярів, наприклад, [2] 100 екз.;

- у графі 6 вказати вид підсумкового контролю та форму, яку запровадила кафедра (письмова, у вигляді контрольної роботи або тестування, тестування за допомогою СДН «Прометей» тощо);

- до таблиці можна надати додатковий пояснювальний текст.

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

7.3 Технічні засоби навчання та комп’ютеризація навчального процесу (надати інформацію у вільній формі або послатися на відповідний пункт розділу 8, див. далі).

7.4 Наукова робота. Наукові школи. Використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі.

Видавнича діяльність за останні 5 років (перелік підручників/посібників із грифом МОНмолодьспорту, монографій, загальна кількість статей, назви більшості видань).

Примітка. У разі видання підручників/посібників з грифом МОН, монографій кафедра надає додатково інформацію до навчально-методичного відділу.

7.5 Міжнародні зв’язки кафедри.

7.6 Філія кафедри.

Якщо кафедра створила (має) філію на виробництві (установі), до паспорта додати копію положення про неї.

Положення про філію складати відповідно до Рекомендацій, які схвалені науково-методичною радою університету в 2001 році (оновлена редакція в частині сьогоденних назв міністерств і університету надана у додатку Е).

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.