Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вища математика

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(з циклу дисциплін математичної та природничонаукової підготовки)

 

Паспорт складений 05.05.20__ р.

 

Завідувач кафедри _______________

підпис

Професор В.М. Кузнєцов

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

 

Додаток С

(довідковий)

Зразок титульної сторінки випускової кафедри

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 

Факультет «Економіка та менеджмент»

 

Узгоджено

 

Декан факультету ЕМТ

 

_______________ доц. В.І. Романко

«______»_____________ 2011 р.

 

 

Паспорт кафедри

Фінанси та банківська справа

(з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки)

 

Кафедра є випусковою

Галузь знань 0305 Економіка та підприємство

Напрям 6.030508 Фінанси і кредит

Термін дії сертифікату – до 01.07.2019 р.

Спеціальність 7.03050801 Фінанси і кредит

Термін дії сертифікату – до 01.07.2019 р.

Спеціальність 8.03050801 Фінанси і кредит

Термін дії сертифікату – до 01.07.2019 р.

 

Паспорт складений 05.05.2011 р.

 

Завідувач кафедри ________________

підпис

професор С.В. Каламбет


СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

Додаток Д

(обов’язковий)

Перелік кодів і назв галузей, напрямів і спеціальностей, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців (станом на 01.01.2012 р.)

Шифр і найменування галузі знань Напрям підготовки Код напряму Назва спеціальності Код спеціальності спеціаліста Код спеціальності магістра
0203Гуманітарні науки Філологія 6.020303 Переклад 7.02030304 8.02030304
0305Економіка та підприємство Економічна кібернетика 6.030502 Економічна кібернетика 7.03050201 8.03050201
Фінанси і кредит 6.030508 Фінанси і кредит 7.03050801 8.03050801
Облік і аудит 6.030509 Облік і аудит 7.03050901 8.03050901
0306 Менеджмент і адміністрування Менеджмент 6.030601 Менеджмент організацій і адміністрування 7.03060101 8.03060101
0401 Природничі науки Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 6.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища* 7.04010601 8.04010601
0403 Системні науки та кібернетика Прикладна математика 6.040301 Прикладна математика 7.04030101 8.04030101
0501 Інформатика та обчислювальна техніка Комп’ютерна інженерія 6.050102 Комп’ютерні системи та мережі 7.05010201 8.05010201
Програмна інженерія 6.050103 Програмне забезпечення систем 7.05010301 8.05010301
0502Автоматика та управління Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202 Автоматика та автоматизація на транспорті 7.05020203 8.05020203
0505 Машинобудування та материалообробка Машинобудування 6.050503 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 7.05050308 8.05050308
0506Енергетика та енергетичне машинобудування Теплоенергетика 6.050601 Теплоенергетика 7.05060101 8.05060101
0507Електротехніка та електромеханіка Електротехніка та електротехнології 6.050701 Електротехнічні системи електроспоживання 7.05070103 8.05070103
Електромеханіка 6.050702 Електричний транспорт 7.05070203 8.05070203

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

Шифр і найменування галузі знань Напрям підготовки Код напряму Назва спеціальності Код спеціальності спеціаліста Код спеціальності магістра
      Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 7.05070204 8.05070204
0601 Будівництво та архітектура   Будівництво 6.060101 Промислове і цивільне будівництво 7.06010101 8.06010101
Мости і транспортні тунелі 7.06010106 8.06010106
Гідротехніка (водні ресурси) 6.060103 Водопостачання та водовідведення 7.06010108 8.06010108
0701Транспорт і транспортна інфраструктура Транспортні технології (залізничний транспорт) 6.070101 Транспортні системи 7.07010101 8.07010101
Організація перевезень і управління на транспорті 7.07010102 8.07010102
Рухомий склад залізниць 6.070105 Локомотиви та локомотивне господарство 7.07010501 8.07010501
Вагони та вагонне господарство 7.07010502 8.07010502
Залізничні споруди та колійне господарство 6.070108 Залізничні споруди та колійне господарство 7.07010801 8.07010801
1701Інформаційна безпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 7.17010101 8.17010101
1801Специфічні категорії     Інтелектуальна власність 7.18010011  
    Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті   8.18010025

 

 


СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

Додаток Е

(довідковий, копія документа)

 

Міністерство транспорту України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 

«Узгоджено» «Затверджено»

Перший проректор Ректор

 

____________ Б.Є. Боднар _____________ О.М. Пшінько

«15»_____05______ 2001р. «06»____06_______ 2001р.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо змісту та оформлення

«Положення про філію кафедри на виробництві»

 

 

Ухвалено

Науково-методичною радою університету

28.05.2001 р. протокол № 6

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

Дніпропетровськ 2001

Філії кафедр створюються на передових сучасних підприємствах, в установах і організаціях відповідних галузей господарства на підставі подання завідувачів кафедр, згоди керівників підприємств та схвалення Вченої ради університету.

Головним завданням філії є практична підготовка фахівців в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом науково-педагогічних працівників університету та фахівців виробництва, що відповідає вимогам чинного Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міносвіти України від 02.06.1993 р. № 161), Положення про проведення практики студентів ВНЗ України (наказ Міносвіти України від 08.04.1993 р. № 93) та Положення про державний вищий заклад освіти (постанова Кабміну України від 05.09.1996 р. № 1074). Далі наведена приблизна загальна структура Положення про філію кафедри.

 


СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

 

Зразок оформлення титульної сторінки

 

«Затверджую» «Затверджую»

_______________ Ректор ДНУЗТ

(посада керівника підприємства)

_________________ ____________О.М. Пшінько

(підпис, ініціали, прізвище)

«_____»___________ 20___ року «_____»___________ 20___ року

 

 

Схвалено Вченою радою університету

«____» _________ 20___р. протокол № _____

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.