Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

П О Л О Ж Е Н Н Я

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

про семінар «Організація навчального процесу, основи педагогіки та психології вищої школи»

 

Розробники:

перший проректор, професор Боднар Б.Є.(керівник)

доценти Гришечкін С.А., Матусевич О.О., Патласов О.М.,

методисти Белейчик Г.В., Казаріна Л.С.

 

Дніпропетровськ 2011

 

 

1 З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я

 

Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про державний вищий навчальний заклад освіти», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів міністерств і відомств з питань вищої освіти, праці, соціального захисту тощо.

Інтеграція вищої освіти України до Європейського освітнього середовища, розвиток цивілізації, продукування нових знань, створення нових технологій, систем комунікації актуалізує проблему якості вищої освіти, впровадження інноваційних технологій, удосконалення традиційних форм і методів організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Головним суб’єктом вищої школи, який реалізує її призначення, є особистість викладача, вимоги до якого на сучасному етапі значно зросли.

Законом України «Про вищу освіту» передбачається обов’язкове підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками кожні 5 років, а також можливість займати такі посади особами з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

Але така підготовка не передбачена навчальними планами з технічних спеціальностей, освіту з яких здобула більшість науково-педагогічних працівників (НПП) університету.

Значна роль у підготовці науково-педагогічних працівників належить кафедрі – основному навчально-науковому структурному підрозділу ВНЗ, який повинен постійно надавати методичну, організаційну та інші види допомоги молодим працівникам для оволодіння ними педагогічним досвідом та майстерністю. Проте кафедри вирішують такі питання, як правило, повільно та безсистемно.

Певним вирішенням цієї проблеми є створення педагогічного семінару (надалі семінар) з надання науково-педагогічних основ, необхідність якого обґрунтовується такими обставинами:

- щорічно штат науково-педагогічних працівників університету поповнюється молодими кадрами (і за віком, і за досвідом праці у вищому навчальному закладі), яким необхідно надати основний, але дуже важливий обсяг знань, щодо понять, категорій, назв, стандартів вищої освіти, основних положень педагогічної психології взаємовідносин, організації навчального процесу, обов’язків і прав, і т. ін.;

- сучасний етап розвитку вищої школи вимагає від науково-педагогічних працівників нових форм і методів викладання дисципліни, застосування комп’ютерних та інших технологій;

- будучи фахівцем у своїй галузі, у більшості науково – педагогічні працівники університету не мають спеціальної педагогічної освіти;

- створення чіткої організації надання співробітникам – початківцям певного обсягу інформації тематичної спрямованості.


2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО СЕМІНАРУ

 

2.1 Семінар є формою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету і працює відповідно до «Положення про навчально-методичне управління», « Положення про Центр післядипломної освіти», стандарту СО ВНЗ ДНУЗТ-3.01-2010 «Положення про організацію навчального процесу в університеті» і за програмою, що надається.

2.2 Програма семінару розрахована на 72 години навчання для науково-педагогічних працівників, які мають стаж роботи на даній посаді не більше 3 років, аспірантів, співробітників, які працюють на умовах сумісництва або погодинній оплаті. Тематика занять за потребою може змінюватися, уточнюватися (зразок надається), затверджується щорічно.

По закінченні навчання слухачі складають залік.

2.3 Слухачі, які засвоїли курс семінару, виконали індивідуальне завдання та склали залік, отримають посвідчення про підвищення кваліфікації.

Сплата за бланк посвідчення здійснюється за рахунок слухача.

2.4 Пропозиції щодо кандидатів семінару із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, посади, року народження та довготривалості праці в університеті завідувачі кафедр/керівники підрозділів подають щорічно до 15 вересня навчально-методичному відділу.

2.5 Для проведення занять залучаються професори, доценти університету, фахівці з питань методики, психології, педагогіки, комп’ютерних технологій тощо.

2.6 Викладачі, які залучені до роботи, розробляють і готують матеріали до лекцій, тематику індивідуальних завдань, набір питань до контрольних заходів, складають перелік документів, літератури, з якими треба ознайомити слухачів.

2.7 Термін праці семінару, програма, склад слухачів, розклад занять затверджуються наказом ректора кожного разу.

2.8 Проведення занять і відвідування їх слухачами реєструється в спеціальному журналі.

2.9 Семінар працює за умови комплектування групи не менш 12 осіб. В іншому випадку робота семінару відбувається в наступному році.

2.10 Відповідальність за відвідування занять зарахованими до семінару особами покладається на завідувачів кафедр/керівників підрозділів.

 


Програма семінару

з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників зі стажем науково-педагогічної діяльності менше 3-х років

«Організація навчального процесу та основи педагогіки і психології вищої школи»

 

Мета курсу –здобуття науково-педагогічними працівниками та удосконалення компетенцій з:

- аналізу та вибору ефективних методів і засобів навчання;

- шляхів реалізації освітніх програм і навчальних планів відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти;

- розроблення основної навчально-методичної документації навчальних дисциплін;

- планування та проведення всіх видів занять і контрольних заходів;

- критичного оцінювання занять, що проводяться;

- виховання гармонійного розвитку особистості студентів;

- психолого-педагогічної організації навчання у вишах.

Основні завдання

Після засвоєння курсу НПП має знати і розуміти:

- основні положення Закону України «Про вищу освіту»;

- структуру стандартів вищої освіти;

- основні цілі та ідеї Болонської декларації;

- права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу;

- призначення та структуру освітньо-професійних програм з підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів;

- вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації зі спеціальності та дисципліни;

- сутність нових та комп’ютерних технологій навчання у вищий школі;

- принципи організації навчального процесу за кредитно-модульною системою;

- правила та вимоги до складання та оформлення навчально-методичної документації.

уміти:

- організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;

- планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом і програмою навчальної дисципліни;

- забезпечувати послідовність і логічність викладання навчального матеріалу;

- розробляти план і проводити заняття різних видів;

- аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу, нові технології навчання і використовувати їх у науково-педагогічній практиці;

- організовувати навчальну діяльність студентів, керувати та оцінювати її результати;

- застосовувати основні методи діагностики знань і умінь студентів з дисципліни, вносити корективи в процес навчання з урахуванням результатів діагностики;

- самостійно вирішувати практичні питання інформаційно-документаційного забезпечення науково-педагогічних діяльності.

мати уяву про:

- правила розробки тестових завдань і можливості застосування комп'ютерних технологій у навчальному процесі;

- дидактичні принципи освіти і побудови електронних навчальних посібників.

 

План занять з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Номер заняття Тема заняття ЧаОбсяг, годин
Системи вищої освіти України, сучасні напрями її реформування. Європейський освітній простір. Завдання та ідеї Болонської декларації. Структура стандартів вищої освіти. Вимоги до змісту та структури освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми. Компетентнісний підхід щодо розробки стандартів вищої освіти.
Державна система забезпечення якості освіти. Призначення та основні принципи ліцензування і акредитації спеціальностей та напрямів підготовки. Показники діяльності університету, порівняння з нормативними вимогами.
Основні нормативні документи ДНУЗТ. Статут університету, колективний договір, структура управління. Положення про основні структурні підрозділи університету. Самоврядування ВНЗ
Планування навчального процесу. Основні нормативні документи з організації навчального процесу. Графік навчального процесу, навчальні плани. Особливості організації навчання для студентів безвідривної форми. Модульна і кредитно-модульна технології навчання. Робочий час науково-педагогічного працівника, його планування та облік. Індивідуальний план роботи НПП.
Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу. Документація кафедри. Вимоги до навчальних та робочих навчальних програм і методика їх розроблення. Поняття про структурно-логічні схеми спеціальності та дисципліни. Вимоги до системи оцінювання знань студентів
Сутність та взаємозв'язок основних понять теорії навчання: знання, навички, уміння, компетенції і компетентність, педагогічний процес, дидактична система, методи і форми навчання, методика, засоби навчання. Структура та зміст дидактичного процесу, Правила реалізації принципів дидактики, мотиви навчання та управління мотивацією.
Дидактичні вимоги до лекції та методична майстерність НПП. Роль та місце лекції у вищій освіті. Переваги та недоліки лекційного метода навчання. Головні дидактичні завдання лекції. Типи лекцій, їх призначення та особливості. Сутність проблемної лекції. Зміст та структура лекції. Методи та стимули активізації пізнавальної діяльності. Методика читання лекції.
Групові та індивідуальні заняття у вищому навчальному закладі. Призначення, зміст і методика проведення практичних занять. Види семінарських занять, їх цілі та завдання, методика проведення. Призначення та завдання лабораторних занять. Вимоги до їх методичного забезпечення.
Нові технології навчання. Загальна характеристика педагогічних технологій. Технологія програмованого навчання. Ігрові методи навчання. Основні ознаки ігрових методів. Особливості організації ділових ігор, розігрування ролей, мозкового штурму, ігрового проектування. Основні принципи побудови навчальної гри.
Система контролю якості навчання. Цілі та завдання контролю якості навчання. Основні фактори, що впливають на якість навчання. Об'єкт і предмет контролю. Вимоги до системи контролю. Валідність, надійність, достовірність та ефективність контролю. Види та рівні контролю, їх завдання, цілі та функції. Форми контролю. Вимоги до контрольних завдань.
Загальні відомості про теорію тестування. Особливості тестового контролю. Критерії та методи аналізу результатів контролю.
Розробка та конструювання тестових завдань. Формування баз тестових завдань із використанням програми фортест. Можливості комплексу «Промітей». (практ.)
Організація та методичне забезпечення практичної підготовки. Мета і зміст навчальної та виробничої практик. Бази практик. Методичне та матеріальне забезпечення практики. Організація і керівництво практикою. Підведення підсумків практики.
Державна атестація студентів. Завдання державної атестації. Завдання кафедр щодо організації державної атестації. Обов'язки керівників, консультантів та рецензентів дипломних проектів і робіт. Види та тематика дипломних проектів і робіт. Завдання на проект (роботу). Загальні вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи).
Поняття та структура педагогічного спілкування. Розуміння викладачем особистості студента. Педагогічний такт викладача. Спілкування у педагогічному колективі. Формування навичок педагогічного спілкування.
16-17 Психологія конфліктів у педагогічному середовищі. Класифікація конфліктної взаємодії у педагогічному спілкуванні. Типи і причини конфліктів у системі викладач-студент. Шляхи попередження і розв'язання конфліктів
Організація наукової роботи. Види наукової роботи. Інноваційна діяльність. Міжнародне наукове співробітництво.
Права та обов'язки студентів, старости академічної групи. Прийом студентів на навчання. Переведення на наступний курс і відрахування студентів. Поновлення студентів на навчання. Академічна мобільність студентів і друга вища освіта. Права та обов'язки НПП. Підвищення кваліфікації. Права та обов'язки куратора.
20-21 Розроблення Web сторінки(викладача, кафедри) (практ.)
Електронний підручник для використання в системі «Прометей». Презентації (Power-Point)
23-27 Використання Microsoft Office Excel в підготовці навчально-методичних облікових, бухгалтерських та інших документів. Створення макросів і функцій користувача за допомогою пакету Microsoft Office Excel (практ.)
27-28 Особливості оформлення організаційної та навчальної документації у програмі Word (практ.)
Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій
Виконання індивідуального завдання за тематикою кафедри (самостійна робота)
Підготовка до контрольного заходу
Всього:

 

Рекомендована література:

1. Закон «Про вищу освіту»;

2. М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський Болонський процес і навчання впродовж життя [Текст] Видавництво ХПІ, 2000, –110с.

3. СО ВНЗ ДНУЗТ 3.01 – 2010 Положення про організацію навчального процесу в університеті

4. Автоматизована система контролю навчального процесу. Інструкція користувача. – Д: ДІІТ, 1999.

5. Методичні рекомендації зі складання завдань в тестовій формі для тестування знань студентів університету / Б. Є. Боднар, О. М. Патласов, В І. Шинкаренко, І. М. Щока. – Д.: ДІІТ, 2004. – 23 с.

6. Методичні рекомендації з оцінювання залишкових знань студентів / Б. Є. Боднар, Г. В. Белейчик, Л. С. Казаріна, О. О. Матусевич. – Д.: ДНУЗТ. – 2010. – 11 с.

7. СО ВНЗ ДНУЗТ 3.04.-2010 Державна атестація студента – випускника. Організація та порядок проведення.

8. Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України. Затв. наказом МОНу від 29 грудня 1993 р. № 83-5/1259.

9. Положення про порядок призначення і виплати студентам стипендій, що затверджене ректором університету 31 березня 2006 р.

10. Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах. Наказ МОН України від 03 квітня 2001 р. № 166.

11. Дубровська Д. М. Основи психології [Текст]: навч. посіб./ Д. М. Дубровська, - Л., 2001. – 279с.

 

Інша література за порадою лекторів.

Дпіпропетровський національний університет

залізничного траспорту імені академіка В. Лазаряна

_________________________________________________________

Затверджено:

наказом ректора

від 01.03.2012 року №179

на підставі рішення Вченої ради

від 27 лютого 2012 року, протокол №7

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.