Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПОЛОЖЕННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

про навчально-виробничий загін студентів університету

Розробники:

Б. Є. Боднар,Є. П. Кришко, Г.І. Мізін,

Л. С. Казаріна, П.С. Клопінський

О. В. Мілка, Н.В. Науменко

 

 

м. Дніпропетровськ

ВСТУП

Положення «Про навчально-виробничий загін студентів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна» розроблено для науково-педагогічних, працівників та студентів на підставі «Типового положення про молодіжний трудовий загін», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 року № 899, а також рекомендованого Положення «Про навчально-виробничий загін студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту», затвердженого наказом Укрзалізниці від 03.08.2005 року № 233-Ц.

Навчально-виробничий загін студентів (далі – Студзагін) – це тимчасове формування, утворене з метою забезпечення вторинної зайнятості студентів у вільний від навчання час, а також для опанування робітничими професіями за напрямками навчання, поглиблення професійних знань та набуття практичних навичок в умовах виробництва.

Загін утворюється університетом (далі – Засновник) без права юридичної особи для забезпечення обслуговування збільшених в літній період обсягів пасажирських перевезень залізницями України, виконання різних робіт (будівельних, ремонтних тощо) в структурних підрозділах залізниць та на підприємствах інших галузей економіки (далі – Замовник).

Засновник видає розпорядчий документ (наказ) про утворення загону, термін його роботи, склад загону, створення штабу, призначення командира загону, а також спрямовує і контролює діяльність загону, надає допомогу в вирішенні організаційних питань.

Замовником робіт, які виконує загін є юридична особа.

Студзагін, як правило, забезпечується самостійним фронтом робіт, окремими об’єктами або чітко визначеними видами робіт на них.

Виробнича діяльність загону організовується під керівництвом Замовника відповідно до затверджених технологічних процесів, технологічних карт, норм та правил, які діють на виробництві.

Взаємовідносини Засновника, Замовника і членів Студзагону визначаються договором, укладеним відповідно до вимог чинного Законодавства.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Навчально-виробничий загін студентів (далі Студзагін) – це об’єднання студентів університету, які добровільно виявили бажання в період літніх канікул працювати на підприємствах залізничного транспорту або підприємствах інших галузей економіки з метою опанування робітничими професіями за напрямком навчання, поглиблення професійних знань та набуття практичних навичок в роботі.

1.2 Студзагін створюється наказом ректора університету, за поданням голови Комітету у справах сім’ї та молоді (далі – КССМ). Основою для формування є письмове замовлення залізниць або підприємств іншої галузі, яке університет повинен отримати не пізніше двох місяців до початку роботи загону.

1.3 Для формування Студзагону, керівництва роботою та вирішення питань його виробничої діяльності, КССМ на початку навчального року, але не пізніше 1 жовтня утворює штаб. Штаб формується з активу студентів із розрахунку – 1 член від факультетів, на базі яких утворюється Студзагін. Штаб очолює, як правило, голова КССМ університету. З числа членів штабу призначаються заступники. Штаб дислокується в КССМ університету.

1.4 Штаб обговорює умови договору, контролює дотримання вимог, здійснює комплектування Студзагону, вирішує спірні питання, вживає заходи морального та матеріального заохочення членів загону, обговорює факти порушення членами загону трудової дисципліни, правил охорони праці, визначає ступінь їх відповідальності, ініціює виключення студентів зі складу Студзагону.

1.5 Члени штабу разом з КССМ протягом березня-квітня поточного року інформують широкий загал студентів щодо потреби формування Студзагону.

1.6 Членами Студзагону можуть бути студенти, які досягли 18 років, успішно виконують навчальну програму, пройшли медичний огляд і мають допуск до роботи за певною професією, а для професій, зазначених у додатку до наказу Укрзалізниці від 13.11.2007 року № 533-Ц «Про заходи щодо покращення якості професійної підготовки працівників залізничного транспорту», склали екзамени з безпеки руху та охорони праці.

1.7 Робота в Студзагоні повинна завершитися до початку занять на відповідному курсі. В окремих випадках, з метою забезпечення умов договору про роботу Студзагону, факультети, встановленим порядком, можуть затвердити індивідуальний графік навчання для студентів, які зараховані до його складу.

1.8 Студенти, які мають академічну заборгованість до роботи в Студзагоні не допускаються. Як виняток, робота дозволяється після відповідного рішення штабу, погодженого з деканатом.

1.9 Професійне навчання виробничим професіям студентів, які зараховані до Студзагону, університет, виходячи з потреби залізниць (підприємств іншої галузі) у видах та обсягах роботи, організовує на власній та інших навчальних базах, як правило, до 1 квітня поточного року.

1.10 Оплата навчання виробничим професіям здійснюється згідно калькуляції за рахунок студента.

1.11 Підготовчу роботу, узгодження і оформлення договорів з підприємствами (залізницями) на роботу Студзагону проводить штаб сумісно з відділом зв’язків з виробництвом протягом лютого – квітня поточного року.

1.12 Договір (Додаток 3) складається у двох примірниках, візується НФ, НА, НЗЕ, НЮ, ВЗВ, КССМ, ОП і підписується керівником підприємства (залізниці) та ректором університету. Кінцевий термін укладання договорів – квітень поточного року.

1.13 Договір зберігається: один примірник на підприємстві (залізниці)
другий – у відділі зв’язків з виробництвом. У штабі залишається ксерокопія договорів.

1.14 Якщо зазначені у договорі види робіт відповідають умовам програми виробничої практики і виконуються в терміни передбачені графіком навчального процесу, завідуючі випускаючими кафедрами можуть прийняти рішення щодо зарахування роботи в Студзагоні, як виробничої практики на відповідному курсі.

2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СТУДЗАГОНУ

2.1 Студзагін – це тимчасова самоврядна організація студентів університету.

2.2 Для організації роботи Студзагону, забезпечення точного і своєчасного дотримання умов договору наказом ректора, за поданням КССМ, призначається Командир Студзагону (далі – Командир) та його заступники.

2.3 Командир визначається з числа студентів, які досягли 18-річного віку, мають хорошу професійну підготовку, авторитет та практичний досвід організаторської роботи. При вирішенні питань повсякденної діяльності Студзагону Командир користується правом єдиноначальності.

2.4 Командир здійснює оперативне керівництво діяльністю загону, контролює дотримання умов договору, трудового законодавства, нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки руху, виробничої дисципліни, санітарних норм, звітує про виконані загоном роботи.

2.5 Заступник командира Студзагону здійснює контроль за дотриманням трудової дисципліни, забезпечує створення належних побутових умов, організовує дозвілля членів загону, разом з Командиром відповідає за виконання зобов’язань договору, охорону праці. У разі відсутності командира виконує його обов’язки.

2.6 Основними структурними одиницями Студзагону є лінійні підрозділи.

2.7 Лінійний підрозділ – це колектив студентів, об’єднаний загальним фронтом робіт, обумовлених договором із залізницею або підприємством іншої галузі економіки.

2.8 Лінійний підрозділ організовує свою діяльність відповідно до цього Положення. Його чисельність може становити від 10 до 200 осіб. У складі лінійних підрозділів можуть формуватися виробничі бригади, що обумовлюється в договорі.

2.9 Командир лінійного підрозділу Студзагону призначається за поданням штабу з числа студентів, які досягли 18-річного віку.

2.10 Командир має володіти необхідними знаннями, авторитетом, практичним досвідом організаторської роботи. Він організовує роботу лінійного підрозділу, забезпечує своєчасне дотримання умов договору, несе персональну відповідальність за виробничу, виховну та громадську діяльність лінійного підрозділу, дотримання трудового законодавства, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, трудової та виробничої дисципліни, санітарних норм.

2.11 Для повноцінного виконання обов’язків в лінійному підрозділі чисельністю 60 і більше осіб, Командир лінійного підрозділу Студзагону, за згодою керівника підприємства (структурного підрозділу залізниці), може призначатися звільненим керівником (майстром, бригадиром, тощо). Ця вимога визначається в договорі.

2.12 В лінійному підрозділі, в разі виробничої необхідності, можуть утворюватися бригади. Керівником і організатором діяльності виробничої бригади є бригадир, якого призначає командир лінійного підрозділу з числа його членів. Бригадир повинен мати більш високий ніж інші члени бригади кваліфікаційний рівень робітничої професії або практичний досвід роботи.

2.13 Медико-санітарний контроль за станом здоров’я членів Студзагону, надання їм необхідної лікувально-профілактичної допомоги здійснюється на місцях медичними закладами залізничного транспорту (підприємства).

2.14 Студзагін може мати найменування, емблему і прапор.

2.15 Члени студзагону можуть мати знаки розрізнення, бейджі, нарукавні емблеми, формений одяг. Рішення щодо їх застосування, обговорюється штабом Студзагону та затверджується ректором університету.

 

3 ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТУДЗАГОНІ

3.1 Виробнича діяльність штабу Студзагону здійснюється відповідно до цього Положення.

3.2 Списки студентів, рекомендованих на зарахування до Студзагону (Додаток 4), формуються штабом, сумісно з відділом зв’язків з виробництвом та узгоджуються з деканом факультету.

3.3 Комплектування Студзагону проводиться в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви студента (Додаток 1, Додаток 2), свідоцтва про наявність відповідної робітничої професії, медичної довідки про стан здоров’я. У разі необхідності відповідні кафедри встановленим порядком організовують навчання студентів потрібної професії. Термін формування Студзагону – не пізніше ніж за місяць до початку його роботи.

3.4 Студенти, які пройшли професійну підготовку, мають обов’язково відпрацювати за певною професією для зарахування загально залізничної або виробничої практики. Вони включаються до складу Студзагону в першу чергу.

3.5 При відборі кандидатів до складу Студзагону та їх розподілі по лінійних підрозділах враховуються наступні критерії:

- відвідування теоретичних та практичних занять з професійної
підготовки;

- отримана оцінка на екзаменах з професійної підготовки;

- дисциплінованість та громадсько-суспільна активна діяльність (визначається за рішенням штабу та деканату);

- місце проживання студента;

3.6 Виробнича діяльність лінійних підрозділів Студзагону здійснюється на основі договору, який регламентує зобов’язання сторін і укладається Студзагоном в особі ректора із керівником залізниці (підприємства).

У договорі передбачаються:

- терміни, види, умови та обсяги робіт;

- матеріально-технічне забезпечення;

- зобов’язання щодо охорони праці, умов проживання, організації медико-санітарного обслуговування, харчування;

- умови доставки членів Студзагону до місця роботи;

- проходження, у разі потреби, стажування членів студзагону;

- організацію, форму і систему оплати праці, умови запровадження та розміри надбавок, доплат;

- забезпечення спеціальним одягом, захисними засобами, тощо;

- відповідальність сторін;

Суб’єкти угоди можуть за власним бажанням передбачати в договорі інші умови, які не суперечать чинному законодавству.

3.7 Лінійний підрозділ, як правило, забезпечується самостійним фронтом робіт (окремі об’єкти або чітко визначені види робіт). Виробнича діяльність лінійного підрозділу Студзагону організовується під керівництвом адміністрації структурних підрозділів підприємства (залізниці) відповідно до затверджених технологічних процесів, технологічних карт, норм та правил, які діють на виробництві. Забороняється використовувати членів Студзагону на роботах, які не передбачені договором та на роботах з підвищеною небезпекою, визначених відповідними нормативними документами.

3.8 Члени Студзагону зобов’язані дотримуватися трудової дисципліни та правил охорони праці, виконувати рішення штабу та вказівки Командира.
На членів Студзагону поширюється Правила внутрішнього трудового розпорядку структурного підрозділу підприємства (залізниці), з яким укладено договір.

3.9 Перед від’їздом до місця роботи Командир Студзагону разом з командиром лінійного підрозділу, відповідно до п.8.4 «Положення про організацію та перевірку знань з питань охорони праці ДНУЗТ», проводять інструктаж з правил охорони праці, правил поведінки під час проїзду залізничним та автомобільним транспортом, правил поведінки на воді та подальшій роботі на підприємстві з реєстрацією в журналі встановленої форми та підписами студентів.

3.10 З метою недопущення зриву терміну початку роботи, Командир Студзагону сумісно з кадровим підрозділом підприємства (залізниці) передбачають умови і терміни попереднього оформлення документів, визначених чинним Законодавством, для прийому на роботу членів Студзагону.

3.11 Якщо студент, в силу вагомих обставин, не може приступити до роботи в загоні він зобов’язаний, не пізніше ніж за два тижні до початку роботи, надати в штаб письмову заяву з вказівкою причини. Про це Командир Студзагону доповідає декану відповідного факультету для прийняття рішення про подальше проходження практики студентом.

В разі дострокового припинення роботи на виробництві, студент повинен особисто звернутися до керівника підприємства, а також повідомити командира Студзагону. Самовільно залишати місце роботи не допускається.

3.12 У випадку неякісного або несвоєчасного виконання обсягів робіт, порушення охорони праці керівник структурного підрозділу підприємства (залізниці) має право відстороняти членів Студзагону від виконання ними своїх обов’язків, накладати на них стягнення, інформувати командира лінійного підрозділу Студзагону та ректорат університету.

3.13 Порушення безпеки руху, правил і норм екологічної безпеки та санітарії, технології виробництва, посадових інструкцій, трудової виробничої дисципліни, нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки обговорюється на зборах членів лінійного підрозділу Студзагону. Винні можуть притягатися до відповідальності, аж до виключення зі складу Студзагону. Про такі випадки Командир інформує штаб та ректорат університету.

3.14 Роботу Студзагону та його лінійних підрозділів контролює штаб та відділ зв’язків з виробництвом. Результати роботи Студзагону розглядаються КССМ не пізніше 20 днів після закінчення його діяльності та на засіданні ректорату.

 

4 ВИХОВНА ТА ГРОМАДСЬКА РОБОТА У СТУДЗАГОНІ

 

4.1 За успіхи в роботі до членів Студзагону можуть застосовуватися заохочення, як до штатних працівників підприємства (структурного підрозділу залізниці). Приводом для цього є подання, яке направляється керівнику підприємства (залізниці) за підписом ректора.

4.2 Кандидатури для заохочення формує штаб за поданням командирів лінійних підрозділів, узгоджених з керівництвом підприємства (структурних підрозділів залізниці) та КССМ університету. Члени штабу заохочуються ректором університету за поданням Ради студентів.

4.3 Нагородження кращих членів Студзагону проводиться в урочистій обстановці на загальних зборах студентів університету.

4.4 Діяльність Студзагону та результати його роботи можуть висвітлюватися шляхом спеціального випуску університетської газети «ДІІТ сьогодні» та окремих статей в ній, в інформаційних бюлетенях та плакатах, на сайті університету, а також в різних засобах масової інформації.

5 ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧІ
ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЗАГОНУ

5.1 Діяльність Студзагону з фінансово-господарчих питань здійснюється відповідно до чинного Законодавства.

5.2 На членів Студзагону поширюється умови оплати праці, що діють на підприємстві та в структурному підрозділі залізниці.

5.3 Розрахунки з кожним членом Студзагону, включаючи керівника, проводяться безпосередньо структурним підрозділом залізниці (підприємством) за фактично виконану роботу (відпрацьований час) за встановленим розрядом або окладом.

5.4 Остаточний розрахунок із членами Студзагону проводиться структурним підрозділом залізниці не пізніше дня, наступного за днем закінчення роботи Студзагону, а на підприємствах інших галузей в терміни, обумовлені договором.

5.5 При наявності згоди студента, що підтверджується його особистою заявою, із заробітної плати можуть проводитися відрахування:

- профспілкових внесків - на рахунок профспілкового комітету студентів, у розмірі одного відсотка;

- окремий відсоток або визначена за домовленістю сума коштів - на рахунок благодійного фонду Комітету сприяння сім’ї та молоді університету.

Ця умова обов'язково прописується в договорі.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.