Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Передмова

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Пропонований короткий термінологічний словник (за суттю навчально-методичний) надає пояснення до слів і понять, які найбільш часто зустрічаються та потрібні в повсякденній професійній діяльності. Метою словника є задоволення потреби науково-педагогічних працівників (викладачів, методистів, керівників навчальних підрозділів і т. і.), науковців, інших співробітників університету і студентів у розумінні окремих термінів, положень щодо освіти і організації навчального процесу, сфери застосування термінів, правильному використанню в науково-навчально-методичних розробках, документах і т. н. Словник не ставить за мету охопити усе коло навчально-методичної лексики, однак подає терміни загальновживаного професійного використання.

Словник складений за алфавітом першої букви статті.

Під час складання словника укладачі використали офіційні документи (Закон України «Про вищу освіту», накази та рекомендації Монмолодьспорту України), наукові статті щодо вищої освіти і т. і.

Словник буде сприяти поширенню лексики, спрощенню порозуміння під час спілкування.

Укладачі будуть вдячні за надані побажання, зауваження та пропозиції щодо змісту і поповнення словника.

 

 

Прийняті скорочення

 

ВНЗ — вищий навчальний заклад

Вр — вчена рада факультету

ВР — Вчена рада університету

дек — декан, деканат

ДЕК — Державна екзаменаційна комісія

ЄПВО — Європейський простір вищої освіти

зав. каф. – завідувач кафедри

ІПС — індивідуальний навчальний план студента

каф. — кафедра

КМУ — Кабінет Міністрів України

КМСН —кредитно-модульна система навчання

КП — курсовий проект

КР — курсова робота

НЗ — перший проректор

НЗГ — проректор з господарчої роботи

НЗН — проректор з наукової роботи

НЗУ — проректор з навчальної роботи

НПП — науково-педагогічний(і) працівник(и)

ун-т — університет

ЦДО — центр дистанційної освіти

А

Автореферат дисертації— стислий виклад кандидатської та докторської дисертації, який виконується після її фактичного завершення. Виконується, як правило, накладом 100—150 прим. і розсилається згідно спеціальних списків розсилки у спеціалізовані наукові організації з метою апробації та отримання відгуку на автореферат. Це наукове видання, яке подасться на здобуття наукового ступеня

 

Академічна годинамінімальна облікова одиниця часу. Служить основою для планування та обліку таких видів занять, як лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття. Тривалість академічної години становить 45 хвилин

 

Академічна година — мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі пара). Зміна тривалості академічної години, як правило, не допускається. При проведенні пари без перерви, її тривалість може змінюватись, але повинна становити не менше як 80 хвилин

 

Академічний календар — календарні терміни навчального процесу та вивчення окремих дисциплін протягом академічного року

 

Академічний рік — навчальний рік, поділ навчального року на семестри (два) чи триместри, кількість навчальних тижнів, перелік дисциплін у семестрі (триместрі), тижневий розклад аудиторних та індивідуальних занять, заліків і екзаменів

 

Академія— вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення

 

Акредитація— це процес, за яким заклад вищої освіти здобуває право присуджувати кваліфікацію (диплом) та/або визнання даної кваліфікації (диплому) від іншого органу вищої компетенції. Таким органом може бути державна, урядова структура, або інший вітчизняний, або зарубіжний вищий навчальний заклад. Цей термін походить з американської системи освіти і застосовується в деяких європейських країнах аналогічно до терміну „визнання ”

 

Акредитований вищий навчальний закладвищий навчальний заклад, що визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, не менше двох третин з яких є акредитованими

Акредитований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

Акредитована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо – кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

Апостиль— це стандартизований штамп, який зветься Apostille, що проставляється на офіційних документах країн-учасниць Гаазької конвенції, засвідчує дійсність підпису, якість, у якій виступала особа, що підписала документ і не вимагає подальшого завірення. Гаазька конвенція вступила в силу 22 грудня 2003 року

 

Аспірантура (від лат. aspirans — той, хто прагне до чогось) — форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації

 

Атестація(державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади — встановлення відповідності рівня якості отриманої особами вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти

 

Б

Базова вища освітаосвітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Базова освіта — суспільно необхідний рівень загальноосвітньої підготовки, який передбачає всебічний розвиток і ціннісно-етичну орієнтацію особистості, формування загальнокультурної основи її освіти, громадянського та професійного становлення

 

Бакалавросвітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності

Безперервна освіта — комплексна система освіти, яка об'єднує школи, коледжі, вищу і післядипломну освіту, включаючи курсове навчання

Бесідадіалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

Блок змістових модулівсукупність змістових модулів, поєднаних за ознакою відповідності певному розділу навчальної дисципліни

Болонська деклараціяпідписана 19 червня 1999 р. в м. Болонья (Італія) на офіційній зустрічі міністрів, які відповідали в той час за освіту в 29 країнах Європи. Дала початок Болонському процесу.Декларацією проголошено основні цілі: запровадження зрозумілих і порівнюваних академічних ступенів та їх двоциклової організації; прийняття системи кредитів, аналогічної Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі; сприяння мобільності студентів, викладачів, дослідників, адміністраторів; розвиток європейського співробітництва із забезпечення якості та європейського виміру вищої освіти

Болонський процесдіяльність європейських країн, яка спрямована на те, щоб зробити узгодженими системи вищої освіти цих країн. Його суть полягає у формуванні на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зоною європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування

В

Валідність— характеристика ефективності тесту, яка вказує на більший чи менший ступінь придатності тесту до використання з певною метою

 

Вербальний (від лат. verbum — слово) — словесний, мовний, усний

 

Вечірня і заочна (дистанційна) форми навчання організовуються для тих осіб, які не мають можливості навчатись з відривом від своєї основної професійної діяльності. Для таких осіб чинним законодавством передбачені певні пільги

 

Вибіркові навчальні дисципліни (ВБ) — упроваджують вищі навчальні заклади і вводять для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій конкретного навчального закладу, регіональних потреб тощо. ВБ поділяються на цикли дисциплін: за вибором навчального закладу та за вибором студента Вони можуть бути як обов'язкові для всіх студентів, так і ті, що обирають студенти індивідуально

 

Вибіркова частина змісту навчання — рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих навчальних закладів

Види навчальних (аудиторних) занять: лекція, лабораторне, практичне, семінарське та індивідуальне заняття, консультація

Визнання кредитів— процес, за допомогою якого заклад вищої освіти / вищий навчальний заклад засвідчує (підтверджує), що результати навчання, отримані та оцінені в іншому закладі, та відповідні їм кредити задовольняють (деякі або всі) вимоги окремої освітньої / навчальної програми, її компонента (модуля) або кваліфікації в цьому освітньому / навчальному закладі

Визнання неформального і неофіційного навчання— процес, через який навчальний заклад засвідчує, що результати навчання, досягнуті і оцінені в іншому контексті (неформальному або неофіційному) задовольняють (деякі або усі) вимоги окремої програми, її компонента або кваліфікації

Виконавська функція (технологічна, операторська) — функція, що спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології

Вимірювання— різні способи отримання інформації про результати навчального процесу: експертне оцінювання, проведення стандартизованого тестування, самоаналіз діяльності, статистичний аналіз

Виробнича функція (трудова, службова) — коло обов'язків, які виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою. Виробничі функції поділяють на проектувальні, організаційні, управлінські, виконавські та технічні

 

Вища освітарівень освіти, який здобуває особа у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті або базової вищої й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації

Вищий навчальний закладосвітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Вищий навчальний заклад державної форми власностівищий навчальний заклад, заснований державою, що фінансується з державного бюджету і підпорядковується відповідному центральному органу виконавчої влади

Вищий навчальний заклад комунальної форми власностівищий навчальний заклад, заснований місцевими органами влади, що фінансується з місцевого бюджету і підпорядкований місцевим органам влади

Вищий навчальний заклад приватної форми власностівищий навчальний заклад, заснований на приватній власності і підпорядкований власнику (власникам)

Вищий навчальний заклад першого рівня акредитації—вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Вищий навчальний заклад другого рівня акредитації — вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

Вищий навчальний заклад третього рівня акредитації — вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

 

Вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації — вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра

 

Г

Галузеві стандарти освіти — сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня. Галузеві стандарти вищої освіти містять складові: освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних закладів; освітньо-професійні програми підготовки; засоби діагностики якості вищої освіти. Галузеві стандарти освіти розробляють для кожного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня та напряму підготовки (спеціальності) і затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Галузь(в економіці) —сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності

Галузь знаньгрупа напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності узагальнених структур діяльності

Гендерний (англ. gender, від грец. genos — рід) підхід — сукупність уявлень, які передбачають визначення відмінностей у поведінці та сприйнятті жінок і чоловіків не так за їх фізичними особливостями, як за вихованням і поширеними в кожній культурі уявленнями про суть жіночого та чоловічого

Глобалізація (франц. global — взятий у цілому) освіти — одна з фундаментальних тенденцій розвитку освіти. Відображає формування єдиного соціального, інформаційного й освітнього простору в масштабах усієї планети, зокрема через діяльність засобів масової інформації, канали Інтернет

Глосарій — словник основних елементів тексту в навчально-методичній літературі, зокрема в підручниках та навчальних посібниках.

Граничний термін навчання може перевищувати нормативний на один рік. Різниця між граничним і нормативним термінами не фінансується з державного бюджету

Гуманізація освіти – відображення в освітньому процесі гуманістичних тенденцій у розвитку сучасного суспільства, коли людська особистість визначається найвищою цінністю

Гуманітаризація (лат. humanitas — людство, людяність) освіти — одна з основних тенденцій розвитку освіти в сучасному світі. Відображає зростання ролі і значення людських відносин, взаємного прийняття учасників навчального процесу для успішності освіти в цілому

Д

Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Організація навчального процесу на денній (стаціонарній) формі навчання вищим закладом освіти здійснюється з відривом від виробництва

 

Державна атестаціяперевірка та оцінювання науково-теоретичної та практичної підготовки студентів, які закінчують університет, з метою встановлення відповідності їх освітнього та кваліфікаційного рівнів вимогам стандарту освіти.Державна атестація здійснюється у формах державних екзаменів з окремих дисциплін, комплексного екзамену, виконання і захисту кваліфікаційних робіт (дипломного проекту або роботи).

 

Державний стандарт освіти - сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього (кваліфікаційного) рівня.

Дескриптор рівня — загальні твердження про типові досягнення осіб, що навчаються, яким було присвоєно кваліфікацію відповідного рівня рамки кваліфікацій

 

Дескриптор циклу (рівня) —загальні твердження про очікувані широкі результати навчання на кожному з трьох циклів. Добрим прикладом загальних дескрипторів циклів (рівнів) є так звані Дублінські дескриптори, які стали однією із засад (разом із ЄКТС) рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

Диверсифікація (лат. diversificatio — зміна, різноманітність) системи освіти — процес розширення системи освіти за рахунок зростання кількості типів і видів навчальних закладів

Дидактична (грец. didaktikos — повчальний) система — сукупність елементів (мета, дидактичні принципи, зміст, форми організації і методи навчання), що утворюють єдину цілісну функціональну структуру, орієнтовану на досягнення цілей навчання

Дипломний проект, дипломна робота — індивідуальна робота науково-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яку виконує студент на завершальному етапі фахової підготовки і є однією з форм виявлення рівня теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв'язуванні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних і виробничих завдань. Дипломні проекти виконують, як правило, студенти-випускники технічних, технологічних та інших споріднених спеціальностей, а на гуманітарних спеціальностях виконується здебільшого дипломна робота

Дискусія — форма колективного обговорення, мета якої виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблеми. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно мислити

Диспут (від лат. Disputare міркувати, сперечатися)— різновид дискусії, публічне обговорення тієї чиіншої важливої для присутніх проблеми, яке, як правило, завчасно готується i пов'язане з реальним життям, власним досвідомучасників. Диспут — це спеціально організоване подання, в ході якого відбувається демонстративне зіткнення думок з будь-якого питання (проблеми). Взагалі диспут трактується в словниках - вид діалогічного мовлення, публічний спір на злободенну наукову або розмовно-побутову тему. З приводу даної проблеми учасники диспуту висловлюють різні думки і судження

Дистанційне навчання (ДН)—форма здобуття освіти, поряд з денною та заочною, при якій в освітньому процесі використовують кращі традиційні та інноваційні засоби, а також форми навчання, що ґрунтуються на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях. Основу освітнього процесу при ДН становить цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може навчатися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість контакту з викладачем за телефоном, електронною та звичайною поштою, а також очно

Дисципліна — певний порядок поведінки людей, що забезпечує узгодженість їх дій в колективі, суспільному і державному житті. Існує ряд різновидів дисципліни залежно від того, що регулює і якими нормами стверджується порядок поведінки людей: дисципліна державна, громадська, партійна, трудова, договірна, технологічна, військова і т. ін.

Дисципліна навчальна—сукупність залікових модулів, що підлягає підсумковому контролю

ДІІТ – абревіатура колишньої (до 1994 р.) назви університету: Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту

Дисертація (лат. dissertatio, від disserto: досліджую)наукова кваліфікаційна праця, підготовлена для прилюдного захисту на здобуття вченого ступеня кандидата або доктора наук. Вона пропонує нове розв'язання важливої проблеми чи конкретного завдання, містить у собі невідомі раніше знання, які відкрив та обґрунтував конкретний автор

Діяльність (діяльність людини) — динамічна система взаємодії людини зі всесвітом, в якій вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються внаслідок виникнення у неї певних потреб

Додаток до дипломадодатковий документ до диплома про вищу освіту і являє собою стандартний опис сутності, рівня, контексту, змісту і статусу знань здобутих і успішно засвоєних випускником, а також містить додаткову інформацію про національну систему вищої освіти, яка відповідає кваліфікації суттєвого контексту освіти. Додаток до диплома забезпечує взаємозалік і керування академічними та професійними визнаннями кваліфікацій (дипломи, рівні, сертифікати тощо). Документ європейського зразка складають національною та англійською мовами.

 

Е

EADTU (ЄАДО) - Євразійська асоціація дистанційної освіти

Європейська кредитно-трансферна система (ECTS)— Європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць трудомісткості). Cистема, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру і порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому. Систему можна використовувати усередині закладу освіти, між закладами освіти однієї країни, а так само між закладами освіти – партнерами з різних країн. ECTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, ECTS-оцінок, Угоди про навчання і Зарахування кредитів. Використовують для спрощення конвертації внутрішніх оцінок вищих навчальних закладів. Для абітурієнтів заклад освіти розробляє Інформаційний пакет

 

Еврика (грец. «знайшов») — раптове знаходження нової ідеї, рішення.

 

Евристика — «метод знаходження» (або винаходів). Підвалини цього методу закладені ще у філософській концепції Сократа. Але тільки в двадцятому столітті це поняття отримало не тільки широку сферу вживання, а й практичне використання – «Евристичне мислення», «Евристичні прийоми й методи», «Евристична властивість». В будь-якому разі «евристика» – це щось, пов'язане з творчістю, а зокрема з творчім пошуком

 

Евристичні завдання діяльності — передбачають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання раніше невідомих рішень і потребує використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації

 

Екзамен— вид підсумкового контролю, який має на меті перевірити і оцінити отримані студентами знання, уміння та ступінь опанування ними практичних навичок, а також розвиток творчого мислення в обсязі вимог програм навчальних дисциплін

 

Екзаменаційна сесія — період підведення підсумків навчальної роботи студентів протягом семестру. Тривалість і терміни її проведення визначаються навчальним планом (робочим навчальним планом). Під час сесії проводять екзамени за окремим розкладом, який затверджує проректор з навчальної роботи.

 

Екстернат — особлива форма навчання. Ця форма навчання дає можливість особам, які мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень, здобути певний рівень освіти або кваліфікації шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання у ВНЗ заліків, екзаменів та інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом

 

Електронне видання – сукупність графічної, текстової, цифрової, мовної, музичної, відео, фото та іншої інформації, а також друкованої документації користувача. Електронне видання може бути виконане на будь-якому електронному носії – магнітному (магнітна стрічка, магнітний диск і ін.), оптичному (CD-ROM, DVD, CD-R, CD-І, CD+ і ін.), а також опубліковане в електронній комп'ютерній мережі. Поняття "електронні видання" містить у собі тексти книг, журналів і газет, розповсюджувані в будь-якому текстовому або іншому форматі, наприклад у гіпертекстовому (HTML) або одному з форматів архівації (ZІP, ARJ, RAR, WІNZІP тощо)

З

Забезпечення якості — процес або комплекс процесів, прийнятих на національному та інституційному рівнях, для забезпечення якості освітніх програм і присвоєних кваліфікацій

Завдання діяльності — мета діяльності, що поставлена в певних умовах і може бути досягнута в результаті визначення структури діяльності, до якої належить предмет діяльності, засіб діяльності, процедурна діяльність, умови діяльності

Заочне навчання — форма організації навчального процесу для осіб, що поєднують здобуття освіти з професійною трудовою діяльністю. Включає самостійне вивчення навчальних курсів та очне складання екзаменів

Залік— форма перевірки знань студентів, отриманих на семінарських та практичних заняттях, виробничій практиці, а також під час виконання обов'язкових самостійних робіт

Заліковий кредит— одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістового модулю або блоку змістових модулів; заліковий кредит згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України складає 36 годин усіх видів навчального навантаження, крім державної атестації

Заліковий курс — курс, після закінчення якого студент отримує академічні залікові одиниці з певної програми навчання

Заліковий модуль — задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується відповідними формами навчального процесу та підлягає модульному контролю

Засіб діяльності (праці) — об'єкт, що опосередковує вплив суб'єкта на предмет діяльності

Збірник наукових праць — збірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах або товариствах

Здатність — психічний та фізичний стан індивіда, в якому він готовий до успішного виконання певного виду продуктивної діяльності

Здібність – особливість індивіда, що є суб'єктивною умовою успішного здійснення певного виду продуктивної діяльності. Здібності пов'язані із загальною орієнтованістю особи, з її схильністю до тієї чи іншої діяльності

Зміст вищої освітиобумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури і мистецтва

Зміст навчання—науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем. Зміст навчання визначається освітньо-професійними програмами підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою певних освітньо-кваліфікаційних рівнів, структурно-логічною схемою підготовки, програмами навчальних дисциплін, іншими нормативними документами та навчальною і навчально-методичною літературою

Змістовий модуль— сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єкту і подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців

Знаково-практичні уміння — уміння щодо виконання операцій зі знаками та знаковими системами Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв тощо

Знаково-розумові уміння — уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками та знаковими системами

Знання — результат процесу пізнавальної діяльності, її перевірене суспільною практикою і логічно впорядковане відображення в свідомості людини. Знання — категорія, яка відображає зв'язок між пізнавальною і практичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, думок, уявлень і образів, орієнтованих основ діяльності і т.ін., які мають певний об'єм і якість. Знання можна ідентифікувати тільки тоді, коли вони виявляються у вигляді уміння виконувати відповідні розумові або фізичні дії

І

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання у вищій школі, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. До індивідуальних завдань відносяться реферати, розрахункові, графічні, курсові та дипломні проекти (роботи) тощо. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання виконує окремо кожний студент. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можна залучати кілька студентів, у тому числі студентів, які навчаються на різних факультетах (відділеннях) і спеціальностях.Індивідуальні завдання призначені для закріплення та поглиблення знань, умінь і навичок студентів з окремих розділів і тем навчальної дисципліни. Виконані роботи приймаються, як правило, за межами розкладу аудиторних занять, для чого науково-педагогічному працівнику (керівнику) планується відповідне навчальне навантаження.

Індивідуальний навчальний план студента (ІНП) — нормативний документ, за яким здійснюється навчання студента, виходячи з вимог освітньо-професійної програми відповідного рівня підготовки та з урахуванням його особистих освітньо-професійних інтересів і потреб. Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з обов'язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план студент складаєвідповідно до вимог наказу МОНУ від 30.12.05 № 774 під керівництвом куратора (координатора ) з напряму підготовки / спеціальностіна кожний навчальний рік, затверджує в порядку, встановленому вищим закладом освіти, але, як правило, декан факультету. Методичне керівництво індивідуальним навчанням студентів та контроль за виконанням ними індивідуальних навчальних планів здійснює декан факультету та відповідні кафедри (предметні або циклові комісії)

Інновація — нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового, використання відомого в інших цілях

Інноваційне навчання — зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна діяльність, яка ґрунтується на оригінальних методиках розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості

Інноваційна педагогічна технологія — цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів

Інститут— вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти певного рівня та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення

Інтерактивний режим — режим безпосередньої взаємодії людини-користувача з персональним комп'ютером (ПК)

 

Інтернет — глобальна мережа, яка зв'язує тисячі компактних мереж і дає змогу забезпечити зв'язок між мільйонами користувачів і доступ до інформаційних ресурсів усього світу

 

Інформаційний пакет — документ, який містить загальну інформацію про ВНЗ, назву напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов’язкових і вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, опис системи оцінювання якості освіти тощо

 

К

Кафедра — базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом

Кваліфікація — сертифікація досягнень або компетенцій студента з зазначенням виду і назви підготовки, яка надає право доступу до подальшої освіти та професійної діяльності Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов’язків.. У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку, кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії

Кейс-метод– метод ситуаційного навчання, застосування якого передбачає осмислення студентами реальної життєвої ситуації

 

Кейс-технологія — навчальна технологія у відкритій та дистанційній освіті, при якій навчально-методичні матеріали чітко структуровані, комплектуються в спеціальній набір ("кейс"), а потім надаються студенту для самостійного вивчення з періодичними консультаціями у викладачів-консультантів (координаторів, тьюторів) у створених для цього центрах дистанційної освіти (ЦДО)

 

Клас завдання діяльності — ознака рівня складності завдань діяльності, які вирішує фахівець, поділяють на стереотипні, діагностичні та евристичні

 

Компетентнісний підхід— оцінювання підготовленості фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня до професійної діяльності на основі наявності в них визначених стандартами компетенцій

 

Компетентність— необхідні обсяг і рівень знань та досвіду у певному виді діяльності, інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовленості випускника ВНЗ до виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистістних предметних областях (компетенциях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності

 

Компетенція— сукупність доступних для вимірювання чи оцінювання умінь, знань і навичок, набутих упродовж навчання і необхідних для виконання певного виду професійної діяльності

 

Комп’ютерна грамотність —знання, вміння і навички в області інформатики, необхідні кожній людині для ефективного використання в своїй діяльності комп’ютерних технологій. В процесі оволодіння комп’ютерною грамотністю формується вміння використовувати комп’ютер при написанні і редагуванні текстів, пошуку інформації, а також складати прості програми, алгоритми розв’язання задач

Конспект лекцій — стислий виклад курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни

Консультація—форманавчального заняття, на якій студент отримує відповіді від науково - педагогічного працівника на конкретні запитання абопояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування

Контактна година — години (зазвичай період 45-60 хвилин), витрачені студентами на навчальну діяльність під керівництвом викладача

 

Контроль підсумковий— оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни на підставі результатів модульних контролів або проведення екзамену, реалізується через визначення середньозваженого бала результатів модульних контролів з дисципліни, передбачених навчальним планом за всіма видами занять

 

Контроль якості вищої освіти — система заходів, які здійснює третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу та їх порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти

 

Концепція, також Концепт (лат. conceptio — розуміння) — система поглядів на ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, трактування певних явищ, подій; ідея певної теорії.

Термін вживають також для позначення головного задуму в науковій, художній, політичній та інших видах діяльності людини.

 

Координатор ECTS від університету — особа, яка відповідає за виконання вищим навчальним закладом норм ECTS, сприяє практичному втіленню ECTS та координує роботу кураторів ECTS від факультетів

 

Координатор ECTS від факультету — науково-педагогічний працівник, який координує роботу кураторів, відповідає за підготовку інформаційного пакету за навчальними напрямами і спеціальностями

 

Кредит (залікова одиниця) — уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної і самостійної навчальної роботи (навчального навантаження)

 

Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) — обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 36 годин навчального часу (сума годин аудиторної й самостійної роботи студента). Згідно з додатком 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікації фахівця з вищою освітою, кредит — точно документована мінімальна умовна одиниця вимірювання «вартості» будь-якої складової навчальної програми, яку виконав студент під час навчання

 

Кредит ЕCTS (заліковий кредит) — одиниця Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає навчальне навантаження необхідне для засвоєння змістових модулів

 

Кредитно-модульна система навчання (КМСН) — спланована за роками навчання, заснована на самостійному засвоєнні кожним студентом числа кредитів, що відповідають змісту кредитно-модульних програм навчальних дисциплін і проходження практик. Вона дозволяє індивідуалізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів за змістом, методами та засобами навчальної роботи та за темпами просування до заданого, відповідно до світових стандартів, рівня і якості освіти на різних етапах її розвитку у ВНЗ. Кредитно-модульна система навчання враховує основні особливості модульного навчання та організації навчального процесу у ВНЗ та забезпечує академічну сумісність дисциплін

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП)— модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульної організації навчального процесу та використання кредитів ECTS для обліку навчального навантаження студентів і результатів освітньої діяльності

 

Куратор ЕCTS — науково-педагогічний працівник (як правило, професор або доцент), який надає рекомендації студенту щодо формування індивідуального навчального плану та контролює його виконання

 

Курс—частина програми навчання, яка звичайно є автономною та знання з неї оцінюють окремо. Повна навчальна програма звичайно розділена на декілька курсів

 

Курс лекцій — повний виклад тем навчальної дисципліни, яку вивчають в навчальному закладі. Як правило, курс лекцій розрахований на один або кілька семестрів. Студенти, які прослухали курс лекцій, складають залік чи екзамен для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу

Курсовий проект (робота) є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з нової навчальної дисципліни, а й застосування їх під час вирішення конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, використовувати сучасні інформаційні засоби та технології.

Л

Лабораторні роботи — організаційна форма навчального заняття, на якому студент під керівництвом науково-педагогічного працівника особистопроводить натурні або імітаційні експерименти, дослідження чи вимірювання з метою практичного підтвердження окремих теоретичних та методологічних положень певної навчальної дисципліни, набуваючи практичних умінь і навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, оволодіває методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни

Лазарян Всеволод Арутюнович (1909- 1978)видатний вчений, академік Академії наук України, професор, начальник ДІІТу (1941-1958). Розпорядженням КМУ від 11.10.02 № 576 Дніпропетровському національному університету залізничного транспорту присвоєно ім’я Всеволода Арутюновича Лазаряна

Лекція —основний вид навчальних занять у вищій школі, призначений для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Мета лекції – розкрити основні положення теми, досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних заняттях.

Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в документі виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов

Ліцензований напрямнапрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації

Ліцензований обсяг навчального закладумаксимальна кількість осіб, яким навчальний заклад спроможний одночасно надавати освітні послуги на наявній матеріально-технічній базі та за умови його кадрового забезпечення відповідно до нормативів

Ліцензований обсяг освітньої послугимаксимальна кількість осіб на кожному курсі навчання, яким може надаватися освітня послуга виходячи з можливостей навчального закладу відповідно до встановлених нормативів. Якщо строк надання освітньої послуги менше року, ліцензований обсяг визначається максимальною кількістю осіб, що навчаються одночасно

Ліцензування(лат. licentia — свобода, право) —процедурапроведення експертизи і прийняття рішеннящодо визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.Проводиться державними органами управління освіти або органами місцевого самоврядування з метою реалізації державної політики в галузі освіти, регулювання умов здійснення освітнього процесу, захисту прав громадян на отримання освіти, створення правових гарантій для вільного функціонування і розвитку освітніх закладів різних організаційно-правових форм

М

Магістр— освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності

Магістратура— наступний цикл навчання на базі бакалаврату або на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

Матеріали конференції (з’їду,симпозіуму) — неперіодичний збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень

Методичні рекомендації (методичні вказівки) — навчальне або виробничо-практичне роз'яснення з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів

Містечко університету (ДІІТу, ДНУЗТ)мальовнича територія у центрі міста Дніпропетровська (площа 24,7 га), де розташовані навчальні корпуси, 6 студентських гуртожитків, житлові будинки співробітників, палац культури, спортивний комплекс, поліклініка та інші установи культурно-побутової сфери

Модуль — задокументована, завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними видами навчальних занять. Це закінчений блок (обсяг) інформації, яку має засвоїти студент, або навчальна діяльність, яку має виконати студент. Модуль, залежно від мети, характеру дисципліни та матеріального/інформаційного забезпечення може виступати як основний засіб навчання або містити у собі ознаки організаційної форми або об’єднувати те й інше. Модуль охоплює: 1) цільову програму дій; 2) змістовий модуль – систему навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові, який через систему навчальних елементів розкриває зміст (інформацію або діяльність), який повинен бути засвоєний студентом, 3) операційно-діяльнісний модуль, в якому в нормах кредиту та видах навчальних дій розкривається навчальне навантаження (активна участь) студента в модулі; 4) резюме – завершальний (підсумковий) етап оволодіння студентом модулів у кредитах. Модуль забезпечує гармонію між обсягом та якістю навчальної роботи студента

Модуль заліковий включає один або кілька змістових модулів (розділів, тем) курсу, структурованих за певним обсягом змісту та годин дисципліни з метою її поетапного вивчення і складання заліків (екзамену) згідно з графіком навчального процесу

Модуль змістовий — система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові. По суті — розділ навчальної дисципліни, зміст якого містить необхідну для студента інформацію, що спрямовує і забезпечує його навчання з конкретного розділу програми, визначеного метою дисципліни. Вважається основною освітньою одиницею навчального процесу. Забезпечує можливість формування різноманітних навчальних програм якісного і кількісного оновлення банку навчальних курсів; уніфікації і стандартизації електронних підручників - навчальних і практичних посібників, комп'ютерних програм тощо

Модульна побудова навчального матеріалу — структурування навчального матеріалу на основі модульної програми

Модульна програма — система засобів та прийомів, за допомогою яких досягається інтегрована дидактична мета в сукупності всіх навчальних модулів конкретної навчальної дисципліни

Модульна технологія навчання — одна з сучасних педагогічних технологій, що передбачає модульну (блочну) побудову навчального матеріалу та його засвоєння шляхом послідовного та ґрунтовного опрацювання навчальних модулів, мотивацію навчання на основі визначення цілей, значну самостійну навчально-пізнавальну діяльність студента та різноманітні форми діагностики рівня його знань та вмінь

Модульний контроль (МК) — різновид контрольних заходів, який проводиться після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв’язку між викладачем, якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів. Він може проводитися у формах екзамену, контрольної роботи, тестування

Моніторинг (лат. monitor — нагадуючий, наглядаючий) — система збору інформації, що здійснюють на основі стандартного набору показників з допомогою стандартних процедур, і оцінювання ситуацій та об’єктів також у стандартній формі

 

Моніторинг якості підготовки фахівців—спосіб комплексної організації дослідження системи професійної підготовки фахівців у ВНЗ, що зумовлена стандартизацією, технологічністю та використанням спеціалізованого інструментарію з метою встановлення адекватності реального стану об’єкту очікуваним результатам та державним стандартам

 

Монографія — наукове книжкове видання певного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам

 

Н

Навантаження навчальне— зазначення часу, що зазвичай є необхідним студентам для завершення усіх видів навчальної діяльності (таких як лекції, семінари, проекти, практична робота, самостійне навчання і екзамени), потрібного для досягнення очікуваних результатів навчання

 

Навичка — дії, що завдяки численним повторенням виконуються автоматично і без свідомого контролю під час певної діяльності

Навчальна дисципліна у вищому навчальному закладі — педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорію, методи і т. ін.(система змістових модулів, об’єднаних за змістом освіти), будь-якої галузі діяльності (або сукупності галузей діяльності) з визначенням необхідного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок, передбачених для засвоєння студентом, сукупність змістових модулів, що підлягає підсумковому контролю. Трудомісткість дисципліни визначається заліковими кредитами

 

Навчальний план— нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми, її структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю

 

Навчальний процес— система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти

 

Навчально-методичне забезпечення вищої освіти— забезпечення навчальною і науковою літературою, методологічними, дидактичними і методичними розробками відповідно до стандартів вищої освіти, яке здійснюється педагогічними колективами і органами виконавчої влади у галузі освіти

Наказ — основний розпорядчий документ, що видає керівник підприємства, установи, організації на основі єдиноначальності і містить індивідуальні приписи або правові норми з питань внутрішньо-організаційної діяльності, адресовані підпорядкованим органам і працівникам

Нормативна частина змісту навчання — обов'язковий для засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики у вигляді змістових модулів із зазначенням їх обсягів й рівня засвоєння, а також форм державної атестації

 

Нормативний термін навчання — термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частини змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти

 

Навчальні (аудиторні) заняття — лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, що проводяться за розкладом і тривають дві академічні години

Навчальний день студентаскладова частина навчального часу студента (аудиторних занять і самостійної роботи) тривалістю не більше 9 академічних годин

 

Навчальний тиждень студента — складова частина навчального часу студента тривалістю 54 академічні години ( 1,5 кредиту ECTS)

 

Навчальний семестр — складова навчального часу, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом. Як правило, на 1 – 3 курсах вона становить 20 тижнів, на випускних курсах окремі семестри можуть бути меншими або більшими

 

Навчальний курс—завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю, практики та канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше 8 тижнів. Початок і закінчення навчання студента на курсі оформляються відповідними (перевідними) наказами

 

Навчальний рік — триває 12 місяців (для випускних курсів – 10 місяців), розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів

Навчальний елемент (дидактична одиниця)— мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкту

Навчальний корпус старийнавчальний корпус ДНУЗТ, розташований біля стадіону, перший корпус, що побудований у 1932-1933 роки. У корпусі розташовані адміністрація, більшість служб і факультетів університету

Навчальний корпус новийнавчальний корпус ДНУЗТ, що побудований на проспекті імені Гагаріна у 1954 році (архітектори В.І. Масленников, Г. И. Риждественський). Консультантом при будівництві виступив академік Іван Жовтовський - класик сталінського класицизму. У корпусі розташовані приймальна комісія, кафедри, бібліотека, музей університету тощо

Навчальний модуль — логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми поточного та підсумкового рейтингового контролю

Навчально-методичний посібник — навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни

(розділу, частини) або з методики виховання

 

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі III – IV рівнів акредитації) — педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорію, методи і т. ін.(система змістових модулів, об’єднаних за змістом освіти) будь-якої галузі діяльності (або сукупності галузей діяльності) з визначенням необхідного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок

 

Навчальна програма дисципліни — нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівця, її зміст, обсяг, вимоги до знань і вмінь студентів. Навчальні програми нормативних дисциплін входять до комплексу документів галузевого стандарту освіти

 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) — мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об'єкта. Це автономний навчальний матеріал, призначений для засвоєння елементарної одиниці знання або уміння, який використовують для самонавчання або навчання під керівництвом викладача. Навчальний елемент починається з декларації про той об'єм знань і/або умінь, яким повинна оволодіти особа, яка навчається, містить відповідний теоретичний матеріал, різні тести і вправи і, як правило, закінчується тестом «Перевірка досягнень», результати якого свідчать про рівень засвоєння знань, змісту певного матеріалу. Навчальні елементи групуються в змістові модулі, що є основними структурними одиницями навчального курсу (дисципліни)

 

Навчальний курс — завершений період навчання студента протягом навчального року

 

Навчальний об'єкт — обсяг навчальної інформації, яка має самостійну логічну структуру і зміст та дає можливість оперувати цією інформацією в процесі розумової діяльності

 

Навчальний план — нормативний документ, який складає вищий навчальний заклад на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі практики) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби проведення поточного й підсумкового контролю. У навчальному плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. Навчальний план розробляється на весь період реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки, затверджує керівник вищого навчального закладу

 

Навчальний посібник — навчальне видання, що доповнює або частково/повністю замінює підручник та офіційно затверджене як таке

 

Навчальний час студента визначає кількість облікових одиниць часу, відведеного на реалізацію освітньо-професійної програми підготовки за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, навчальний тиждень, навчальний семестр, навчальний рік, навчальний курс

 

НМУнавчально-методичне управління. Структурний управлінський підрозділ університету з організації навчального процесу. НМУ має відділи: навчальний, навчально-методичний, зв’язків з виробництвом, технічних засобів навчання

Накопичення кредитів— процес накопичення кредитів, присвоєних за результатами вивчення освітніх компонентів або інших видів навчальної діяльності

 

Наочний посібник — видання, зміст якого передається, в основному, зображувальними засобами

Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті — група спеціальностей зі спорідненим змістом освіти та професійної підготовки

 

Наукова діяльність — це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

 

Науково-методичне забезпечення вищої освіти— забезпечення навчальною і науковою літературою, методологічними, дидактичними і методичними розробками відповідно до стандартів вищої освіти, яке здійснюється педагогічними колективами і/або органами виконавчої влади у галузі освіти

 

Науково-педагогічні працівники— особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною

 

Національна рамка кваліфікацій (вищої освіти)—єдиний опис на національному рівні або рівні системи освіти, що є міжнародно зрозумілим і за яким усі кваліфікації та інші навчальні досягнення у вищій освіті можуть бути описані і пов'язані одна з одною у послідовний спосіб і який визначає співвідношення між кваліфікаціями вищої освіти

Національний вищий навчальний заклад— ВНЗ, який досяг найвищих показників у своїй діяльності, щодо використання інтелектуального потенціалу нації, реалізації ідей національного відродження і розвитку України, запровадження державної мови і є провідним серед галузевої групи закладів (установ) гуманітарної сфери. Наказом Президента України Кучми Л.Д. від 15.07.02 (№647/2002) університету надано статус національного з перейменуванням навчального закладу у Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

Неповна вища освітаосвітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Неофіційне навчання —навчання, яке є результатом повсякденної роботи, сімейної роботи або дозвілля. Воно не є структурованим (в термінах навчальних цілей, часу або підтримки навчання) і зазвичай не призводить до присвоєння кваліфікації (сертифікації). Неофіційне навчання може бути спрямованим (організованим), але у більшості випадків не є спрямованим (або є «випадковим», від випадку до випадку)

 

Неформальне навчання— навчання, яке не провадиться в освітньому або навчальному закладі, і зазвичай не призводить до присвоєння кваліфікації (сертифікації). Проте, воно є структурованим (в термінах цілей, часу навчання, або навчальної підтримки). Неформальне навчання є спрямованим з точки зору особи, що навчається

Нові інформаційні технології — сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передавання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій

 

Норма — сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу

 

Норматив — розрахункова величина витрат освітянських ресурсів, що характеризує оптимальний стан освітянського процесу

Нормативна частина змісту навчання — обов’язковий для засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістові модулі із зазначенням їх обсягу і рівнів засвоєння, а також форм державної атестації.

 

Нормативні змістові модулі— змістові модулі, необхідні для виконання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Сукупність нормативних змістових модулів визначає нормативну (обов’язкову) складову індивідуального навчального плану студента

 

Нормативні навчальні дисципліни — дисципліни, що встановлені для навчання відповідною освітньо-професійною програмою, тому дотримання їх назв і обсягів є обов'язковим для навчального закладу. Зменшення часу вивчення цих дисциплін неприпустиме, але збільшення цілком можливе за рахунок годин, передбачених на цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ. Нормативні навчальні дисципліни поділяються на дисципліни за циклами: гуманітарної та соціально-економічної підготовки; математичної, природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки

Нормативний термін навчаннятермін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти

Нострифікація — процедура визнання іноземних документів про освіту, що здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні і здійснюється в індивідуальному порядку

О

Об'єкт діяльності — процеси або/та явища, або/та матеріальні об'єкти, на які спрямована діяльність фахівця

Організаційна функція — впорядкування структури і взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу

 

Організація — об'єднання людей, суспільних груп, держав на базі спільності інтересів, мети, програми дій тощо

 

Організація навчального процесу — сукупність дій щодо нормативно-правового, науково-методичного та організаційного забезпечення навчального процесу в вищому навчальному закладі, система заходів, які охоплюють розподіл навчального навантаження між кафедрами закладу освіти, підбір викладачів, розклад занять,

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.