Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типи змін.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

1. Суть бухгалтерського балансу, його зміст і побудова.

Характеристика статей балансу. Вплив господарських операцій на зміни у балансі.

Типи змін.

Бухгалтерський балансдає змогу отримати узагальнену та згруповану у відповідний спосіб інформацію про наявність ресурсів та джерел їх утворення на певну дату внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень та зовнішнім користувачам для оцінки платоспроможності підприємства і врахування економічних ризиків при проведенні інвестування та кредитування.

Слово баланс (від французького balance) перекладається як терези (ваги). Назва балансу ототожнюється з поняттям рівноваги.

Існує два визначення балансу: економічне, згідно з яким це спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату, і бухгалтерське, згідно з яким це двобічна таблиця, ліва частина якої (актив) призначена для відображення засобів підприємства, права (пасив) — для відображення джерел їх формування (капіталу та зобов”язань).

Бухгалтерський баланс спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів, власного капіталу і зобов'язань на певну дату для внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою прийняття ними управлінських і інвестиційних рішень.

Бухгалтерський баланс характеризується:

- повнотою охоплення сукупності всіх господарських процесів підприємства;

- економічно обґрунтованим групуванням господарських процесів;

- відображенням зв’язків між господарськими явищами з додержанням типової кореспонденції рахунків.

Розрізняють такі види бухгалтерського балансу:

вступний — складається на початку діяльності підприємства;

періодичний — складається протягом календарного року за звітними періодами;

річний — відображує стан капіталу підприємства, розміщеного в активах і пасивах на початок наступного року, а також результати діяльності за попередній рік;

об’єднувальний — складається в разі злиття кількох підприємств у об’єднання на правах юридичної особи;

розподільний — складається при реструктуризації великих підприємств, поділу їх на менші за обсягом підприємства з правами юридичної особи;

санований — призначений для коригування контрактивних та контрпасивних статей балансу;

ліквідаційний — складається в разі ліквідації підприємства, яке має статус юридичної особи;

ліквідаційний (нульовий) – заключний баланс у разі ліквідації підприємства, яке має статус юридичної особи з нульовими валютою балансу;

зведений — складається на підприємстві, до складу якого входять реструктуризовані підприємства чи господарства, виділені на самостійний баланс;

консолідований — передбачає включення до його складу всіх підприємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної особи.

Виділяють також баланси брутто і нетто.

Баланс-бутто - це баланс, у якому відображені залишки по всіх рахунках бухгалтерського обліку. Баланс-нетто містить відкориговані суми з врахуванням даних регулюючих рахунків. В останньому міститься дійсна (справедлива) вартість активів підприємства, яка використовується для проведення аналітичний дій.

Бухгалтерські баланси, як правило, бувають місячні, квартальні, піврічні, дев’ятимісячні та річні.

Будова та зміст бухгалтерського балансу

Балансове узагальнення інформації дозволяє виявити фінансово-майновий стан підприємства завдяки подвійному групуванню об'єктів бухгалтерського спостереження:

- за функцією в процесі діяльності підприємства (активи);

- за джерелами утворення майна підприємства (пасиви).

Виходячи з цього, бухгалтерський баланс має дві частини (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Зміст активу і пасиву балансу підприємства

 

Зміст і форму Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначає Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджений Міністерством фінансів України 31 березня 1999 року №87.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

За формою бухгалтерський баланс – це таблиця, яка складається з двох частин. Одна частина називається Актив, друга частина – Пасив.

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей.

Стаття балансу— це показник, який відображає величину певного економічно однорідного виду засобів, джерел їх утворення та коштів у грошовому вираженні на певну дату.

Наприклад, статтями активу Балансу є: «Незавершене будівництво», «виробничі запаси», «Готова продукція», «Грошові кошти в національній валюті», «Грошові кошти в іноземній валюті». Статтями пасиву Балансу є: «статутний капітал», «короткострокові кредити банків», «Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці», «Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом» та ін.

Деякі статті Балансу складаються з декількох рядків. Наприклад, основні засоби (рядки - первісна вартість, залишкова вартість, знос); дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги (рядки - чиста реалізаційна вартість, первинна вартість, резерв сумнівних боргів.

Грошове вираження економічно однорідних об’єктів бухгалтерського обліку, відображених у статтях балансу називають оцінкою статті.

До активу належать статті, які відображають ступінь рухомості майна (ступінь ліквідності), предметний стан майна підприємства. Статті активу розміщуються у балансі за ознакою зростання ліквідності активів. Тобто, спочатку відображаються нематеріальні активи, основні засоби, а потім грошові кошти та їх еквіваленти.

Ліквідність балансу— це можливість мобілізувати засоби (активи), які є в наявності для оплати боргів (пасивів) у встановлені строки.

До пасиву належать статті, які показують розмір коштів (капіталу), вкладених у господарську діяльність підприємства, і ступінь терміновості повернення зобов’язань. В першу чергу показують довгострокові зобов’язання, після яких відображають суми поточних зобов’язань. Статті балансу, складені за певною системою згідно з чинним законодавством, поєднують у розділи активу та пасиву.

Розділ балансу – це сукупність статей активу або пасиву балансу, які об’єднано в економічно однорідні групи господарських засобів, власного капіталу, зобов’язань, доходів та витрат майбутніх періодів.

У активі балансу виділено чотири розділи, а у пасиві - п’ять.

У першому розділі активу відображаються дані про наявність необоротних активів підприємства (нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, довгострокові біологічні активи, відстрочені податкові активи та інші необоротні активи)

Другий розділ активу містить інформацію про оборотні активи - запаси (виробничі; тварини на вирощуванні та відгодівлі; незавершене виробництво; готову продукцію; товари), одержані векселі, дебіторську заборгова­ність, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.)

У третьому розділі активу відображаються витрати майбутніх періодів – тобто витрати. що мали місце протягом поточного або попередніх періодів, але належать до наступних звітних періодів.

У четвертому розділі активу відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

У першому розділі пасиву наводяться дані про власний капітал (статутний, пайовий, додатковий та резервний капітал, нерозподілений прибуток (непо­критий збиток), неоплачений і вилучений капітал).

У другому розділі пасиву відображається забезпечення витрат і платежів (забезпечення виплат персоналу, інше забезпечення та цільове фінансування.)

Третій розділ пасиву відображає довгострокові зобов”язання (довгострокові кредити банків, інші довгострокові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання).

Четвертий розділ пасиву містить дані про короткострокові зобов”язання (короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язання­ми, видані векселі, кредиторську заборгованість за товари, роботи й послуги, поточні зобов’язання за розрахунками.),

П’ятий розділ пасиву відображає доходи майбутніх періодів.

Схематично будову Балансу можна представити в такий спосіб

Таблиця 2.1.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.