Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вплив господарських операцій на зміни у балансі

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

В процесі господарської діяльності підприємства відбуваються операції, які спричинюють зміни у складі його господарських засобів та джерел їх формування. Ці зміни називаються балансовими, оскільки господарські операції впливають на зміну вартості активів і пасивів, відображених у балансі на певну дату.

При всьому різноманітті господарських операцій на підпри­ємстві може бути чотири типи балансових змін.

Таблиця 2.3.

Типи балансових змін

АКТИВ ПАСИВ
1 тип змін 3 тип 4 тип 2 тип змін
 
 


Змін

 

Змін

Баланс Баланс

Сутність першого типузмін у балансі полягає в тому, що зміни в результаті здійснення операції відбуваються тільки в статтях активу. При цьому одна стаття активу збільшується, а інша - зменшується. Оскільки відбувається перегруповування господарських засобів з однієї статті активу в іншу, то валюта балансу залишається незмінною.

Сутність другого типугосподарських операцій полягає в тому, що зміни відбуваються тільки в статтях пасиву. При цьому одна стаття пасиву збільшується, а інша - зменшуєть­ся. Унаслідок перегруповування джерел господарських засобів підприємства з однієї статті в іншу валюта балансу залиша­ється незмінною.

Сутність третього типугосподарських операцій полягає в одночасному збільшенні статей активу і пасиву. При цьому валюта активу і пасиву балансу збільшується на одну й ту саму суму.

Сутність четвертого типугосподарських операцій полягає в одночасному зменшенні статей активу і пасиву. При цьому валюта активу і пасиву балансу зменшується на одну і ту саму суму.

Рис. 3.2. Характер змін в балансі під впливом господарських операцій

 

 

Для прикладу розглянемо господарські операції на прикладі умовного підприємства з невеликою кількістю статей у балансі.

Таблиця 2.4.

Баланс

Підприємства «Світязь» на 31.10.ц.р.

АКТИВ Сума, грн. ПАСИВ Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Матеріали Нерозподілений прибуток
Паливо Готова продукція Поточні зобов’язання з оплати праці
Незавершене виробництво Довгострокові кредити банків
Каса Розрахунки з постачальниками
Поточний рахунок
Баланс Баланс

Приклади господарських операцій першого типу. 1. Оприбуткована готова продукція і передана на склад з виробничих цехів 8000 грн.

Отримання готової продукції означає, що процес виробництва завершений, отже, в активі балансу зростає стаття готова продукція на 8000 грн. (2500 + 8000 = 10500 грн.) і на цю ж суму зменшується стаття незавершене виробництво (9000 – 8000 = 1000 грн.).

2. В касу підприємства з поточного рахунку отримано кошти на господарські потреби 400 грн.

У даній господарській операції відбувається зменшення коштів на поточному рахунку у активі балансу на 400 грн. (14900 – 400 = 14500 грн.) і на цю ж суму зростають кошти в касі підприємства (100 + 400 = 500 грн.).

На практиці грошові кошти в касі та на поточному рахунку в балансі відображаються у статті «грошові кошти та їх еквіваленти» однією сумою, тому для наочності прикладу ми їх показали окремо. В даній господарській операції відбулась зміна складових однієї статті активу балансу. Підсумок балансу залишається незмінним і рівність між активом і пасивом не порушується.

Як бачимо, внаслідок змін, що склались під впливом господарських операцій першого типу підсумок балансу не змінився.

Таблиця 2.5.

Баланс

Підприємства «Світязь» (після операції першого типу)

АКТИВ Сума, грн. ПАСИВ Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Матеріали Нерозподілений прибуток
Паливо Поточні зобов’язання з оплати праці
Готова продукція Довгострокові кредити банків
Незавершене виробництво
Каса Розрахунки з постачальниками
Поточний рахунок
Баланс Баланс

До господарських операцій першого типу змін можна віднести також списання матеріалів на виробництво продукції, видачу грошових коштів з каси, надходження коштів у касу підприємства від підзвітних осіб та ін..

Приклади господарських операцій другого типу. 1.За рахунок нерозподіленого прибутку поповнено статутний капітал – 8000 грн..

Зі змісту операції зрозуміло, що відбувається збільшення статутного капіталу та зменшення прибутку підприємства. Відповідно, зазнають змін такі статті пасиву балансу, як «статутний капітал» - (117000 + 8000 = 125000 грн.) та «нерозподілений прибуток» - (9700 – 8000 = 1700 грн.).

2.З нарахованої суми заробітної плати працівників утриманий податок з доходів фізичних осіб – 400 грн.

У результаті цієї операції відбувається збільшення кредиторської заборгованості перед бюджетом на 400 грн. - (за статтею «поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом» на початок періоду заборгованості не було, тому після даної господарської операції сума боргу перед бюджетом буде становити 400 грн.) та зменшення статті «Поточні зобов'язання з оплати праці», відповідно - (3100 – 400 = 2700 грн.).

Внаслідок змін, що склались під впливом господарських операцій другого типу підсумок балансу не змінився.

Зміни у балансі після господарських операцій другого типу відображені у таблиці 2.6.

 

Таблиця 2.6.

Баланс

Підприємства «Світязь» (після операції другого типу)

АКТИВ Сума, грн. ПАСИВ Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Матеріали Нерозподілений прибуток
Паливо Поточні зобов’язання з оплати праці
Готова продукція Довгострокові кредити банків
Незавершене виробництво Розрахунки з постачальниками
Каса Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом
Поточний рахунок
Баланс Баланс

До господарських операцій другого типу відносять також операції з утримання із заробітної плати Єдиного соціального внеску, операції з відрахування суми прибутку у резервний капітал підприємства згідно статутних вимог та ін.

Приклади господарських операцій третього типу. 1. Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва - 15000 грн.

Нарахування заробітної плати означає, з одного боку, збіль­шення витрат виробництва, а з іншого - збіль­шення кредиторської заборгованості по оплаті праці. Зміни від­буваються в таких статтях балансу: зростає стаття активу балансу «Незавершене виробництво» - (1000 + 15000)= 16000 грн.) і одночасно на цю ж суму зростає стаття пасиву балансу «Поточні зобов'язання з оплати праці» - (2700 + 15000 = 17700 грн.)

2.Одержаний довгостроковий кредит банку і зара­хований на поточний рахунок підприємства - 50000 грн.

При надходженні грошових коштів (кредитних ресурсів), одночасно у підприємс­тва виникають довгострокові зобов'язання з повернення одержа­ного кредиту. Відбуваються такі зміни в статтях балансу: зростає сума коштів на поточному рахунку в активі балансу на суму отриманого кредиту (14500 + 50000 = 64500 грн.) і на цю ж суму зростає стаття пасиву балансу «Довгострокові кредити банків» - (5000 + 50000 = 55000 грн.).

Зміни, що відбулись під впливом господарських операцій третього типу спричинили до одночасного зростання підсумку активу і пасиву балансу, що забезпечило виконання умови рівності підсумків балансу.

Зміни у балансі після господарських операцій третього типу відображені у таблиці 2.7.

Прикладом господарських операцій третього типу є операції з нарахування зобов’язань перед постачальниками за отриману сировину, нарахування заробітної плати адміністративному персоналу та працівникам, зайнятим збутом продукції, нарахування на фонд оплати праці у соціальні фонди, отримання на поточний рахунок чи у касу підприємства внесків у статутний капітал та ін.

 

Таблиця 2.7.

Баланс

Підприємства «Світязь» (після операції третього типу)

АКТИВ Сума, грн. ПАСИВ Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Матеріали Нерозподілений прибуток
Паливо Поточні зобов’язання з оплати праці
Готова продукція Довгострокові кредити банків
Незавершене виробництво Розрахунки з постачальниками
Каса Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом
Поточний рахунок
Баланс Баланс

Приклади господарських операцій четвертого типу.Перерахована на карточки у банк заробітна плата працівникам 17000 грн..

Під впливом господарської операції сума грошових коштів на поточному рахунку в активі балансу зменшилась (64500 – 17000 = 47500 грн.) і зменшилась стаття пасиву балансу «Поточні зобов'язання з оплати праці» - (17700 – 17000 = 700 грн.)

2.З поточного рахунку підприємства погашений довгостроковий кредит банку – 40000 грн..

Дана операція приводить до одночасного зменшення грошо­вих коштів підприємства і зобов'язань з довгострокових креди­тів банку. В активі балансу зменшуються кошти на поточному рахунку (47500 – 40000 = 7500 грн.) і в пасиві балансу зменшується стаття «Довгострокові кредити банків» - (55000 – 40000 = 15000 грн).

Результати змін господарських операцій четвертого типу зумовлюють зменшення підсумків активу і пасиву балансу і забезпечують їх рівність.

Зміни у балансі після господарських операцій четвертого типу відображені у таблиці 2.8.

 

Таблиця 2.8.

Баланс

Підприємства «Світязь» (після операції третього типу)

АКТИВ Сума, грн. ПАСИВ Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Матеріали Нерозподілений прибуток
Паливо Поточні зобов’язання з оплати праці
Готова продукція Довгострокові кредити банків
Незавершене виробництво Розрахунки з постачальниками
Каса Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом
Поточний рахунок
Баланс Баланс

 

Господарськими операціями четвертого типу є операції з погашення довгострокових та поточних зобов’язань з каси чи поточного рахунку підприємства, списання суми доходів майбутніх періодів та ін..

Таким чином, незважаючи на кількість та різноманітність господарських операцій, що відбулись за звітний період на підприємстві, будь-яка господарська операція буде віднесена до одного з чотирьох типів балансових змін. Розуміння суті типів змін має велике значення для правильного відображення господарських операцій їх у системі бухгалтерського обліку

Контрольні питання

1. Дайте визначення балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і як форми фінансової звітності.

2. Що є метою складання бухгалтерського балансу?

3. Які згруповані активи і пасиви в бухгалтерському балансі?

4. Що називається статтею балансу?

5. За яким принципом побудована форма балансу?

6. Чим пояснюється рівність активу і пасиву балансу?

7. Які види балансу розрізняють ?

8. Що характеризують статті активу балансу?

10. Назвіть розділи і статті активу балансу.

11. Що характеризують статті пасиву балансу?

12. Назвіть розділи і статті пасиву балансу.

13. Який вплив на баланс мають господарські операції?

14. Які типи змін у балансі під впливом господарських операцій?

15. У чому полягає сутність першого типу балансових змін?

16. У чому полягає сутність другого типу балансових змін?

17. У чому полягає сутність третього типу балансових змін?

18. У чому полягає сутність четвертого типу балансових змін?

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.