Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Форма № Н-3.03

 

 

Міністерство освіти і науки України

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________________ О.М. Тимохін

“______”______________2013 року

 

“Логіка”

 

 

Програма

Нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалаврів

Напряму 6.030601 Менеджмент

 

Севастополь - 2013 рік


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Севастопольський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Бунецький Л. Л.., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент

 

 

Схвалено науково-методичною комісією Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені

В.І. Вернадського

Протокол від “____”________________20___ року № ___

 

“_____”__________20____ року Cекретар _______ (Назаренко Д.Ф.)

 

 

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Логіка” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки Менеджмент.

Предметом вивченнядисципліни “Логіка” є закони і форми розумової діяльності людей, принципи і засоби побудови правильних суджень і міркувань про предмети й явища об'єктивного світу, методи формалізації знання як результату пізнавального процесу.

Міждисциплінарні зв'язки:дисципліна “Логіка” вивчається в тісному зв'язку з дисциплінами, які передбачені освітньо-професійною програмою підготовки по напряму підготовки “Менеджмент” (“Філософія”, “Історія України”, “Історія української культури”) та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. “ Логіка як наука.”

2. “ Поняття.”

3. “ Думка.”

4. “ Основні закони логіки.”

5. “ Висновок .”

6. “ Логічні основи аргументації.”

7. “ Логіка наукового пізнання.”

1.1. Основною метою дисципліни “Логіка” згідно із навчальним планом є:

- підвищення рівня логічної культури, вироблення практичних навиків і умінь використання основних форм мислення в професійній діяльності;

- ознайомлення студентів з логічною теорією мислення;

- відпрацювати уміння студентів використовувати логічний аналіз, здобутий у процесі навчання та інтерпретації формалізованої мови науки логіки;

- відпрацювати зі студентами уміння виявляти логічні помилки в міркуваннях.

1.2. Основними завданнями, які повинні бути вирішені в процесі вивчення дисципліни ”Логіка” є:

- ознайомити студентів із теоретичними основами логіки як філософської науки про процедуру правильного, аналітичного, критичного мислення; способами його організації та законами, дотримання котрих забезпечує формальну правильність здійснення інтелектуальних операцій і є умовою їх практичної ефективності;

- на понятійному рівні розкрити студентам тенденції історичного розвитку логіки як галузі філософського та методологічного знання;

- навчити студентів практичним навичкам формування логічної культури мислення; критичного аналізу культурологічних текстів; побудови нормованих повідомлень; освоєння прийомів формування логічної аргументації при проведенні наукового дискурсу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- теоретичні основи традиційної і сучасної формальної логіки;

- основні форми, принципи, закони і методи логіки;

- правила операції з поняттями, думками, висновками і можливі помилки при їх порушенні;

- логічні основи теорії аргументації і наукового пізнання.

 

вміти :

– здійснювати різні логічні операції над поняттями, думками і висновками;

– аналізувати і формалізувати вербальні вислови;

– робити обгрунтовані, логічно правильні виводи;

– вирішувати логічні завдання;

– ясно, логічно струнко і несуперечливий висловлювати свої погляди;

– вести діалог, дискусію, полеміку.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години /1,5 кредитів ECTS.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. “ Логіка як наука . ”

Специфіка логіки як науки. Основні підходи до розуміння її предмету. Логіка як наука про закони і операції правильного мислення.

Зміст і форма мислення, їх співвідношення. Загальна характеристика основних логічних форм мислення. Істинність думки і формальна правильність міркування. Логіка і інші науки про мислення.

Поняття логічного закону. Загальна характеристика основних законів формальної логіки.

Виникнення і основні етапи розвитку логіки. Логіка Стародавнього світу. Логічні проблеми середньовіччя. Розробка індуктивної і дедуктивної логіки в Новий час. Зародження символічної і діалектичної логіки. Їх співвідношення з традиційною логікою.

Внесок російських і українських учених в розвиток логіки. Основні тенденції і напрями розвитку логіки на сучасному етапі. Логіка України в контексті світової логічної думки.

Теоретичне і практичне значення логіки. Її місце в загальній системі культури. Поняття логічної культури і проблема її формування. Основні функції логіки. Її значення для діяльності сучасного фахівця.

 

Змістовий модуль 2. “ Поняття .”

Поняття як форма мислення. Мовні і немовні форми його виразу. Поняття і слово. Імена і їх види. Принципи номінації. Семантичні категорії. Знаки, їх види і основні характеристики. Основні логічні прийоми формування понять: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення. Роль понять в пізнанні.

Зміст і об'єм поняття. Закон зворотного співвідношення між об'ємом і змістом поняття. Основні види понять за змістом і об'єму.

Відносини між поняттями. Порівнянні і незрівняні, сумісні і несумісні поняття. Типи сумісності: равнообъемность (рівнозначність), перетин (перехрещення), підпорядкування (субординація). Типи несумісності: супідрядність (координація), протилежність (контрарность), суперечність (контрадикторность). Круги Ейлера як спосіб зображення відносин між поняттями.

Використання знань про види понять в діяльності сучасного фахівця.

Логічні операції над поняттями. Узагальнення понять: способи, правила, межа в узагальненні, можливі помилки. Обмеження понять: способи, правила, межа обмеження, можливі помилки. Роль узагальнення і обмеження понять в теоретичній і практичній діяльності.

Ділення понять: суть, структура і основні види (дихотомічне, по видозміні ознаки, просте і складне). Правила ділення. Можливі помилки при їх порушенні. Класифікація і типологія. Таксонометрічеськоє і мереологическое ділення. Використання ділення в діяльності сучасного фахівця.

Визначення (дефініція) понять: суть, структура, функції і основні види. Реальні і номінальні, явні і неявні визначення. Правила логічно коректного визначення. Можливі помилки при їх порушенні. Прийоми, схожі з визначенням понять: порівняння, розрізнення, опис, характеристика, роз'яснення за допомогою прикладу, демонстрація. Використання визначень в діяльності сучасного фахівця. Певні і невизначені поняття. Термінологічна конвенція.

 

Змістовий модуль 3. “ Думка. ”

Загальна характеристика думки. Думка і пропозиція. Структурні елементи простої думки і їх основні функції. Способи знаходження суб'єкта і предиката думки в пропозиції.

Ділення простих категоричних думок по кількості (об'єму суб'єкта) і якості (характеру зв'язки). Об'єднана класифікація простих категоричних думок. Распределенность термінів думки.

Види простих думок по характеру предиката: атрибутивні (властивості), реляційні (з відносинами), екзистенціальні (існування).

Основні види модальних думок: алетические, деонтические, эпистемические, аксиологические, темпоральні. Думки з складним суб'єктом і складним предикатом. Виділяючі думки, що виключають.

Складні думки і їх види: кон'юнктивні (сполучні), диз'юнктивні (розділові), імплікативні (умовні), еквівалентні (рівнозначні). Умови істинності складних думок.

Відносини між простими атрибутивними думками. Порівнянні і незрівняні, сумісні і несумісні думки. Типи сумісності (еквівалентність, підпорядкування, субконтрарность) і несумісності (контрарность, контрадикторность). Логічний квадрат. Заперечення простих і складних думок.

Відносини між простими реляційними думками: симетричність н несиметрична, транзитивність н нетранзитивність, рефлексивність н нерефлексивність.

Відносини між складними думками: порівнянність н незрівнянність, сумісність н несумісність, залежність н незалежність. Проблема сумісності інформації в різних сферах інтелектуальної діяльності. Значення думок для діяльності сучасного фахівця.

 

Змістовий модуль 4. “ Основні закони логіки.”

Поняття закону мислення в традиційній і математичній логіці.

Закон тотожності: об'єктивна основа, суть, нормативні вимоги і можливі помилки при їх порушенні. Проблема ідентифікації. Значення закону тотожності для діяльності сучасного фахівця.

Закон суперечності: об'єктивна основа, суть, нормативні вимоги і можливі помилки при їх порушенні. Межі дії закону суперечності. Основні види логічних суперечностей. Використання закону суперечності в теорії і практиці.

Закон виключеного третього: об'єктивна основа, суть, нормативні вимоги і межі дії. Принцип "або-або" в діяльності сучасного фахівця.

Закон достатньої підстави: об'єктивна основа, суть, нормативні вимоги і можливі логічні помилки при їх порушенні. Поняття достатньої підстави.

Закони формальної логіки як необхідні умови правильності мислення.

Змістовий модуль 5. “ Висновок.”

Загальна характеристика висновку. Походження і суть висновку. Висновок і думка. Поняття логічного проходження. Структура висновку. Його основні види: дедуктивне, індуктивне, традуктивное (аналогічно). Логічно необхідні (демонстративні) і імовірнісні (правдоподібні) виводи. Роль висновків в практиці мислення.

Дедуктивні висновки. Поняття дедуктивного висновку. Безпосередні висновки з простих атрибутивних думок шляхом їх перетворення і по логічному квадрату. Безпосередні висновки з простих реляційних думок. Безпосередні висновки з складних думок. Значення безпосередніх висновків для діяльності сучасного фахівця.

Простій категоричний силогізм. Його суть і структура. Аксіома силогізму. Його загальні правила. Помилки, що виникають при їх порушенні. Фігури і модуси простого категоричного силогізму. Спеціальні правила фігур.

Скорочений силогізм (энтимема) і його види. Складний категоричний силогізм (полисиллогизм). Скорочені форми полисиллогизма: смітить эпихейрема.

Дедуктивні висновки з складних думок. Умовні висновки: види, модуси і правила. Розділові висновки: види, модуси і правила. Лемматічеськие висновку: дилема, трилемма, полилемма.

Індуктивні висновки. Поняття індуктивного висновку. Єдність індукції і дедукції. Структура індуктивного висновку. Повна індукція. Математична і статистична індукція. Неповна індукція і її види: через просте перерахування (популярна), через аналіз і відбір фактів, наукова. Умови підвищення достовірності індуктивного висновку.

Методи встановлення причинних зв'язків: схожість, відмінності, об'єднаний метод схожості-відмінності, супутніх змін, залишків. Характерні помилки в індуктивних висновках. Використання індуктивних висновків в різних інтелектуальних сферах гуманітарної практики.

Традуктівниє висновку. Суть і структура аналогії. Основні види висновків аналогічно: аналогія властивостей і аналогія відносин. Строга, нестрога і помилкова аналогії. Функції аналогії в пізнанні. Аналогія як логічна основа методу моделювання. Використання традуктивных висновків в діяльності сучасного фахівця.

 

Змістовий модуль 6. “ Логічні основи аргументації. ”

Поняття і види аргументації. Аргументація і доказ. Логічний сенс, структура і основні види доказу. Правила доказового міркування по відношенню до тези, аргументів і демонстрації. Логічні помилки, що виникають при їх порушенні.

Діалог як форма пошуку істини і спосіб аргументації. Діалогова модель суперечки. Прагматика діалогу. Логічна культура суперечки, дискусії, полеміки.

Питання як форма виразу проблеми. Його логічна структура. Види питань і правила їх постановки. Логіка відповіді.

Спростування і критика, їх основні види. Основні способи спростування. Софістичні прийоми, вживані в спорі, і прийоми боротьби з ними. Ерістика як теорія і практика суперечки.

Паралогизми, софізми і логічні парадокси.

Значення аргументації для діяльності сучасного фахівця.

Змістовий модуль 7. “ Логіка наукового пізнання. ”|минати|

Місце логіки в методології наукового пізнання. Основні етапи (рівні) наукового дослідження, їх особливості і завдання. Форми наукового пізнання: факт, проблема, гіпотеза, теорія, концепція.

Факт як емпірична основа наукової теорії. Науковий опис фактів. Наукова проблема. Її постановка і місце в структурі наукового дослідження.

Гіпотеза як форма розвитку знань. Вимоги до її висунення. Побудова і перевірка гіпотези. Основні види гіпотез. Конкуруючі гіпотези. Поняття робочої гіпотези. Логічні методи її доказу.

Теорія (теоретична концепція) і принципи її побудови. Структура наукової теорії. Логічні методи її перевірки, підтвердження і оцінки. Критерії істинності теорії. Логіка ухвалення управлінських рішень. Використання логічних методів і засобів в соціокультурній практиці.

 

3. Рекомендована література

 

Основна:

 

1.Александров Д.Н. Логика. Риторика. Этика: учебное пособие/ Д. Н. Александров. - 3-е изд., . - М.: Флинта: Наука, 2004. - 168 с..

2. Берков В.Ф. Логика: учебное пособие/ В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, В. И. Павлюкевич. - 3-е изд., испр. и доп.. - Минск: ТетраСистемс, 1998. - 480 с.. -

3. Бочаров В.А. Основы логики: учебник/ В. А. Бочаров, В. И. Маркин. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 296 с.. –

5. Гетманова А.Д. Учебник по логике/ А. Д. Гетманова. - 3-е изд.. - М.: ЧеРо, 2000. - 304 с..

6. Ерина Е.Б. Логика: учебное пособие/ Е. Б. Ерина. - М.: "Издательство РИОР", 2004. - 112 с.. –

7. Войшвілло е.К., Дегтярев м.Г. Логіка з елементами эпистемологии і наукової методології. – М., 1994.

8. Гетманова а.Д. Логіка. _ М., 2004.

9. Гетманова а.Д. Підручник логіки: із збіркою завдань. – М., 2006.

10. Івін а.А. Логіка: Підручник для гуманітарних факультетів.- М., 1999.

11. Івльов ю.В. Логіка: Експериментальний підручник для студентів гуманітарних Вузів. – М., 1994.

12. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна) /Підручник.- М., 2009.

13.Солодухин о.А. Логіка. – Ростов н/Д., 2000.

14.Тофтул м.Г. Логіка. _ До., 1999.

15. Яшин б.Л. Логіка. Підручник для вищих і середніх учбових закладів, що вчаться.- М., 2004.

 

Додаткова:

1. Афанасьева О.В. Логика: Учебное пособие для студентов. − М., 2002.

2. Бартон В.И. Логика: Учебное пособие для вузов. − М., 2000.

3. Берков В.Ф. и др. Логика. − Мн., 1997.

4. Билецкий И.П., Кузь О.Н, Черненко В.А. Логика. Учебное пособие для студентов вузов – К., 2007.

5. Бойко А.П. Краткий курс логики. − М., 1995.

6. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. – М., 2002.

7. Бузук Г.Л., Панов М.И. Логика в вопросах и ответах. − М., 1991.

8. Введенский А.И. логика как часть теории. − М., 2000.

9. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. Учебник для вузов. − М., 1998.

10. Григорьев Б.В. Классическая логика. − М., 1996.

11. Грядовой Д.И., Малахов В.П., Шергалина В.А. Логика в предпринимательской деятельности и деловом общении. − М., 1998.

12. Грядовой Д.И. Логика: Учебное пособие в структурно-логических схемах и таблицах. − М., 1999.

13. Грядовой Д.И. Логика. Практический курс основ формальной логики. – М., 2004.

14. Грядовой Д.И. Логика. − М., 2005.

15. Гусев Д.А. логика. − М., 2005.

16. Демидов И.В. Логика: Вопросы и ответы. − М., 2000.

17. Ерышев А.А. и др. Логика: Курс лекций /А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич, Е.Ф. Сластенко. − К., 2000.

18. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. − К., 1992.

19. Івін О.А. Логіка. − К., 1996.

20. Ивлев Ю.В. Логика. Учебник для философских и юридических факультетов вузов. − М., 2007.

21. История логики: Учебное пособие /Под общ. ред. В.Ф. Беркова, Я.С. Яскевич. − Мн., 2001.

22. Каверин Б.И., Демидов И.В. Логика и теория аргументации. – М., 2005.

23. Кобзарь В.И. Основы логических знаний. − СПб., 1999.

24. Конверський А.Є. Логiка. – К., 1998.

25. Кузина Е.Б. Логика: Экспресс-курс для подготовки к экзамену. − М., 1997.

26. Кузина Е.Б. Логика: 100 вопросов − 100 ответов. − М., 2004.

27. Курбатов В.И. Логика в вопросах и ответах. − Ростов н/Д., 1997.

28. Логика /Под общ. ред. проф. В.Л. Матрософа. − М., 1995.

29. Марценюк С.П. Логiка (курс лекцiй). – К., 1993.

30. Мозгова Н.Г. Логіка. Посібник для дистанційного навчання. − К., 2003.

31. Непейвода Н.Н. Прикладная логика. Учебное пособие. − Ижевск, 1997.

32. Никифоров А.Л. Логика и теория аргументации: Вводный курс. – М., 2003.

33. Ракитов А.И. Курс лекций по логике: Для философских факультетов и отделений университетов. − М., 1985.

34. Рузавин Г.И. Логика и аргументация. – М., 1997.

35. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. − М., 1999.

36. Светлов В.А. Практическая логика. − СПб., 1997.

37. Свинцов В.И. Логика: Элементарный курс для гуманитарных специальностей. − М., 1998.

38. Сумарокова Л.Н. Основы логики: Учебное пособие. – Одесса. – 2000.

39. Тард Г. Социальная логика. − М., 2004.

40. Уемов А.И., Яшин Б.Л. Логика. Логика. − М., 1995.

41. Уемов А.И. Основы практической логики. − Одесса, 1997.

42. Фатиев Н.И. Логика. Учебное пособие. – М., 2006.

43. Формальная логика. – Л., 1977.

44. Хоменко I.В., Алексюк I.В. Основи логiки. – К., 1996.

45. Челпанов Г.И. Учебник логики. − М., 1994.

46. Чижик П.И. Логика: Структурно-логические схемы. − М., 1996.

47. Яшин БЛ. Логика. Конспект лекций. − М., 2004.

48. Яшин Б.Л. Логика в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М., 2004.

 

Збірники завдань та вправ:

1. Берков В.Ф. Логика: Задачи и упражнения. Практикум. − Мн., 1998.

2. Бойко А.П. Занимательная логика (Задачи и упражнения). − М., 1994.

3. Гетманова А.Д. Логика: Словарь и задачник. − М., 1998.

4. Иванов Е.А. Логика: Практические задания. − М.. 1998.

5. Ивин А.А. Практическая логика. − М., 1997.

6. Ивлев Ю.В. Логика: Сборник упражнений. − М., 2002.

7. Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И. Упражнения по логике. − М., 2000.

8. Клевчени А.С., Бартон В.И. Сборник упражнений по логике. − М., 1990.

9. Кузина Е.Б. Практическая логика. Упражнения и задачи с объяснением способов решения. − М., 1996.

10. Марценюк С.П. Збірник вправ і задач з логіки. − К., 1991.

11. Мельников В.Н. Логические задачи. − Киев-Одесса, 1990.

12. Упражнения по логике. − М., 1993.

13. Хоменко І.В. Логіка в задачах: Підручник. − К., 1998.

14. Яшин Б.Л. Задачи и упражнения по логике. − М., 1996.

 

Хрестоматії:

1. Логика. Логические основы общения. Хрестоматия. – М., 1994.

2. Логика и риторика. Хрестоматия. − Мн., 1997.

 

Довідкова література:

1. Горский Д.П. Краткий словарь по логике. − М., 1991.

2. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. − М., 1998.

3. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. − М., 1975.

4. Логический словарь ДЕФОРТ. − М., 1994.

5. Переверзев В.Н. Логистика: Справочная книга по логике. − М., 1995.

6. Современный словарь по логике. − Мн., 1999.

7. Справочное пособие по логике /Под ред. В.Е. Жеребкина. − Л., 1977.

8. Цалін С.Д. Словник термінів з логіки. − Харків, 1996.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання:

тестування, контрольна робота, усний опит.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.