Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Плани практичних занять

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

9. Завдання для самостійної роботи

10. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

11. Навчально-методичні матеріали для лекційних, семінарських та практичних занять

12. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів з підготовки до семінарських занять

13. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

14. Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

 


Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.

 

 

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни “Адміністративна відповідальність”

 

№ з/п Зміст виробничої функції Зміст уміння
1. Інформаційна Вміння створювати і підтримувати позитивний власний імідж.
2. Виховна   2.1. Протистояти явищам професійної деформації і негативним явищам. 2.2. Знати засади загального та службового етикету, професійної етики.

 

 

Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни “Адміністративна відповідальність”

 

№ з/п Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності Зміст уміння
1. Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації 1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища. 1.2. Розвивати кругозір у галузі міжнародного життя та політичних процесів.
2. Здатність займати активну життєву та громадську позицію 2.1. Орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, її історії. 2.2. Захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси. 2.3. Виконувати конституційні обов’язки. 2.4. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб. 2.5. Захищати права та свободи людини і громадянина. 2.6. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації в колективі.
3. Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій. 3.1. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки. 3.2. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів.
4. Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення. 4.1. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу. 4.2. Встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру. 4.3. Тренувати пам’ять. 4.4. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

 


Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

Завдання щодо побудови в Україні демократичної, соціальної, правової держави вимагає якнайшвидшого реформування правової системи, запровадження надійних гарантій дотримання прав і свобод громадян, закріплених Конституцією України. Особливо актуальним в цьому плані є проведення реформи адміністративного права як права публічного управління, владного впливу держави на різноманітні суспільні процеси, в тому числі адміністративно-деліктного права. В останньому накопичилось чимало проблем, пов’язаних як із належним виконанням завдань правоохоронних, так і з забезпеченням прав та свобод громадян та інших суб’єктів від незаконного притягнення до юридичної відповідальності. До основних, найбільш крупних з них належать питання запровадження, визначення змісту (заходів) адміністративної відповідальності та її реалізації. Якщо ж говорити про соціальне призначення адміністративної відповідальності, то тут можна виділити дві кардинальні проблеми. З одного боку, ця відповідальність як один із найважливіших методів державної діяльності має забезпечувати належне виконання завдань та функцій держави, надійну охорону відповідних суспільних відносин. З іншого – реалізація її заходів повинна ґрунтуватися на якнайсуворішому додержанні принципів гуманізму, соціальної справедливості, законності тощо.

Адміністративну відповідальність можна розглядати як універсальний засіб охорони суспільних відносин, які регулюються різними галузями права – конституційним, цивільним, трудовим, природноресурсовим, фінансовим, власне адміністративним. Іншими словами, законодавство про адміністративні проступки – це своєрідний збірник санкцій значної частини галузевих правових норм. Цим обумовлюється значення адміністративної відповідальності не тільки як адміністративно-правового інституту, але і як складової всієї правової системи держави.

Важливо також підкреслити, що адміністративні проступки – одні з найпоширеніших із всіх видів правопорушень (в наш час щорічно до адміністративної відповідальності притягається біля 15 млн. чоловік, тобто майже третина всього населення України). Велика кількість і невелика шкідливість (кожного окремо) цих проступків потребує порівняно простого порядку застосування заходів реагування. Це необхідно для швидкого дисциплінуючого впливу на винних з метою економії часу та сил як державних органів, так і самих порушників. До того ж для виявлення порушень загальнообов’язкових правил частіш за все потрібні не юридичні, а спеціальні технічні, економічні, санітарні, агрономічні та інші знання. Іншими словами, в подібних випадках доцільний саме адміністративний порядок впливу.

Чинне законодавство про адміністративні правопорушення досить велике за обсягом, дуже нестабільне. Кодекс України про адміністративні правопорушення – один з нормативних актів, до яких найчастіше вносяться зміни та доповнення. Особливо інтенсивно положення КпАП почали змінюватися після проголошення незалежності України. Все це створює певні труднощі в застосуванні адміністративно-правових норм, негативно позначається на діяльності адміністративно-юрисдикційних органів, забезпеченні законності застосування заходів відповідальності за вчинені правопорушення, що в умовах побудови правової держави неприпустиме.

З огляду на вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу програму складено з трьох змістовних модулів, які складаються із 9 тем.

Форма підсумкового контролюзалік.

 

 

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

“Адміністративна відповідальність ”

 

Адміністративне право

 

Цивільне право

 

Конституційне право

Адміністративна відповідальність

 

           
 
   
   
 
 

Кримінальне право

 

Адміністративно-деліктне право
Теорія держави та права
Адміністративне право

 

Цивільне право

 

Конституційне право

Адміністративна відповідальність

 

           
 
   
   
 
 

Кримінальне право

 

Адміністративно-деліктне право
Теорія держави та права

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

 

Важливу роль для захисту честі і гідності громадян, їх прав та свобод, життя та здоров'я від протиправних посягань відіграє адміністративна відповідальність. Вона сприяє попередженню та викоріненню багатьох порушень правопорядку. Існування та застосування норм адміністративної відповідальності позитивно впливає на профілактику злочинів, допомагає зміцненню правопорядку і дисципліни в державі.

Дисципліна "Адміністративна відповідальність" передбачає вивчення складного комплексу теоретичних положень адміністративної відповідальності і практики її застосування, особливостей суб'єктів адміністративних проступків та органів, що застосовують адміністративні стягнення, види адміністративних стягнень, порядок їх застосування та виконання.

Ця дисципліна органічно пов'язана з адміністративним, кримінальним та цивільним правом, має тісний зв'язок з адміністративним, кримінальним, цивільним та дисциплінарним процесами, з комплексними галузями права: екологічним, митним, транспортним та рядом інших.

Запропонований навчально-методичний комплекс відображає основні напрямки та обсяги учбової роботи курсантів, студентів та слухачів з курсу адміністративної відповідальності.

Метою дисципліни є вивчення зазначеної дисципліни та формування у студентів і слухачів майбутніх фахівців правоохоронної діяльності та «правознавців» цілісного уявлення про інститут адміністративної відповідальності, порядок її застосування, суб'єктів цієї відповідальності та органів, що її застосовують про засоби забезпечення законності при притягненні громадян та колективних суб'єктів до адміністративної відповідальності; надання необхідних знань, законодавства України про адміністративні правопорушення, умінь та навичок правильного його застосування; формування вмінь і навичок роботи і процесуальними, адміністративно-правовими документами, їх грамотне укладання, класифікацію, загальних вимог, що ставляться до змісту й форми документів, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Вимоги до знань та умінь:

Знати:

ü поняття, правову базу та особливості адміністративної відповідальності, порядок її застосування, види адміністративних стягнень та порядок їх виконання;

ü систему, види, правовий та соціальний статус спеціальних суб'єктів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

ü правове регулювання змісту, порядку та умов призначення та виконання адміністративних стягнень, особливості правового статусу учасників адміністративного провадження і гарантії його забезпечення;

ü основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення та зміст стадій провадження, підстави і порядок застосування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

Вміти

ü користуватися Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП), правильно тлумачити та використовувати відповідні статті, складати матеріали про скоєння адміністративних правопорушень, про здійснення адміністративного затримання, особистого огляду осіб, вилучення речей і документів;

ü з'ясовувати та знаходити шляхи усунення причин і умов, які сприяли скоєнню адміністративних правопорушень, розробляти заходи профілактики правопорушень;

ü збирати докази по справах про адміністративні правопорушення, приймати участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення.

Структурно-логічна схема викладання навчальної дисципліни “Адміністративна відповідальність ”

 

  Змістовий модуль I
Склад адміністративного проступку.
Поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.
Адміністративні проступки: поняття та ознаки.
Генезис адміністративної відповідальності

 

  Змістовий модуль II
Юридична характеристика окремих видів правопорушення.
Адміністративні стягнення та особливості їх накладення.
Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення.

 

  Змістовий модуль III
Провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Система та характеристика суб’єктів адміністративно-деліктного провадження.

 
 
ЗАЛІК

 


Загальною методичною вимогою до вивчення адміністративної відповідальності є вироблення особистісного ставлення студентів до її проблем на основі критичного вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури. Курс семінарських та практичних занять розрахований як на вивчення та закріплення інформаційно-теоретичної бази, отриманої під час прослуховування лекцій, так і на самостійну роботу студентів.

Як свідчить практика навчального процесу, найбільш ефективним прийомом вивчення адміністративної відповідальності є ознайомлення з з нормативно-правовими актами у цій сфері. Звертаємо увагу студентів на вивчення публікацій у періодичних виданнях, зокрема, наукових статей з адміністративної відповідальності, адміністративного права, теорії держави та права, кримінального права, цивільного права, адміністративно-деліктного права, конститутуційного права, в яких аналізуються проблеми сучасної адміністративної відповідальності.

Поточний контроль за засвоєнням знань здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення та вирішення ситуаційних завдань і складання процесуальних документів, передбачених планом семінарських та практичних занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовку доповідей і рефератів, написання самостійних і модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх на практиці.

Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального процесу здійснюється у формі заліку, на якому визначається рівень теоретичних знань з адміністративної відповідальності, а також уміння застосовувати ці знання на практиці, у вигляді складання процесуальних документів та вирішення ситуаційних завдань та задач.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.