Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Практичне заняття 3

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Написання модульного контролю.


ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

(МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРОЕКТИ)

Проект 1. Генезис адміністративної відповідальності.

Проект 2. Поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.

Проект 3. Адміністративні проступки: поняття та ознаки.

Проект 4. Склад адміністративного проступку.

Проект 5. Адміністративні стягнення та особливості їх накладення.

Проект 6. Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень.

Проект 7. Процесуальні аспекти адміністративної відповідальності.

Проект 8. Система та характеристика суб’єктів адміністративно-деліктного провадження.

Проект 9. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Завдання вибраного проекту:ґрунтуючись на концептуальних засадах чинного законодавства та наукову літературу розкрити питання вибраного проекту, що свідчить про засвоєння студентом матеріалу дисципліни.

Методичні рекомендації щодо оформлення проекту:

А) Організація роботи над проектом:

- студент упродовж часу, відведеного на вивчення нормативної дисципліни „Адміністративна відповідальність", під час аудиторних занять та самостійної роботи з навчальним матеріалом аналізує сутність адміністративної відповідальності у сучасних умовах з метою визначення найбільш доцільних заходів, що можна відобразити у вибраному ним проекті;

- створення першого варіанту проекту доцільно розпочинати після вивчення основних положень Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- від теми до теми ця методика повинна розвиватися і вдосконалюватися. При цьому можна використовувати додатковий матеріал, не передбачений програмою (за умов попередньої консультації з викладачем);

- завершується вивчення предмету захистом проекту. Форм захисту може бути кілька: публічний (аудиторія), індивідуальний (викладач), презентацій ний (конкурс проектів). Остання форма захисту проекту має проводитися за спеціально розробленими правилами, які передбачали б ознайомлення з проектом чим більшої кількості людей.

Б) Оформлення проекту:

- рекомендується виконувати проект з використанням мультимедійних комп'ютерних програм;

- структура проекту вибудовується у відповідності до основних вимог нормативних актів з питань адміністративної відповідальності;

- при оформлені проекту бажано використовувати схеми, ілюстрації, музичний супровід, відео матеріали, анімаційні фільми власного виготовлення.


Основні терміни та визначення

Адміністративна відповідальністьце специфічна форма реагування держави, в особі її компетентних органів, на вчинення адміністративних проступків, згідно з якою особи, що вчинили ці проступки, повинні відповісти перед уповноваженими державними органами за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в установлених законом формах і порядку.

Адміністративна деліктоздатністьце здатність особи нести адміністративну відповідальність за свої вчинки.

Адміністративна дієздатністьце здатність особи самостійно реалізувати свої права і обов'язки у сфері державного управління.

Адміністративна правоздатність - це здатність особи мати права і обов'язки у сфері державного управління.

Адміністративне правопорушення (проступок)— це протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративні стягнення -це матеріалізований вияв адміністративної відповідальності, негативний правовий наслідок неправомірної поведінки особи, яка вчинила адміністративний проступок і повинна відповісти за свій протиправний вчинок та понести за це відповідне покарання у вигляді певних несприятливих заходів морального, матеріального та фізичного впливу.

Мета адміністративного стягненняє мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Юридичний склад адміністративного проступку- це передбачена нормами адміністративного права сукупність ознак, при наявності яких те чи інше протиправне діяння можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення.

Об'єкт проступку- це суспільні відносини, що складаються в сфері державного управління, врегульовані переважно нормами адміністративного права, а також нормами інших галузей права, і які охороняються.

Об'єктивна сторона складу адміністративного проступку - це система передбачених адміністративно-правовою нормою ознак, що характеризують зовнішню сторону проступку.

Суб'єкт адміністративних проступківце осудна (деліктоздатна) особа, що вчинила адміністративне правопорушення.

Спеціальний суб`єкт –деліктоздатна, осудна особа, яка крім загальних ознак наділена додатковими ознаками (такими, що вказують на особливості правового становища суб`єкта).

Суб'єктивна сторона проступку - це внутрішнє (психічне) ставлення суб'єкта правопорушення до скоєного ним діяння та його негативних наслідків.

Структура адміністративно-правової нормице її внутрішня будова, визначений порядок взаємозв'язку, взаємозумовленості та взаємозалежності складових частин норми.


Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекційних, семінарських та практичних занять

 

Тема 1. Генезис адміністративної відповідальності

Лекція – 2 години

Семінар – 2 години.

Питання на семінар:

1. Становлення і розвиток законодавства про адміністративну відповідальність. Історичний вимір.

2. Конституційно-правові засади адміністративної відповідальності.

3. Характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення України 1984 року.

Питання для самоконтролю:

8. Визначальний фактор адміністративної відповідальності.

9. Аналіз наукових джерел про адміністративну відповідальність.

10. Дослідження численних проблем адміністративної відповідальності.

11. Важливі завдання адміністративної відповідальності.

12. Об’єкти захисту від адміністративно-деліктних посягань.

13. Законодавча (у розвиток конституційних положень) регламентація механізму забезпечення прав і свобод людини.

14. Особливості громадського порядку, як об’єкта посягань адміністративно-деліктного характеру.

Реферативні повідомлення:

1. Історичний шлях законодавства про адміністративну відповідальність.

2. Зміст захисту прав і свобод громадян.

3. Характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення України 1984 року.

 

Тема 2. Поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності

Лекція – 2 години

Семінар – 2 години.

Питання на семінар:

1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності як особливого виду юридичної відповідальності.

2. Принципи та завдання адміністративної відповідальності.

3. Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності.

4. Відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності.

5. Нормативна основа адміністративної відповідальності. Систематизація законодавства про адміністративну відповідальність.

Питання для самоконтролю:

7. Особливості адміністративно-правового примусу.

8. Класифікація адміністративно-правового примусу.

9. Які заходи відповідальності за порушення адміністративно-правових приписів ви знаєте?

10. Які ознаки властиві адміністративній відповідальності?

11. Характеристика змісту, структури КУпАП та інших нормативних актів, які складають систему законодавства про адміністративні правопорушення.

12. Дефініція «адміністративна відповідальність».

Реферативні повідомлення:

1. Розуміння предмета адміністративної відповідальності за радянською правовою доктриною.

2. Співвідношення адміністративної та дисциплінарної відповідальності.

3. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.

 

Тема 3. Адміністративні проступки: поняття та ознаки

Лекція – 2 години

Семінар – 2 години.

 

Питання на семінар:

1. Розуміння адміністративного проступку: історія і сучасність.

2. Апостеріорні і апріорні ознаки адміністративного проступку.

3. Суспільна небезпечність адміністративного проступку.

4. Розмежування адміністративних проступків і злочинів.

5. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків.

Питання для самоконтролю:

17. Поняття адміністративного проступку (правопорушення).

18. Ознаки адміністративного проступку.

19. Розмежування адміністративних проступків і злочинів.

20. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків.

Реферати:

1. Історико-правова природа адміністративно проступку.

2. Співвідношення адміністративно проступку і злочину.

3. Характеристика адміністративно-господарських санкцій, що застосовуються до юридичних осіб за вчинення адміністративних проступків.

4. Порівняльно-правова характеристика юридичної відповідальності підприємств, установ, організацій за законодавством України та зарубіжних країн.

 

Тема 4. Склад адміністративного проступку

 

Лекція – 2 години

Семінар –2 години.

Практичні – 2+ години.

Питання на семінар:

1. Поняття складу адміністративного проступку.

2. Види складів адміністративного проступку.

3. Структура складу адміністративного проступку.

3.1. Об`єкт складу адміністративного проступку.

3.2. Об`єктивна сторона складу адміністративного проступку.

3.3. Суб`єкт складу адміністративного проступку.

3.4. Суб`єктивна сторона складу адміністративного проступку.

 

Питання для самоконтролю:

1. Поняття та значення складу адміністративного правопорушення.

2. Об'єкт адміністративного проступку.

3. Класифікація об'єктів адміністративних правопорушень.

4. Предмет адміністративного проступку.

5. Об'єктивна сторона адміністративного проступку.

6. Характеристика її основних та факультативних ознак.

7. Суб'єктивна сторона адміністративного проступку.

8. Характеристика основних та факультативних ознак суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення.

9. Суб'єкт адміністративного проступку.

10. Спеціальні суб'єкти адміністративних правопорушень.

11. Особливі суб'єкти адміністративного проступку.

12. Обставини, що свідчать про наявність адміністративної відповідальності юридичних осіб.

Реферати:

7. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб.

8. Структура складу адміністративного проступку.

9. Особливості юридичних осіб як суб’єктів правовідносин порівняно.

 

Питання на практичне заняття :

1. Вирішення ситуаційних задач.

2. Вирішення тестових завдань.

 

Тема 5. Адміністративні стягнення та особливості їх накладення

Лекція – 2 години

Семінар –2 години.

Практичні – 2 години.

Питання на семінар:

1. Поняття адміністративного стягнення.

2. Система адміністративних стягнень згідно законодавства України. Класифікація адміністративних стягнень.

3. Загальні правила накладення адміністративного стягнення.

4. Обставини, що враховуються у визначенні адміністративного стягнення.

Питання для самоконтролю:

1. Які особливості характеризують адміністративне стягнення?

2. Назвіть види адміністративних стягнень згідно КУпАП.

3. Назвіть основні і додаткові адміністративні стягнення.

4. Що враховується при накладенні адміністративних стягнень?

Реферати:

1. Види адміністративних стягнень, які застосовуються органами внутрішніх справ (їх посадовими особами).

2. Особливості накладення адміністративних стягнень в органах внутрішніх справ.

Питання на практичне заняття :

1. Вирішення ситуаційних задач.

2. Кожен студент повинен самостійно придумати по 3 ситуаційних задачі й у зошиті записати їх умову та вирішення.

 

Тема 6. Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень.

Лекція – 2 години

Семінар –2 години.

Практичні – 2 години.

Питання на семінар:

1. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок.

2. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.

3. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв’язку.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке адміністративне правопорушення?

2. Які види адміністративних правопорушень ви знаєте?

3. За якими ознаками можна класифікувати адміністративні правопорушення?

Реферати:

1. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на власність.

2. Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті, у галузі шляхового господарства та зв’язку.

Питання на практичне заняття :

1. Вирішення ситуаційних задач.

2. Кожен студент повинен самостійно придумати по 3 ситуаційних задачі й у зошиті записати їх умову та вирішення.

 

Тема 7. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення

Лекція – 2 години

Семінар –2 години.

Практичні – 2+ години.

Питання на семінар:

1. Корупція як негативне соціально-правове явище.

2. Поняття «корупції», «корупційного діяння» та «корупційного правопорушення».

3. Склад корупційного правопорушення.

4. Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення

Питання для самоконтролю:

1. Соціальна природа корупції. Причини розвитку та поширення корупції.

2. Корупція як правове явище.

3. Корупція як негативне соціально-правове явище.

4. Поняття «корупції» та «корупційного правопорушення».

5. Ознакаи корупційного правопорушення.

6. Склад корупційного правопорушення.

7. Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.

8. Розгляд справ про вчинені адміністративні корупційні правопорушення.

Реферати:

1. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення державних службовців та посадовх осіб місцевого самоврядування.

2. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення

посадових осіб Збройних військових Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань.

Питання на практичне заняття :

1. Вирішення ситуаційних задач.

2. Вирішення тестових завдань.

 

Тема 8. Система та характеристика суб`єктів адміністративно-деліктного провадження.

Лекція – 2 години

Семінар –2 години.

Практичні – 4 години.

Питання на семінар:

1. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки.

2. Повноваження виконавчих комітетів, сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

3. Повноваження адміністративних комісій щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

4. Повноваження місцевих судів (суддів) щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

Питання для самоконтролю:

1. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні проступки.

2. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні проступки.

3. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні проступки.

4. Підвідомчість справ про адміністративні проступки.

Реферати:

1. Загально-правова характеристика провадження у справах про адміністративні проступки та повноваження органів внутріщніх справ по його здійсненню.

2. Місце судів серед суб’єктів провадження у справах про адміністративні проступки.

3. Порядок та особливості здійснення судами провадження у справах про адміністративні проступки.

Питання на практичне заняття 1:

1. Кожен студент повинен самостійно придумати по 5 ситуаційних задач і у зошиті записати їх умову та вирішення.

2. Вирішення ситуаційних задач.

Питання на практичне заняття 2:

1. Кожен студент повинен самостійно придумати по 5 ситуаційних задач і у зошиті записати їх умову та вирішення.

2. Вирішення ситуаційних задач.

Тема 9. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

Лекція – 2 години

Семінар –2 години.

Практичні – 6+ годин.

Питання на семінар:

1. Поняття та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

3. Стадії адміністративно-деліктного провадження.

 

Питання на практичне заняття 1:

1. Вирішення ситуаційних задач.

Питання на практичне заняття 2:

1. Кожен студент повинен самостійно придумати по 5 ситуаційних задач і у зошиті записати їх умову та вирішення.

2. Вирішення ситуаційних задач.

3. Розробка проектів процесуальних документів:

- розробка проектів процесуальних документів, які складаються на стадії порушення справи про адміністративне правопорушення;

- розробка проектів процесуальних документів, які складаються на стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення;

- складання скарг на постанови про притягнення до адміністративної відповідальності;

- відтворення процесу провадження у справах про адміністративні правопорушення (робота у малих групах).

 

Питання для самоконтролю:

1. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

2. Класифікація органів адміністративної юрисдикції: за характером компетенції; за обсягом компетенції; за порядком вирішення справ.

3. Поняття підвідомчості справ про адміністративні правопорушення.

4. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення.

5. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення, їх правовий статус.

6. Докази в провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

7. Критерії класифікації доказів. Види доказів залежно від джерела їх отримання.

Реферати:

1. Процесуальні гарантії захисту прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

2. Родова, видова та територіальна підвідомчість.

3. Заходи процесуального примусу в провадженні.

4. Процесуальне положення сторін у провадженні.

 


Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів з підготовки до семінарських занять

 

Тема 1. Генезис адміністративної відповідальності

Семінар – 2 години.

Питання на семінар:

1. Становлення і розвиток законодавства про адміністративну відповідальність. Історичний вимір.

2. Конституційно-правові засади адміністративної відповідальності.

3. Характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення України 1984 року.

Методичні рекомендації

До першого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: охарактеризувати історичний шлях законодавства про адміністративну відповідальність; знати та охарактеризувати перші законодавчі акти, які встановлювали покарання у адміністративному порядку та передумови створення кодексу України про адміністративні правопорушення.

До другого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: визначити правову категорію визначення терміну «адміністративна відповідальність»; охарактеризувати визначальний фактор для сфери адміністративної відповідальності, що міститься у конституційній нормі (п. 22 ст. 92); розповісти нормативне визначення відповідальності за вчинення адміністративного проступку (або адміністративної відповідальності); здійснити аналіз поглядів вітчизняних науковців щодо визначення поняття «адміністративна відповідальність».

До третього питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: охарактеризувати Кодекс України про адміністративні правопорушення 1984 року.


Тема 2. Поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності

Семінар – 2 години.

Питання на семінар:

1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності як особливого виду юридичної відповідальності.

2. Принципи та завдання адміністративної відповідальності.

3. Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності.

4. Відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності.

5. Нормативна основа адміністративної відповідальності. Систематизація законодавства про адміністративну відповідальність.

Методичні рекомендації

До першого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати визначення поняття «адміністративна відповідальність», які пропонують вітчизняні науковці (Т.О. Коломоєць, І.П.Голосніченко, Є.В.Додін, Ю.П.Битяк); охарактеризувати основні ознаки адміністративної відповідальності (один із видів адміністративного примусу, встановлюється як законами, так і підзаконними актами, вчинення адміністративного правопорушення ,обов’язок правопорушника терпіти певні обмеження особистого, майнового і організаційного характеру, широке коло уповноважених суб’єктів, заходи адміністративних стягнень, процесуальні форми); назвати, які є похідні ознаки адміністративної відповідальності.

До другого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати основні принципи адміністративної відповідальності (законність; відповідальність лише за вчинення протиправного діяння; відповідальність лише за наявності вини, невідворотності відповідальності; індивідуалізації відповідальності) та охарактеризувати їх; назвати основні завдання адміністративної відповідальності.

До третього питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: охарактеризувати, яке місце займає адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності

До четвертого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати та охарактеризувати схожі та відмінні риси адміністративної відповідальності порівняно з кримінальною, цивільною відповідальністю тощо.

До п’ятого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати основні джерела курсу «Адміністративна відповідальність»; дати класифікацію джерел курсу адміністративна відповідальність залежно від їх юридичної сили; зазначити види систематизації законодавства про адміністративну відповідальність.

Тема 3. Адміністративні проступки: поняття та ознаки

Семінар – 2 години.

Питання на семінар:

1. Розуміння адміністративного проступку: історія і сучасність.

2. Апостеріорні і апріорні ознаки адміністративного проступку.

3. Суспільна небезпечність адміністративного проступку.

4. Розмежування адміністративних проступків і злочинів.

5. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків.

Методичні рекомендації

До першого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати нормативне визначення поняття «адміністративне правопорушення (проступок)», здійснити аналіз статті 9 КУпАП; пояснити виникнення поняття “адміністративний проступок”;знати історико-правові коріння терміна “адміністративне правопорушення”.

 

До другого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати ознаки адміністративного правопорушення (діяння, суспільна шкідливість, протиправність, винність, караність); охарактеризувати апостеріорні і апріорні ознаки адміністративного проступку.

 

До третього питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати яким діянням є адміністративний проступок: суспільно небезпечним або шкідливим (суспільно шкідливим); охарактеризувати основні дві концепції, відповідно до яких адміністративний проступок є діянням суспільно небезпечним або суспільно шкідливим; дати визначення категорій “суспільна шкідливість” та «суспільна небезпечність».

До четвертого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати принципові основи розв’язання проблеми відмежування адміністративних правопорушень вiд злочинів, що містяться в нормах статей КУпАП і КПК України; аналізувати ознаки, за якими розмежовують злочини й адмiнiстративнi проступки.

До п’ятого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати ознаки, за якими адміністративні проступки відрізняються від дисциплінарних.

Тема 4. Склад адміністративного проступку

Семінар –2 години.

Питання на семінар:

1. Поняття складу адміністративного проступку.

2. Види складів адміністративного проступку.

3. Структура складу адміністративного проступку.

3.1. Об`єкт складу адміністративного проступку.

3.2. Об`єктивна сторона складу адміністративного проступку.

3.3. Суб`єкт складу адміністративного проступку.

3.4. Суб`єктивна сторона складу адміністративного проступку.

Методичні рекомендації

До першого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати визначення поняття «склад адміністративного правопорушення»; дати класифікацію ознак складу адміністративних проступків.

До другого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати класифікацію видів складів адміністративного проступку (за ступенем суспільної шкідливості, за характером школи, за суб’єктом проступку, за структурою, за особливостями конструкції).

До третього питання:

a. Об'єкт адміністративних проступків.

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати визначення об’єкту адміністративного правопорушення; види об’єктів правопорушення (загальний, родовий, безпосередній);дати визначення поняття «предмет адміністративного правопорушення».

b. Об'єктивна сторона адміністративних проступків.

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати визначення об’єктивної сторони адміністративного правопорушення; назвати, які правопорушення називаються простими, а які – складними (триваюче, продовжуване); назвати та охарактеризувати ознаки об’єктивної сторони адміністративного проступку: основні (діяння, суспільно шкідливі наслідки, причинний зв'язок між діянням та наслідками) та факультативні (місце, час, спосіб, знаряддя (засоби) здійснення діяння).

c. Суб'єкт адміністративних проступків.

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати визначення поняття суб’єкта адміністративного проступку; назвати та охарактеризувати види суб’єктів (загальний, спеціальний, особливий; індивідуальні та колективні); охарактеризувати особливості юридичної особи, як суб’єкта адміністративної відповідальності.

d. Суб'єктивна сторона адміністративних проступків.

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати визначення суб’єктивної сторони адміністративного проступку; назвати елементи суб’єктивної сторони адміністративного проступку: основні (вина (умисел та необережність)), факультативні (мотив та мета).

Тема 5. Адміністративні стягнення та особливості їх накладення

Семінар –2 години.

Питання на семінар:

1. Поняття адміністративного стягнення.

2. Система адміністративних стягнень згідно законодавства України. Класифікація адміністративних стягнень.

3. Загальні правила накладення адміністративного стягнення.

4. Обставини, що враховуються у визначенні адміністративного стягнення.

Методичні рекомендації

До першого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати визначення поняття «адміністративне стягнення»; визначити головну мету адміністративного стягнення; охарактеризувати ознаки адміністративного стягнення як міри відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення.

До другого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: перелічити адміністративні стягнення, які закріплені в КУпАП; охарактеризувати кожен з видів адміністративних стягнень; назвати та охарактеризувати види адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються до юридичних осіб.

До третього питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: вказати обставини, які враховуються при накладенні адміністративного стягнення та дати їх правову характеристику; зазначити строки накладення адміністративного стягнення.

До четвертого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен:назвати, які обставини належать до тих, що пом’якшують та які належать до тих, що обтяжують адміністративну відповідальність та дати їх загальну характеристику; вказати обставини, які виключають настання адміністративної відповідальності.

 

Тема 6. Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень.

Семінар –2 години.

Питання на семінар:

1. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок.

2. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.

3. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв’язку.

Методичні рекомендації

До першого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен:назвати ознаки, за якими правопорушення зосередженні в главі 14 КУпАП; родовий об’єкт посягання, та здійснити його характеристику; дати визначення поняття громадського порядку та громадської безпеки. Їх співвідношення.

 

До другого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назватиознаки, за якими правопорушення зосередженні в главі 6 КУпАП; родовий об’єкт посягання та здійснити його характеристику; ознаки видового та безпосереднього об’єктів посягання; знати класифікацію власності.

До третього питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назватиознаки, за якими правопорушення зосередженні в главі 6 КУпАП; родовий об’єкт посягання та здійснити його характеристику; дати визначення поняття транспортного засобу та їх класифікацію.

 

Тема 7. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення

Семінар –2 години.

Питання на семінар:

1. Корупція як негативне соціально-правове явище.

2. Поняття «корупції», «корупційного діяння» та «корупційного правопорушення».

3. Склад корупційного правопорушення.

4. Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.

Методичні рекомендації

До першого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати визначення поняття корупція; назвати основні причини розвитку та поширення корупції;визачитикорупцію як правове явище.

До другого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: дати визначенняпоняття «корупції» (М.Ю. Тихомиров, Н.В.Кузнєцова, М.І. Мельник, С.І. Ожегов, О.В.Терещук), здійснити аналіз законодавства, наукової та довідниково-термінологічної літератури для відслідковування виникнення поняття «корупція», дати визначення поняття «корупційного правопорушення» назвати ознаки корупційного правопорушення.

До третього питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: охарактеризувати Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»; назвати склади корупційних правопорушень, які містяться в главі 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона)

До четвертого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен:назвати види адміністративних стягнень передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення за вчинення корупційного правопорушення (штраф і конфіскація).

Тема 8. Система та характеристика суб`єктів адміністративно-деліктного провадження.

Семінар –2 години.

Питання на семінар:

1. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки.

2. Повноваження виконавчих комітетів, сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

3. Повноваження адміністративних комісій щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

4. Повноваження місцевих судів (суддів) щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

 

Методичні рекомендації

До першого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати компетентні органи і особи, які наділені правом на владні дії (акти), що впливають на рух і долю справи, чітко визначені чинним законодавством; визначити суб’єкти, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення та уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

До другого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати повноваження виконавчих комітетів, сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

До третього питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати повноваження адміністративних комісій щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

До четвертого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен:назвати повноваження місцевих судів (суддів) щодо розгляду справ про адміністративні проступки.

Тема 9. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

Семінар –2 години.

Питання на семінар:

1. Поняття та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

3. Стадії адміністративно-деліктного провадження.

Методичні рекомендації

До першого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен:дативизначення поняття провадження в справах про адміністративні правопорушення; визначити завдання, функції та мету адміністративного провадження; назватипорядок провадження в справах про адміністративні правопорушення; охарактеризувати обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення; охарактеризувати принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

До другого питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен:здійснити загальну характеристику заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення (затримання особи, особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів - зміст кожного з них розкрито у статтях 261 — 265 КУпАП; доставлення порушника (ст. 259), відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп’яніння (ст. 266), привід (ч. 2 ст. 268) .

До третього питання:

Під час відповіді на запитання студент повинен: назвати та охарактеризувати стадії (1. порушення справи; 2. адміністративне розслідування; 3. розгляд справи; 4. винесення постанови; 5. перегляд постанови; 6. виконання постанови) та 19 етапів адміністративно-деліктного провадження.

 

 


Навчально-методичні матеріали для контролю

 

 

ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.