Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Юридична природа основних принципів міжнародного права

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Основні принципи міжнародного публічного права — це керівні правила поведінки його суб'єктів, що вини­кають як результат суспільної практики; юридично за­кріплені початки міжнародного публічного права. Вони являють собою найбільше загальне вираження і прак­тику поведінки, яка встановилася, і взаємодії суб'єктів міжнародного права на міжнародній арені в рамках міжнародних відносин.

Принципи міжнародного публічного права викону­ють одночасно дві функції:

— сприяють стабілізації всього комплексу міжнарод­
них відносин, обмежуючи їх певними нормативними ра­
мками;

— закріплюють усе нове, що з'являється в практиці
суб'єктів міжнародного права в рамках міжнародних від­
носин, і в такий спосіб сприяють їхньому розвиткові.

Основні принципи міжнародного права закріплені в Статуті ООН (преамбула, статті 1 і 2). Розширювальне тлумачення основних принципів дається в Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються друж­ніх відносин і співробітництва між державами відпові­дно до Статуту ООН, прийнятій на XXV сесії Генераль-ної Асамблеї ООН у 1970 році. У Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), підписаному в Гельсінкі 1 серпня 1975 року главами 33 європейських держав, керівниками США і Канади, міститься Декларація принципів, якими держави-учас-ниці будуть керуватися у взаємних відносинах.

До загальних принципів міжнародного публічного права належать принципи:

— принцип суверенної рівності держав;

— принцип незастосування сили або загрози силою;

— принцип територіальної цілісності держав;

— принцип непорушності державних кордонів;

— принцип мирного вирішення міжнародних спорів;

— принцип невтручання у внутрішні справи;

— принцип загальної поваги прав людини;

— принцип самовизначення народів і націй;

— принцип співробітництва;

— принцип сумлінного виконання міжнародних зо­
бов'язань.

Основні принципи міжнародного права мають такі особливості, що дозволяють їм посісти особливе місце в системі норм міжнародного права:

— вони є універсальними нормами міжнародного пра­
ва, їх відрізняє незаперечність і загальна обов'язковість;

— вони мають обов'язковий характер для всіх без
винятку держав, незалежно від того, чи є вони членами
ООН, та інших суб'єктів міжнародного права;

— вони мають першість стосовно всіх інших норм
системи міжнародного права;

— вони, як виняток із загальних правил дії міжна­
родно-правових норм, мають зворотну силу, що дозволяє
їм поширювати свою дію на будь-яку норму, що виник­
ла раніше самого принципу, аж до її скасування і неви­
знання пов'язаних із нею наслідків;

— тільки діяння, що порушують принципи міжна­
родного права, розглядаються в якості міжнародних зло­
чинів;

— ці принципи можуть виступати правовою осно­
вою для регулювання міждержавних відносин при від­
сутності прямого регулювання.


Звертає на себе увагу тенденція зростання кількості основних принципів сучасного міжнародного права. Якщо в Статуті ООН було спочатку закріплено сім принципів, що знайшли свою детальну регламентацію в Декларації принципів міжнародного права 1970 року, то в Заключному акті НБСЄ 1975 року їх налічувалося вже десять (додані принципи непорушності кордонів, територіальної цілісності, поваги прав людини). Проте і цей перелік не є вичерпуючим. Представляється, що об'єктивні умови розвитку людської цивілізації став­лять на порядок денний необхідність міжнародно-пра­вового визнання принципу екологічної безпеки, що не одержав свого юридичного закріплення. У сучасному міжнародному праві сформувався й активно діє в між­державних відносинах принцип загального і повного роззброювання під ефективним міжнародним контро­лем, що не одержав свого закріплення в кодифікацій­них актах основних принципів міжнародного права. Отже, зазначена тенденція зберігається.

При тлумаченні і застосуванні принципів міжна­родного публічного права необхідно враховувати, що усі вони взаємно пов'язані і кожен із них повинен розгля­датися в контексті всіх інших принципів.

Стаття 18 Конституції України закріплює, що «зовні­шньополітична діяльність України спрямована на забез­печення її національних інтересів і безпеки шляхом під­тримки мирного і взаємовигідного співробітництва з чле­нами міжнародного співтовариства на основі загально­визнаних принципів і норм міжнародного права».

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.