Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Принцип міжнародного співробітництва

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Принцип міжнародного співробітництва зобов'язує держави співробітничати одна з одною незалежно від розходжень їх політичних, економічних і соціальних систем.

Ідея міжнародного співробітництва держав, незалеж­но від розходжень у їх політичному, економічному і соціальному ладі, у різноманітних сферах міжнародних відносин із метою підтримки міжнародного миру і без­пеки є основним положенням у системі норм, що міс­тяться в Статуті ООН. Як принцип вона була сформу­льована в Декларації про принципи міжнародного права 1970року.

Після прийняття Статуту ООНпринцип співробіт­ництва був зафіксований у статутах багатьох міжнарод­них організацій, у міжнародних договорах, численних резолюціях і деклараціях.


З прийняттям Статуту ООН принцип співробітниц­тва посів своє місце в ряді інших принципів, обов'язко­вих для дотримання відповідно до сучасного міжнарод­ного права. Так, відповідно до Статуту держави зобо­в'язані здійснювати міжнародне співробітництво у ви­рішенні міжнародних проблем економічного, соціаль­ного, культурного і гуманітарного характеру, а також зобов'язані підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою приймати ефективні колективні заходи.

Конкретні форми співробітництва і його обсяги зале­жать від самих держав, їхніх потреб і матеріальних ре­сурсів, внутрішнього законодавства і прийнятих на себе міжнародних зобов'язань. Аналіз політико-правових до­кументів, що відбивають наміри держав (Декларація про принципи міжнародного права 1970 року і Декларація принципів Заключного акта НБСЄ 1975 року), показує прагнення держав надати принципові співробітництва універсальний характер.

Обов'язок держав співробітничати одна з одною, зви­чайно, припускає сумлінне дотримання державами норм міжнародного права і Статуту ООН. Якщо ж якась держава ігнорує свої зобов'язання, що витіка­ють із загальновизнаних принципів і норм міжнарод­ного права, то тим самим ця держава підриває основу співробітництва.

Основними напрямками співробітництва є:

— підтримка миру і безпеки;

— загальна повага прав людини;

— здійснення міжнародних відносин в економіч­
ній, соціальній, культурній, технічній і торговій галу­
зях відповідно до принципів суверенної рівності і не­
втручання;

— співробітництво з ООН і вживання заходів, перед­
бачених її Статутом;

— сприяння економічному зростанню у всьому світі.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.