Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Принцип сумлінного виконання міжнародних зобо­в'язань виник у формі міжнародно-правового звичаю pacta sunt servanda (лат. — угоди треба дотримуватися) на ранніх стадіях розвитку державності, а в даний час знаходить висвітлення в численних двосторонніх і ба­гатосторонніх міжнародних угодах.

В якості загальновизнаної норми поведінки суб'єк­тів зазначений принцип закріплений у Статуті ООН, преамбула якого підкреслює рішучість членів ООН ство­рити умови, при яких можуть дотримуватися справед­ливість і повага до зобов'язань, що витікають із догово­рів та інших джерел міжнародного права. Відповідно до п. 2 статті 2 Статуту «всі Члени Організації Об'єд­наних Націй сумлінно виконують прийняті на себе за дійсним Статутом зобов'язання, щоб забезпечити їм усім у сукупності права і переваги, що витікають із приналежності до складу Членів Організації».

Розвиток міжнародного права підтверджує універсаль­ний характер принципу, що розглядається. Відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних дого­ворів 1968 року кожен чинний договір обов'язковий для його учасників і повинний ними сумлінно викону­ватися. Більш того, учасник не може посилатися на положення свого внутрішнього права в якості виправ­дання для невиконання ним договору.

Сфера дії розглянутого принципу помітно розшири­лася в останні роки, що одержало відбиток у формулю­ваннях відповідних міжнародно-правових документів. Так, відповідно до Декларації про принципи міжнарод­ного права 1970 року кожна держава зобов'язана сум­лінно виконувати зобов'язання, прийняті нею відповід­но до Статуту ООН, зобов'язання, що витікають із за­гальновизнаних норм і принципів міжнародного пра­ва, а також зобов'язання, що витікають із міжнародних договорів, діючих відповідно до загальновизнаних прин­ципів і норм міжнародного права.


 

У Декларації підкреслюється необхідність сумлін­ного дотримання насамперед тих зобов'язань, що охоп­люються поняттям «загальновизнані принципи і нор­ми міжнародного права» або випливають із них.

У Декларації принципів Заключного акта НБСЄ 1975 року держави-учасниці погодилися сумлінно викону­вати свої зобов'язання з міжнародного права: як ті зо­бов'язання, що випливають із загальновизнаних прин­ципів і норм міжнародного права, так і ті зобов'язання, що випливають із відповідних міжнародному праву договорів або інших угод, учасниками яких вони є.

Зобов'язання «з міжнародного права», безумовно, шир­ше зобов'язань, «що випливають із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права».

У різних правових і соціально-культурних системах існує своє розуміння сумлінності, що безпосереднім чи­ном відбивається на дотриманні державами прийня­тих зобов'язань. Концепція сумлінності одержала за­кріплення у великій кількості міжнародних договорів, резолюціях Генеральної асамблеї ООН, у деклараціях держав і т.д.

Юридичний зміст сумлінності слід виводити з текс­ту Віденської конвенції про право міжнародних дого­ворів, головним чином, розділів «Застосування догово­рів» (статті 28-30) і «Тлумачення договорів» (статті 31-33). Застосування положень договору багато в чому визначається його тлумаченням.

Принцип сумлінного виконання міжнародних зобо­в'язань поширюється тільки на дійсні угоди. Це зна­чить, що розглянутий принцип застосовується тільки до міжнародних договорів, укладеним добровільно і на основі рівноправність

Будь-який нерівноправний міжнародний договір на­самперед порушує суверенітет держави і як такий по­рушує Статут ООН, оскільки Організація Об'єднаних Націй заснована на принципі суверенної рівності усіх її членів, що, у свою чергу, прийняли на себе зобов'я­зання розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправністі і самовизна­чення народів.


Література:

1. Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности в
современном международном праве. — М., 1991

2. Карташкин В.А. Права человека в международ­
ном и внутригосударственном праве. — М 1995

3. Корецкий В.М. «Общие принципы права» в
международном праве. — К., 1957.

 

4. Купчишин A.M., Рулько Е.Т. Характерные черты
и система принципов современного международного
права. — К., 1979.

5. Мовчан А.П. Современный правопорядок. — М.,
ху у о.

6 Талалаев А.Н. Право международных договоров. — М., 1985. — Т.2.

7. Фельдман Д.И. Система международного права. — Казань, 1983.


Розділ 4

СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.