Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Спеціалізовані органи Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Виходячи з гуманітарної домінанти, що лежить в ос­нові всієї діяльності Організації Об'єднаних Націй, вва­жається необхідним розглянути спеціалізовані органи ООН з права людини.

1. Верховний комісар ООН у справах біженців.

Відповідно до Статуту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), прийнятим у 1950 році, Верховний комісар, діючи під керівництвом Генеральної Асамблеї, бере на себе обов'язки із надання міжнародного захисту, під егідою ООН, тим біженцям, які підпадають під дію даного Статуту, і з вишукування остаточного вирішення проблеми біженців шляхом ви­явлення сприяння урядам і, за згодою відповідних уря­дів, приватним організаціям для полегшення добровіль­ної репатріації указаних біженців або їхньої асиміля­ції в нових країнах.

Особливість діяльності Верховного комісара полягає в тому, що вона є цілком аполітичною за своїм харак­тером; вона носить гуманітарний і соціальний харак­тер і стосується, як загальне правило, лише окремих груп і категорій біженців. Відповідно до визначення,


що міститься в Статуті УВКБ, біженцями є ті особи, що у силу цілком обгрунтованих побоювань стати жерт­вою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, громадянства, приналежності до певної соціальної гру­пи або політичних переконань перебувають за межами країни своєї громадянської приналежності і не можуть користуватися захистом цієї країни або не бажають користуватися таким захистом через острах піддатися гонінням.

УВКБ здійснює свої програми допомоги цілком за рахунок добровільних внесків урядів і коштів із при­ватних джерел.

Верховний комісар слідує керівним директивам, що даються йому Генеральною Асамблеєю або Економіч­ною і Соціальною Радою.

Верховний комісар забезпечує захист біженців, пік­лування про яких входить у компетенцію його Управ­ління, шляхом:

— сприяння укладанню і ратифікації міжнародних
конвенцій про захист біженців, спостереження за вико­
нанням цих конвенцій і пропозиції необхідних попра­
вок до них;

— сприяння за допомогою спеціальних угод з уря­
дами виконанню будь-яких заходів, що мають своєю
метою полегшення становища біженців і скорочення
числа біженців, що потребують захисту;

— сприяння урядовим і приватним зусиллям, спря­
мованим на заохочення добровільної репатріації біжен­
ців або їхньої асиміляції в нових країнах;

— полегшення допуску біженців на територію різ­
них держав;

— одержання від урядів інформації щодо числа бі­
женців на їхній території і становища їх, а також зако­
нів і постанов, їх що стосуються;

— підтримки контакту з заінтересованими урядови­
ми і неурядовими організаціями.

Крім того, у межах наданих у його розпорядження коштів Верховний комісар займається іншими видами діяльності, у тому чис.лі репатріацією і розселенням.


Йому доручається завідування всіма суспільними або приватними коштами, одержуваними ним із метою на­дання допомоги біженцям, і розподіл їх між приватни­ми та державними установами.

Верховний комісар володіє в рамках ООН певним правовим статусом. Зокрема, він має право викладати свою точку зору в Генеральній Асамблеї, у ЕКОСОР і в їх допоміжних органах. Крім того, Верховний комісар щорічно зобов'язаний представляти доповідь Генераль­ній Асамблеї через ЕКОСОР; його доповідь розгляда­ється як окремий пункт порядку денного Генеральної

Асамблеї.

2. Верховний комісар ООН із заохочення та захис­ту всіх прав людини.

Посада Верховного комісара ООН із заохочення та захисту всіх прав людини була заснована відповідно до резолюції 48-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у груд­ні 1993 року.

Верховним комісаром є особистість, що характери­зується високими моральними устоями і чесністю й володіє досвідом, у тому числі в галузі прав людини, а також загальними знаннями і розумінням різних куль­тур, що особливо необхідно для безстороннього, об'єк­тивного, невибіркового й ефективного виконання обо­в'язків Верховного комісара.

Верховний комісар призначається Генеральним се­кретарем ООН і затверджується Генеральною Асамб­леєю на чотирирічний період із можливістю продов­ження ще на один термін.

За своїм статусом Верховний комісар є заступни­ком Генерального секретаря ООН. Він діє в рамках Статуту ООН, Загальної декларації прав людини, інших міжнародних документів в галузі прав людини і несе основну відповідальність за діяльність міжнародного співтовариства в галузі прав людини.

Верховний комісар з прав людини представляє щорічну доповідь про свою діяльність у відповідності зі своїм мандатом Комісії з прав людини, а через ЕКОСОР — Генеральній Асамблеї ООН.


 


У рамках загальної компетенції, повноважень і рі­шень Генеральної Асамблеї, ЕКОСОР і Комісії з прав людини можна назвати такі обов'язки Верховного ко­місара:

— заохочувати і захищати ефективне здійснення
всіма людьми всіх громадянських, культурних, еконо­
мічних, політичних і соціальних прав;

— виконувати завдання, доручені йому компетент­
ними органами системи Організації Об'єднаних Націй
в галузі прав людини, і представляти їм рекомендації з
метою сприяння ефективному заохоченню і захисту всіх
прав людини;

— заохочувати і захищати реалізацію права на роз­
виток і посилювати для цього підтримку з боку відпо­
відних органів системи ООН;

— надавати через Центр з прав людини Секретаріа­
ту й інші відповідні установи консультативні послуги і
технічну та фінансову допомогу на прохання заінтере­
сованої держави і, при необхідності, регіональних орга­
нізацій з прав людини з метою підтримати здійснення
заходів і програм в галузі прав людини;

 

— координувати відповідні навчальні і пропагандист­
ські програми Організації Об'єднаних Націй в галузі
прав людини;

— відігравати активну роль у справі усунення ниніш­
ніх перешкод і вирішення нових завдань на шляху до
повної реалізації всіх прав людини й у справі недопу­
щення продовження порушень прав людини у всьому
світі;

— розширювати міжнародне співробітництво з ме­
тою заохочень і захисту всіх прав людини;

— координувати діяльність в сфері заохочення і за­
хисту прав людини в рамках усієї системи ООН;

— здійснювати загальне керівництво діяльністю
Центру з прав людини.

Управління Верховного комісара розміщається в м. Женеві (Швейцарія).

3. Комісія з прав людини.

Комісія ООН з прав людини заснована ЕКОСОР у 1946 році. Спочатку в її склад входило 18 членів. В даний час


Комісія обирається ЕКОСОР на три роки і складається вже з 43 членів.

Основне завдання Комісії полягає в розробці пропо­зицій і рекомендацій і представленні ЕКОСОР допові­дей щодо міжнародно-правової регламентації громадян­ських і політичних прав людини, прав жінок і дітей, захисту меншин, попередження дискримінації за озна­ками статі, раси, мови і релігії, іншими питаннями прав людини.

З цією метою Комісія створила декілька допоміж­них органів, у тому числі Підкомісію із попередження дискримінації і захисту меншин, Робочу групу з питан­ня про насильницькі або недобровільні зникнення лю­дей та ін.

Уряди держав-членів ООН і неурядові організації, як міжнародного, так і національного характеру, представ­ляють Комісії за її вимогою інформацію про порушен­ня прав людини. У Комісії або її органах заслухову­ються представники урядів із метою надання пояснень і відповідей з аналізованих питань.

Якщо ситуація є досить серйозною, Комісія може при­йняти рішення доручити розслідування певних фактів незалежним експертам і закликати відповідний уряд здійснити необхідну зміну. У такому порядку, напри­клад, був розглянутий ряд конкретних ситуацій у Пів­денній Африці й Намібії (1967 рік), на окупованих араб­ських територіях, включаючи Палестину (1968 рік), у Чилі (1975-1978 роки), в Афганістані, Сальвадорі та ін. Засідання Комісії проходять у Женеві (Швейцарія).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.