Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Правовий режим Дунаю

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Виходячи з того, що Україна є придунайською дер­жавою, особливий інтерес представляє розгляд міжна­родно-правового режиму однієї з найбільших міжна­родних рік Європи — Дунаю.

Слід зазначити, що міжнародне регулювання судноп­лавства на Дунаї має свою історію. Вперше свобода суд­ноплавства по Дунаю була проголошена Паризьким мирним договором 1856 року, який визначив, що вона неповинна піддаватися іншим обмеженням, крім ус­тановлюваних поліцейськими і карантинними прави­лами, та іншим зборам, крім точно передбачених у до­датках до договору. З метою регулювання судноплав­ства по Дунаю нижче Ізачі був заснований спеціальний орган — Європейська дунайська комісія, у яку ввійшли представники Австрії, Великобританії, Пруссії, Росії, Сардинії, Туреччини і Франції. Як свідчить сам склад комісії, у той час основну роль у визначенні правового режиму ріки і порядку судноплавства по ній грали не-придунайські держави.

Надалі неприбережними державами починалися спроби підсилити свій вплив на регулювання судноп­лавства по Дунаю. Відповідно до положень мирних до­говорів 1919і 1920років із Німеччиною, Австрією, Бол­гарією й Угорщиною і на підставі розробленої для їх розвитку Конвенції про режим Дунаю 1921 року керу­вання Дунаєм у його нижній течії (між Чорним мо­рем і Браїловом) здійснювалося Європейською дунай­ською комісією в складі представників Великобританії, Італії, Румунії і Франції, а керування судноплавством по Дунаю від Браїлова до Ульма доручалося Міжна­родній дунайській комісії, до складу якої входили пред­ставники Австрії, Баварії, Болгарії, Великобританії, Угор­щини, Вюртемберга, Італії, Румунії, Франції та Югославії.

Суттєвий вплив на сучасну міжнародну регламента­цію судноплавства по Дунаю зробили правові наслідки Другої світової війни. Мирні договори з придунайськи-ми державами — колишніми сателітами Німеччини —


 


Болгарією, Угорщиною і Румунією, містили в собі поло­ження про те, що «навігація по річці Дунай повинна бути вільною і відкритою для громадян, торгових суден і товарів усіх держав на основі рівності у відношенні торгових і навігаційних зборів і умов торгового судноп­лавства» . На цій основі в 1948 році в Белграді була підпи­сана Болгарією, Угорщиною, Румунією, СРСР, УРСР, Че-хословаччиною і Югославією Конвенція про режим суд­ноплавства по Дунаю. У I960 році до неї приєдналася Австрія. В даний час учасниками Конвенції є всі приду-найські держави, крім ФРН.

Конвенція 1948 року регулює судноплавство по Ду­наю від міста Ульма (ФРН, у місці впадання в Дунай ріки Іллер) до Чорного моря через Сулінське гирло з виходом до моря через Сулінський канал (Румунія). Стаття 1 даної Конвенції встановила, що Дунай відкри­тий для вільного торгового судноплавства всіх країн світу на основі рівності у відношенні торгових і навіга­ційних зборів і умов судноплавства. Свобода судноп­лавства не поширюється на військові кораблі.

Плавання по Дунаю військових кораблів придунайсь-ких країн за межами країни, прапор якої несе кора­бель, може здійснюватися тільки за домовленістю між заінтересованими придунайськими державами (стаття ЗО). Судноплавство по річці військових кораблів не-придунайських держав заборонено.

Конвенція зобов'язує придунайські держави утриму­вати свої ділянки Дунаю в судноплавному стані та не створювати перешкод для його здійснення іншими дер­жавами (стаття 3).

Для дотримання умов плавання по Дунаю, відповід­но до Конвенції 1948 року, була створена Дунайська комісія, до складу якої входять представники держав-учасниць. У якості спостерігачів на сесіях Дунайської комісії присутні представники ФРН (має з 1957 року статус спостерігача), Європейської економічної комісії ООН, Одерської комісії. В даний час Дунайська комісія розташовується в Будапешті (Угорщина).

У компетенцію Дунайської комісії, що є юридичною особою з усіма повноваженнями, котрі випливають із


цього, входить контроль за дотриманням постанов Кон­венції і різні питання забезпечення судноплавства по Дунаю (упорядкування планів і кошторисів витрат ос­новних робіт із судноплавства, а також надання реко­мендацій і консультацій придунайським державам щодо цих робіт). Комісія встановлює єдину систему на­вігаційної колійної обстановки на судноплавній час­тині Дунаю (видання довідників, лоцій, навігаційних карт і атласів для потреб судноплавства і т.д.), прово­дить уніфікацію правил річкового нагляду, координа­цію гідрометеорологічної служби. Рішення з конкрет­ного питання комісія приймає більшістю голосів при обов'язковій згоді держави, котрої це рішення безпосе­редньо стосується.

На основі положень Конвенції 1948 року була зас­нована спеціальна річкова адміністрація, що здійснює регулювання судноплавства і проведення гідротехніч­них робіт у низов'ях Дунаю. Створені і діють інші спец­іальні органи. У 1985 році була прийнята Декларація про співробітництво придунайських держав із питань водного господарства ріки Дунай, особливо охорони його вод від забруднення. Декларація має на меті забезпе­чення раціонального використання вод Дунаю і захист ріки від забруднення.

Слід зазначити, що в зв'язку з розпадом СРСР, СФРЮ і ЧРСР все більше актуалізується питання про пере­гляд Конвенції 1948 року і можливі зміни членства в Дунайській комісії.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.