Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розділ VIII. Функції консула з санітарної, фіто-санітарної та ветеринарної охорони.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Глава 18. Функції консула з санітарної охорони; Глава 19. Функції консула з фітосанітарної та ве­теринарної охорони.

Консульські посадові особи, які знаходяться на дип­ломатичній службі в Україні, працівники консульсь­ких установ, котрі є громадянами України і постійно мешкають в Україні, знаходяться на державній службі в МЗС України.-

Консул України виконує функції, передбачені Кон­сульським статутом і законодавством України. Кон­сул, за дорученням МЗС України або глави дипломати­чного представництва України в державі перебування,' може виконувати й інші функції, але тільки в тому випадку, якщо вони не суперечать законодавству Укра­їни, законодавству країни перебування і міжнародних договорів України.


Консул виконує покладені на нього функції особис­то, або доручає покладені на нього функції іншому кон­сулу округу з усіх питань, пов'язаних із діяльністю кон­сульської установи. Консул зобов'язаний не менше ніж один раз на рік проводити об'їзд свого округу.

Скарги на дії консульських посадових осіб і праців­ників консульських установ розглядаються в порядку підпорядкованості.

Консул України зобов'язаний уживати заходів для того, щоб юридичні особи і громадяни України корис­тувалися в повному обсязі всіма правами, наданими їм законодавством держави перебування і міжнародними договорами, учасницею яких є Україна і держава пере­бування, а також міжнародними порядками.

Консул зобов'язаний уживати заходів для відновлен­ня порушених прав юридичних осіб і громадян Украї­ни. У тому випадку, якщо після звернення консула до влади держави перебування не будуть відновлені права юридичних осіб і громадян України, консул зобов'яза­ний повідомити МЗС України і главу дипломатичного представництва України в державі перебування.

Консул зобов'язаний приймати усні і письмові звер­нення юридичних осіб і громадян України. Консул та­кож приймає звернення іноземних юридичних осіб і громадян із питань, що стосуються виконання його фун­кцій. Консул веде облік громадян України, які постій­но мешкають або тимчасово знаходяться в його кон­сульському окрузі.

Консул України бере участь у проведенні політич­них заходів: всеукраїнського референдуму; у виборах Президента України, депутатів Верховної Ради Украї­ни (відповідно до законодавства України і країни пере­бування); допомагає у виконанні службових обов'язків членам державних делегацій України, народним депу­татам України, представникам міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування, а також керівникам державних підприємств і наукових установ, що знахо­дяться в межах його консульського округу. Консул ін­формує громадян України, які тимчасово знаходяться в


 


його консульському окрузі, про законодавство країни перебування, а також про місцеві звичаї.

Розпорядження консула, видані в рамках його пов­новажень, із питань, що стосуються перебування грома­дян України за кордоном, мають для них обов'язкове значення.

Відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року персонал консульських установ ді­литься на три категорії:

1) консульські посадові особи, які перебувають
на консульській службі і виконують консульські
функції;

2) консульські службовці, які виконують адмініс­
тративно-технічну роботу;

3) обслуговуючий персонал.

Консульські посадові особи повинні бути, як прави­ло, громадянами держави, що представляється. Грома­дяни держави перебування або третіх держав можуть призначатися на консульські посади державою, що пред­ставляється, тільки з точно вираженої згоди держави перебування (стаття 22).

Суверенним правом держави перебування є право в будь-який час повідомити державі, що представляється, про те, що та або інша консульська посадова особа є persona non grata, або що будь-який працівник консуль­ського персоналу є неприйнятним. У такому випадку держава, що представляється, повинна відкликати цю особу або припинити її функції в консульській устано­ві (стаття 23).

Власті держави перебування (зазвичай міністерство закордонних справ) видають консулам консульські картки, що підтверджують їхнє посадове становище і наявність привілеїв та імунітетів відповідно до міжна­родного права.

Функції працівників консульської установи припи­няються на таких підставах:

а) повідомлення держави перебування державою, що представляється, про те, що її функції припиня­ються (відкликання);


б) анулювання екзекватури (оголошення persona
non grata);

в) повідомлення державою перебування держави,
що представляється, про те, що держава перебування
перестала вважати його працівником консульсько­
го персоналу.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.