Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Поняття світогляду і його структура

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ФІЛОСОФІЯ

(філософія релігієзнавство, логіка)

 

Конспект лекцій

 

 

Дніпропетровськ

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Конспект лекцій / М.П.Бартун, О.В.Добридень, В.В.Макогонова, Д.В.Прошин. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2007. – 71 с.

 

Укладачі: М.П.Бартун, к. філос. н., доц., О.В.Добридень, к. філос. н., доц., В.В.Макогонова, к. філос. н., Д.В.Прошин, к. і. н., доц.

 

Відповідальний за випуск: В.А.Полторак, д. філос. н., професор, зав. кафедрою соціології, філософії та психології.

 

 

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ I. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Тема 1. Філософія як світогляд, її призначення, зміст і функції в сучасному суспільстві……………………………………………………………………………4

Тема 2. Філософія античного світу……………………………………………8

Тема 3. Середньовічна філософія та філософія доби Відродження……….11

Тема 4. Філософія Нового часу та німецька класична філософія………….14

Тема 5. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні..21

Тема 6. Тенденції розвитку сучасної філософії……………………………..23

 

РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Тема 7. Онтологія……………………………………………………..............27

Тема 8. Гносеологія…………………………………………………………...32

Тема 9. Філософська антропологія…………………………………………..35

Тема 10. Соціальна філософія та філософські проблеми економічної теорії та практики………………………………………………………………………….38

 

РОЗДІЛ III. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Тема 11. Релігія як форма світогляду. Ранні форми релігії………………...41

Тема 12. Давні та сучасні національно-державні релігії…………………...44

Тема 13. Світові релігії. Релігійна терпимість та свобода совісті…………48

 

РОЗДІЛ IV. ЛОГІКА

Тема 14. Логіка і методологія. Логіка як основа філософського світогляду…………………………………………………………………………...52

Тема 15. Основи понятійного мислення…………………………………….56

Тема 16. Складові форми мислення. Логіка суджень та умовиводів……..59

Тема 17. Логіка дискурсу. Логічні і методологічні принципи аргументації

(докази та спростування)……………………………………………………..66

 

Перелік питань для підсумкового контролю…………………………….69

 

Література…………………………………………………………………….70

 

РОЗДІЛ I. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

 

Тема 1. ФІЛОСОФІЯ ЯК СВІТОГЛЯД, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 

План лекції

1. Поняття світогляду і його структура.

2. Міфологія й релігія як історичні типи світогляду.

3. Предмет філософії, її структура як наукової дисципліни.

4. Специфіка філософського освоєння дійсності. Функції філософії.

 

Поняття світогляду і його структура

Філософія (гр. phileo любов і sophia мудрість) – форма духовної діяльності, спрямована на постановку, аналіз і рішення корінних світоглядних питань, пов'язаних з виробленням цілісного погляду на світ і місце в ньому людини.

Основні світоглядні питання – це питання про те, як улаштований світ. Чи розвивається він за певними законами? Хто або що визначає ці закони? Чи існує світ вічно або він колись був створений? Яке місце у світі займають закономірності, яке – випадковості? Чи може людина довідатися про своє призначення або це недоступно їй? Які пізнавальні можливості людини? Що таке справедливість, добро, зло? Сукупність відповідей на ці питання і є світогляд.

Світогляд – система принципів, поглядів, цінностей, ідеалів і переконань, що визначають саме загальне бачення світу, місце в ньому людини.

Суб'єктом (носієм) світогляду може виступати індивід, соціальні й професійні групи, етнонаціональні або релігійні спільноти, суспільство в цілому.

У структурі світогляду виділяють:

1. Пізнавальний компонент. Базується на узагальнених знаннях (повсякденних, професійних, наукових). Знання визначають універсальну картину світу (узагальнене уявлення про структуру світобудови), стилі мислення того або іншого співтовариства, народу або епохи.

2. Ціннісно-нормативний компонент. Містить у собі цінності, ідеали, переконання, вірування, норми поведінки. Призначення світогляду не тільки в тому, щоб людина спиралася на якісь узагальнені знання, але й в тому, щоб вона керувалася певними суспільними регуляторами.

3. Емоційно-вольовий компонент. Для того, щоб знання, цінності й норми реалізовувалися в учинках і діях, необхідно їхнє емоційно-вольове освоєння, перетворення в особисті погляди, переконання, вірування, вироблення певної психологічної настанови діяти. Формування цієї настанови здійснюється в емоційно-вольовому компоненті.

За характером формування й функціонування можна виділити два рівні світогляду:

1. Життєво-практичний – складається стихійно, базується на здоровому глузді й повсякденному досвіді;

2. Теоретичний – на цьому рівні світоглядні проблеми вирішують наука й філософія.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.