Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шкала відповідності

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

З навчальної роботи

Інституту міжнародних відносин

 

І.О.Мінгазутдінов

«____»____________2015 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ

 

 

для студентів

 

галузі знань 0302 міжнародні відносини

 

напряму підготовки6.030201 – міжнародне право

 

КИЇВ – 2015


Робоча програма дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» для студентів галузі знань 0302 міжнародні відносини,напряму підготовки 6.030201 – міжнародне право.

«21» серпня 2014 року – 29 с.

 

Розробник: к.політ.н., Петюр Роман Костянтинович

 

Робоча програма дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» затверджена на засіданні кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби

 

Протокол № __ від «__» серпня 2015 року

Завідувач кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби _________________________ В.М.Матвієнко

«__» серпня 2015 року

 

 

Протокол № __ від «__» __________ 2015 року

Завідувач кафедри міжнародного права _________________________ О.В.Задорожній

«__» серпня 2015 року

 

 

Схвалено науково-методичною комісією Інституту міжнародних відносин

 

Протокол від «__» ________ 2015 року № __

 

Голова науково-методичної комісії _________________________ О.А.Коппель

«__» ________ 2015 року

 

«_____» _________________ 20___ року

 

© Р.К.Петюр, 2015 рік

© ____________, 201_ рік

© ____________, 201_ рік


ВСТУП

Навчальна дисципліна „Дипломатичний протокол та етикет” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” з галузі знань 0302 міжнародні відносини, напряму підготовки – 6.030201 міжнародне право.

Дана дисципліна входить у цикл дисциплін вільного вибору студентів. Викладається у першомусеместрі ІVкурсубакалавратув обсязі – 72 год. (2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., самостійна робота – 44 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни– ознайомлення з основними поняттями дипломатичного протоколу, етикету і церемоніалу, а також сукупністю специфічних норм, правил і умовностей здійснення дипломатичних взаємодій між офіційними представниками держав і міжнародних організацій.

Завдання– набуття студентами необхідних методичних і фактичних знань і практичних навичок застосування положень дипломатичного протоколу та етикету для роботи у сфері зовнішних зносин і ведення переговорів з представниками іноземних держав.

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений вивченню поняття дипломатії, історії дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету, принципів дипломатичного протоколу та його джерельної бази, принципів дипломатичного старшинства, процедури акредитації дипломатичних агентів, практичному застосуванню норм дипломатичного та ділового етикету в зовнішньому вигляді та поведінці дипломата і ділової людини, його культурі спілкування з іноземними партнерами, особистим візитам дипломата, протокольним аспектам проведення ділової зустрічі, протокольному забезпеченню дипломатичних прийомів.

Другий – принципам здійснення дипломатичної комунікації між дипломатичними установами держав, протокольним питанням дипломатичного листування, питанням міжнародної ввічливості держав, протокольним аспектам міждержавних візитів на високому та найвищому рівнях, протокольному забезпеченню проведення міжнародних організацій та конференцій, протокольним питанням міжнародних дипломатичних і ділових переговорів, етнокультурним особливостям дипломатичного та ділового етикету.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

v основні поняття і терміни дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету;

v базові принципи дипломатичного протоколу;

v нормативно-правову міжнародну та національну базу дипломатичного протоколу;

v основні норми дипломатичного та ділового етикету в зовнішньому вигляді та поведінці сучасного дипломата і ділової людини;

v особливості протокольного забезпечення діяльності дипломатичних представництв;

v специфіку протокольного забезпечення міждержавних контактів на дво- та багатосторонньому рівнях;

v основні церемоніальні норми у протокольній практиці України.

вміти:

v моделювати схеми проведення різного роду представницьких заходів;

v готувати та оформлювати дипломатичні документи протокольного характеру (візитні картки, запрошення на дипломатичні прийняття і відповіді на них тощо);

v розробляти програми візитів делегацій іноземних партнерів;

v моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, офіційних та неофіційних заходів.

Місце дисциплінив системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин: навчальна дисципліна «Дипломатичний протокол та етикет» є однією із складових комплексної підготовки бакалаврів напряму підготовки «Міжнародне право».

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Дипломатичний протокол та етикет» є складовою циклу дисциплін професійної та практичної підготовки у сфері дипломатії і дипломатичної служби. Дана дисципліна базується на дисципліні „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Міжнародні організації” та є однією з базових для дисциплін „Основи дипломатії та дипломатичної роботи”, „Теорія та практика переговорів”.


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Курс складається з двох змістових модулів.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 - 9. Обов’язковим для допуску до іспиту є виконання індивідуальних робіт, передбачених у темах 4 і 7 робочої програми навчальної дисципліни.

 

Оцінювання за формами контролю:

ЗМ1 ЗМ2
Min. – 15 балів Max. – 30 балів Min. – 15 балів Min. – 30 балів
Усна відповідь або письмове опитування „5” х 4 = 20 „9” х 4 = 36 „5” х 3 = 15 „9” х 3 = 27
Модульна контрольна робота 1 „12” х 1 = 12 „5” х 1 = 17
Модульна контрольна робота 2 „13” х 1 = 13 „9” х 1 = 20

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум – 60 балів, для одержання залікової оцінки обов’язково складають залік у вигляді залікової контрольної роботи з максимальною оцінкою у 25 балів. При цьому студент не може отримати підсумкову оцінку, вищу за 70 балів. Студенти, які отримали 60 і вище балів за результатами роботи протягом семестру, за бажанням можуть скласти залік у вигляді залікової контрольної роботи з максимальною оцінкою у 10 балів.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.

При розрахунку балів отримаємо:

  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Підсумкова оцінка
Мінімум 32 28 60
Максимум

Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 зараховано
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
1 – 59 не зараховано

 


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.