Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ВыНавчально-методичний посібник

Для самостійної роботи

Та практичних занять

з навчальної дисципліни

“логіка”

(відповідно до вимог ECTS)

для студентів І курсу денних факультетів

 

Харків

З м і с т

 

 

1. Вступ.................................................................................
2. Загальний розрахунок годин навчальної дисципліни “Логіка”.................................................................................  
3. Програма навчальної дисципліни “Логіка”..................
4. Плани та завдання до практичних занять......................
5. Словник основних термінів логіки.................................
6. Поточний (модульний) контроль знань студентів........
7. Індивідуальна робота студентів......................................
8. Контрольні питання для підготовки до іспиту з логіки
9. Критерії оцінки успішності студентів з логіки.............
10. Список літератури.........................................................

 

 

 

ВСТУП

 

Логіка є однією з фундаментальних навчальних дисциплін. Її вивчення сприяє усвідомленню майбутніми фахівцями значення й ролі міркування в практиці тлумачення норм права, доведення й спростування в юриспруденції та у повсякденній людській комунікації.

Метою вивчення курсу логіки є засвоєння принципів, форм і методів правильного міркування, сучасних логічних підходів до загальних процедур доведень і спростувань, розуміння ролі логіки в практичній діяльності юристів.

У результаті вивчення логіки студенти повинні

знати:особливості абстрактного мислення та його вираження в мові; мати уявлення про природу та процес логічного міркування, основи традиційних і сучасних теорій поняття, судження, умовиводу, гіпотези, доведення, норм і оцінок тощо;

уміти: використовувати принципи (закони) і правила щодо ефективної побудови й аналізу понять, суджень, умовиводів, гіпотез, доведень, норм; користуватися засобами традиційної і сучасної логіки в аналізі думок, висловлених природною мовою; самостійно аналізувати й знаходити логічні помилки у визначеннях та класифікаціях права, складних висловлюваннях, умовиводах, доведеннях і спростуваннях.

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН

навчальної дисципліни “Логіка”

№ теми   Назва теми Всього годин ггогодингодин У тому числі
лекції практичні заняття самостійна робота
  1.1 Розділ I. Введення до курсу “Логіка” Предмет та значення логіки
1.2 Логіка і мова
1.3 Історія науки логіки
    Практичні заняття Предмет та значення логіки
  2.1 Розділ II. Поняття як форма мислення Логічна характеристика понять. Види понять       –  
2.2 Логічні операції над поняттями
  Практичні заняття Поняття
  3.1 Розділ III. Судження. Закони мислення Судження
3.2 Загальні принципи (закони) правильного міркування
  Практичні заняття Судження
  4.1 Розділ IV. Умовивід Загальна характеристика умовиводів
4.2 Дедуктивні умовиводи
4.3 Недедуктивні умовиводи
  Практичні заняття Умовивід
  5.1 Розділ V. Теорія і доказ Доказ і спростування
5.2 Запитання та відповіді
5.3 Проблема. Гіпотеза. Теорія
  Практичні заняття Аргументація та доведення
Разом

Затверджено

Вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 9 від 20.04.2007 р.)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.