Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Завдання вивчення курсу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ВСТУП

1.1. Мета викладання дисципліни

Навчальний курс „Міжнародна економіка" відноситься до циклу фундаментальних економічних дисциплін, що обов'язково вивчаються в економічному університеті.

Мета вивчення курсу: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання вивчення курсу

Завданнями курсу "Міжнародна економіка" є:

вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції; набуття вмінь використовувати одержанні знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України.

1.3. Предмет навчальної дисципліни

Предмет курсу: система міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації.

 

1.4. Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі

підготовки фахівців

Для вивчення дисципліни „Міжнародна економіка” потрібно знання таких дисциплін: політекономія, макроекономіка і мікроекономіка, вища математика, економетрія, інформатика та комп’ютерна техніка тощо.

В той же час дисципліна „Міжнародна економіка” є базовою дисципліною для вивчення наступних дисциплін: „Міжнародні організації”, „Міжнародна торгівля”, „Глобальна економіка”, „Міжнародні розрахунки і валютні операції”, „Міжнародні стратегії економічного розвитку”, „Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств”, „Міжнародні фінанси”, „Основи зовнішньоекономічної діяльності”, „Міжнародний маркетинг”, Міжнародна економічна діяльність України”, „Міжнародна інвестиційна діяльність”, „Європейська інтеграція”, „Управління міжнародним маркетингом”, „Оцінка і аналіз міжнародних інвестиційних проектів”, „Фінанси зарубіжних корпорацій”.


1.5. Навички та уміння, якими має володіти студент внаслідок

вивчення дисципліни

Після вивчення курсу “Міжнародна економіка” студент повинен:

знати:

закономірності формування сукупного попиту і сукупної пропозиції на товари, послуги та фактори виробництва, що знаходяться в міжнародному обігу;

механізми функціонування міжнародних ринків товарів, послуг, факторів виробництва та фінансових ринків;

наслідки та ефекти міжнародної економічної діяльності в різних секторах світового господарства;

інструменти аналізу і програмування розвитку та функціонування відкритої національної економіки;

практичний досвід застосування методів регулювання міжнародних економічних процесів на макро- та мікрорівнях.

вміти

аналізувати міжнародний економічний процес;

швидко адаптуватись у сфері конкретної міжнародної діяльності;

визначити конкурентоспроможність суб’єктів міжнародної економіки.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Розподіл навчального часу за формами навчання та видами

Занять

 

Таблиця 1

Обсяг і структура дисципліни

Форма навчання Загальний обсяг, години/ кредити у тому числі, години Форма контролю
лекції практич заняття лабор. роботи індивід. роботи підсум-ковий контроль СРС іспит ПМК
Денна 360/10  
Заочна 360/10  

 


2.2. Тематична структура дисципліни

Таблиця 2

Тематична структура дисципліни „Міжнародна економіка”

Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції С(П,Л) ІКР СРС Лекції С(П,Л) ІКР СРС
Модуль 1
1. Міжнародна економічна система -
2. Національні економіки та їх взаємодія
3. Міжнародна економічна діяльність - -
4. Макроекономічні підходи до аналізу та моделювання в міжнародній економіці
5. Теорія міжнародної торгівлі
6. Світовий ринок товарів і послуг -
7. Міжнародний науково-технологічний обмін та ринок інновацій - -
8. Міжнародна торгова політика
Модуль 2
9.Світовий фінансовий ринок - -
10. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво
11. Міжнародне портфельне інвестування
12. Міжнародний кредит
13. Міжнародна трудова міграція та світовий ринок праці - -
14. Теорії валютних курсів
15. Світова валютна система та валютний ринок
16. Міжнародні розрахунки
17. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага
Модуль 3
18. Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці
19. Міжнародна економічна інтеграція - -
20. Європейська економічна інтеграція
21.Глобалізація економічного розвитку
22. Інтеграція України у світову економіку
Разом годин

Для вивчення дисципліни пропонується щотижневий графік, наведений у табл. 3 і 4.

Таблиця 3

Семестровий графік вивчення дисципліни

для студентів денної форми навчання

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.