Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

У разі відсутності вибору права подружжям майнові наслідки шлюбу визначаються правом, яке застосовується до правових на­слідків шлюбу.





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Стаття 61 є конкретизацією загального положення ст. 60 цього Закону щодо встановлення права, яке підлягає застосуван­ню при визначенні правових наслідків шлюбу. В доктрині МПП розрізняють два типи правового режиму майна подружжя: 1) до­говірний, що виникає за умови укладення шлюбного договору, і 2) законний, тобто безпосередньо закришений нормами сімейного законодавства. В свою чергу законний режим майна подружжя буває трьох видів: а) режим спільного майна (характерний для Франції, Швейцарії), коли подружжя має спільне право власності на майно, що було нажите в період шлюбу, зберігаючи усвоїй власності дошлюбне майно, а також майно, яке було подароване чи успадковане одним з них; б) режим роздільності, коли майноналежить кожному з подружжя окремо (Англія, США); в) режим відкладеної спільності, коли подружжя розпоряджається майном, як за режиму роздільності, а при розлученні — майно розподі­ляється між ними порівну1.

Норма ч. 1 коментованої статті має диспозитивний характер, оскільки подружжя може обрати для регулювання майнових наслідків шлюбу право особистого закону одного з подружжя (Іех регзопаїіх) або право держави, у якій один з них має звичайне місце перебування (Іех сіотісіїіі), або стосовно до нерухомого майна право держави, у якій це майно знаходиться (Іех геі зііае). Питанню врегулювання правового режиму майна подружжя також присвячена Конвенція про право, що застосовується до режимів власності подружжя (Гаага, 1978 р.). Згідно із приписами ст. ст. З і 6 цієї Конвенції подружжю дозволяється здійснити вибір з-поміж права одного з подружжя, звичайного місця проживан­ня, місця проживання після шлюбу, а для нерухомості — право її місцезнаходження. Якщо ж подружжя не здійснило вибір за власною волею, підлягає застосуванню право держави місця їх проживання (ст. 7).

2. Частина 2 статті 61 передбачає підстави та наслідки припи­нення застосування або зміни за згодою сторін права, яке вони обрали згідно з ч. 1 цієї статті. Право, обране подружжям для ре-

1 Див.: Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В.М. Гайво-ронського, В.П. Жушмана. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — С. 270.

гулювання майнових наслідків шлюбу, припиняє застосовуватися або змінюється за згодою сторін у разі зміни особистого закону або звичайного місця перебування того з подружжя, до особистого закону або звичайного місця перебування якого було прив'язане обране право. Правові наслідки такого припинення або зміни об­раного сторонами права мають ретроспективний характер, оскільки нове право застосовується до правових відносин з моменту укла­дення шлюбу (якщо інше письмово не встановлено подружжям). На відміну від вітчизняного законодавчо закріпленого підходу до вирішення окресленої проблеми ч. 1 ст. 8 Гаазької конвенції про право, що застосовується до режимів власності подружжя, 1978 р. встановлює, що зміна застосовуваного права буде мати силу тільки на майбутнє, а власність, що належить подружжю до даної зміни, не підпорядковується новому праву, яке підлягає застосуванню.

У сфері вирішення колізійних питань майнових відносин подружжя у зарубіжному законодавстві з МПП склалися най­різноманітніші підходи. В ряді нормативних актів до майнових відносин подружжя застосовується особистий закон подружжя (чоловіка), який діяв на момент укладення шлюбу (Алжир, Греція, Єгипет, Італія, Португалія, Польща), закон суду, який вирішує спір (В'єтнам, Куба, Латвія), іноді трапляються і випадки за­стосування прив'язки особистого закону жінки (ст. 44 Кодексу Бустаманте). Однак в цілому на сучасному етапі формування та розвитку МПП абсолютна більшість законодавств світу має тенденцію до кумуляції колізійних прив'язок, що є цілком вип­равданим в аспекті підвищення ефективності регулювання сфери майнових відносин подружжя з іноземним елементом (цей процес характеризується поєднанням в одній колізійній нормі різних комбінацій усіх відомих формул прикріплення: закон доміцилію, особистого закону подружжя, автономії волі, місця вчинення акту, закону більш тісного зв'язку, закону місцезнаходження нерухомості, закону суду та ін.).

3. Частина 3 коментованої статті встановлює колізійну норму, яка визначає вибір права, що застосовується до майнових наслідків шлюбу у тому випадку, якщо подружжя не обрало таке право у відповідності з приписами ч. ч. 1 і 2 ст. 61. законодавець, надаючи подружжю можливість за взаємною згодою обрати, право якої дер­жави буде регулювати їхні майнові відносини, надає цьому правилу першочергове значення. Усі інші способи вибору права, яке є компетентним щодо урегулювання цих відносин, мають вторин­ний характер, оскільки застосовуються тільки тоді, коли сторони таке право не оберуть. З цього положення виходить і українське законодавство: у випадку, коли відсутня домовленість сторін про право, що підлягає застосуванню, у законодавстві передбачаються додаткові, субсидіарні правила про вибір права, яке регламенту­ватиме майнові відносини подружжя. Закон у ч. З коментованої статті встановлює, що у разі відсутності вибору права подружжям майнові наслідки шлюбу визначаються правом, яке застосовується до правових наслідків шлюбу (див. коментар до ст. 60).

Стаття 62. Форма вибору права для правових наслідків шлюбу 1. Вибір права, передбачений частиною другою статті 60 та стат­тею 61 цього Закону, має бути здійснений у письмовій формі або явно випливатиз умов шлюбного договору. Угода сторін про вибір права, що укладена в Україні, має бути нотаріально посвідчена.

1.Коментована стаття містить колізійну норму, яка визначає право, що підлягає застосуванню для вирішення питань, пов'язаних з формою вибору права для правових наслідків шлюбу (як осо­бистих немайнових, так і майнових). Закон передбачає, що при виборі права для правових наслідків шлюбу подружжям, яке не має спільного особистого закону або у випадках, коли подружжя не має спільного місця проживання, або якщо особистий закон жодного з них не збігається з правом держави їхнього спільного місця прожи­вання, такий вибір повинен бути здійснений у письмовій формі або явно випливати з умов укладеного між ними шлюбного договору. Наслідком недотримання письмової форми такого вибору є його недійсність, а отже, вважатиметься, що вибір права подружжям не відбувся. В такому разі правом, яке застосовується до правовихнаслідків шлюбу, буде спільний особистий закон подружжя, тобто закон громадянства (Іех раїгіае). Вимоги щодо форми вибору права для правових наслідків шлюбу поширюються не тільки наїх вчи­нення, а також і на їх зміну та припинення (ст. 61 Закону). Вибірподружжям права для правових наслідків шлюбу буде дійсним, якщо такий вибір явно випливатиме з умов шлюбного договору.

У міжнародному приватному праві традиційно сформувалося правило, що форма цивільно-правового акту підпорядковується праву місця його вчинення — Іех Іосі асіш. У зв'язку з тим, що місце вчинення акту може мати випадковий характер, в до­ктрині і практиці МПП знайшов своє закріплення підхід, який підпорядковує форму акту праву тієї держави, яке регулює ці правовідносини, що випливають із змісту акту — Іех саизе. Так, наприклад, ст. 94 СК України прямо встановлює, що шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвід-чується. З огляду на зазначене в цій же статті Закон України про МПП імперативно встановлює, що угода сторін про вибір права, яка укладена в Україні, має бути нотаріально посвідчена. Такий підхід вітчизняного законодавця до проблеми вирішення форми вибору права для правових наслідків шлюбу є цілком виправда­ним, оскільки часто особливості форми цивільно-правового акту пов'язані саме з особливостями змісту самого акту.

Стаття 63. Припинення шлюбу

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.