Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

В інших випадках, визначених законами України.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1 Див.: Чубарев В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2006. — С. 461.

1.Стаття 77 містить імперативні козійні правила, які встанов­люють виключну підсудність у справах з іноземним елементом. Вона має на меті звернути увагу суду, який є компетентним за­стосовувати колізійні норми щодо приватноправових відносин, на те, що суди України повинні застосовувати виключно вітчизняне право у випадках, передбачених п. п. 1—10 ст. 77 цього Закону, незалежно від того, чи застосвується у відповідній іноземній державі до відносин такого роду українське право. Закон вста­новлює, що підсудність судам є виключною у таких справах з іноземним елементом:

1) щодо спорів з приводу нерухомого майна, яке знаходиться на території України, вітчизняним законодавцем застосовується класич­ний колізійний принцип — Іех геі віїае («закон місця знаходження речі»), який передбачає застосування права тієї держави, де знахо­диться річ. Застосування при вирішенні спорів правила виключної підсудності щодо нерухомого майна пояснюється винятково інте­ресами цивільного обігу. Підпорядкування будь-яких спорів праву місця знаходження такого майна робить для усіх інших учасників цивільного обігу очевидним, правом якої держави визначаються зміст, здійснення та захист відповідного права на річ;

2) за загальним правилом, встановленим ст. 66 цього Закону, права та обов'язки батьків і дітей визначаються особистим законом дитини або правом, яке має тісний зв'язок із відповідними від­носинами і якщо воно є більш сприятливим для дитини. Пункт 2 робить виняток з цього правила і встановлює виключну підсудність щодо справ, які стосуються правовідносин між дітьми і батьками у разі, якщо обидві сторони мають місце проживання в Україні;

3) під сферу дії виключної підсудності підпадають спори у справах про спадщину, якщо спадкодавець — громадянин України і мав в ній місце проживання. У зазначеній категорії цивільних справ Закону України про МПП встановлює підсудність тільки одному суду — суду України;

4) встановлення виключної підсудності у справах щодо спорів, пов'язаних з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні, пов'язано з такою особливістю права на інтелектуальну влас­ність, як відсутність екстериторіальної дії цих прав (про поняття екстериторіальності див. коментар до ст. 37 цього Закону). Як правило, це пояснюється тим, що у разі, коли право інтелекту­альної власності на певний твір виникло на території держави, де його було створено, сфера дії цього права обмежується виключно межами даної держави;

5) згідно з п. 5 коментованої статті підсудність судам є вик­лючною і у випадках, якщо спір пов'язаний з реєстрацією або ліквідацією на території України іноземних юридичних осіб, фі­зичних осіб — підприємців. Пов'язуючи імперативно категорію цих справ з зазначеною прив'язкою, Закон виключає можливість використання інших критеріїв (формул прикріплення) таких, зок­рема, як країна основного місця діяльності або місця, з якого за

даною юридичною особою та її діяльністю здійснюється найбільїі ефективний контроль, тощо;

6) за допомогою прив'язки, що міститься у п. 6 даної статті, найбільш повно забезпечується визначеність і гарантованість захисту прав та інтересів суб'єктів цивільного обігу у відносинах, пов'язаних з визначеністю дійсності записів у відповідних дер­жавних реєстрах, кадастрах та інших інформаційних системах України. Згідно із коментованим пунктом зазначена категорія спорів відноситься до виключної підсудності судів України;

7) наступним випадком встановлення виключної підсуності судам України є спори у справах про банкрутство, якщо борж­ник був створений відповідно до законодавства України. Слід зауважити, що згідно із ст. 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» провадження у справах про банкрутство за участю кредиторів— нерезидентів регулюється цим Законом, якщо інше не передба­чено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Порядок виконання в Україні рішень судів іноземних держав у справах про банкрутство визначається відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. У разі відсутності міжнародних договорів України рішення судів іноземних держав у справах про банкрутство визнаються на тери­торії України взаємно, якщо інше не передбачено законом;

8) до категорії справ з іноземним елеметом, які можуть виру-шуватися виключно судами України, п. 8 відносить справи, які стосуються випуску або знищення цінних паперів, оформлених в Україні. Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 234 ЦПК України справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі суд розглядає в порядку окремого провадження;

9) ще однією категорією справ окремого провадження (п. 4 ч. 2 ст. 234 ЦПК України), які вирішуються в порядку виключної підсудності, є справи, що стосуються усиновлення, яке було здійснено або здійснюється на території України. Зазначений підхід тримається у руслі відповідних колізійних правил сімейного законодавства України (зокрема, ст. ст. 282—286 СК України) щодо усиновлення за участю іноземного елементу;

10) п. 10 ст. 77 констатує, що наведені приклади не мають вичер­пного характеру, а тому правила виключної підсудності можуть вста­новлюватися і в інших випадках, визначених законами України.

В цілому слід погодитися з думкою В.І. Тертишнікова, який зазначає, що виключна підсудність встановлена законом з метою забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи, тому що саме в зазначених судах це може бути здійснено внаслідок знаходження в районі їх діяльності основної маси доказів1.

ково-„р™™"ом°еВ„тар. -ИЙйвЙ7ЦЄ™тЙ К°ДЄКС УКРЗЇНИ: Нау-

Стаття 78. Компетенція інших органів України

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.