Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

як логічні основи теорії аргументації

1. Розробити правила коректного ведення аргументаційного процесу для використання при проведенні дискусій у навчальному процесі.

2. Дослідити позалогічні засоби впливу у суперечці (психологічні та риторичні, прийоми НЛП) – теоретичний та практичний аспект

 

9. Методи навчання

 

Методи навчання за джерелами отримання знань:

- вербальні (лекція, пояснення);

- наочні (схеми, ТЗН);

- практичні (практичні вправи та творчі завдання).

 

Методи навчання за характером логіки пізнання:

- аналітичний;

- синтетичний;

- аналітико-синтетичний;

- дедуктивний;

- індуктивний;

- традуктивний.

 

Методи навчання за рівнем самостійності розумової діяльності:

- проблемний;

- частково-пошуковий;

- дослідницький.

 

10. Методи контролю

 

Для навчальної дисципліни «Логіка» методами контролю виступають:

- для поточного контролю – усне опитування, письмове опитування, комбіноване опитування, виконування тестових завдань до окремих тем курсу, розв’язання практичних вправ;

- для модульного контролю – виконування завдання до модульного контролю, що містять теоретичні питання та практичні завдання до відповідних тем курсу;

- для підсумкового контролю – усна або письмова відповідь на білет за переліком питань до підсумкового контролю, розв’язання підсумкових тестових завдань

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і вмінь за певний період навчання (навчальний семестр).

З навчальної дисципліни «Логіка» для денної форми навчання передбачено залік.

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти:

 

Модуль 1 (М1) Модуль 2 (М2) ЕКЗАМЕН (Е)
Поточний контроль 1 (ПК1) модульний контроль (МК1) Поточний контроль 2 (ПК2) модульний контроль (МК2)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40 ≤60 ≤40
М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100
Підсумкова оцінка (П)= М12 ≤100
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену(П) = ПК1+ПК2 +Е≤100 ≤40
                     

 

 

12. Критерії оцінювання

12.1. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів

на семінарських заняттях

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.
Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
Відсутність на занятті

 

12.2. Критерії оцінювання самостійної роботи

студентів

№ п/п Вид роботи Мінімальний бал Максимальний бал
1. Складання конспекту за питаннями теми +1 +3
2. Підготовка реферату +5 +10
3. Робота над термінологічним словником з дисципліни +1 +10
4. Складання схем, таблиць +1 +5
5. Складання кросворду за темою курсу +1 +5
6. Підбір матеріалів до тем курсу +1 +5
6. Підбір літератури до теми +1 +5
8. Розв’язання вправ та завдань +1 +5
9. Складання логічних вправ та завдань за темами курсу +5 +10
10. Інші види робіт +1 +5

 

12.3. Критерії оцінювання індивідуальної роботи

студентів

№ п/п Вид роботи Мінімальний бал Максимальний бал
1. Завдання для індивідуальної роботи +1 +5
2. Участь у роботі наукового гуртка +5 +10
3. Підготовка доповіді та участь в науковій конференції +5 +10
4. Підготовка до друку наукової статті (тез) +5 +15
5. Складання електронної бібліотеки з дисципліни +5 +10

 

 

13. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90-100 А Відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

14. Питання для підготовки до підсумкового контролю

 

1. Логіка як наука, основні етапи її розвитку.

2. Традиційна формальна логіка

3. Закони формальної логіки. Формальна і діалектична логіка.

4. Поняття, (визначення). Методи творення понять (аналіз, порівняння, абстрагування, синтез).

5. Знак та його значення.

6. Семіотика як наука про знаки.

7. Поняття і образ. Поняття і ім’я. Взаємозв’язок образу, емоцій і поняття в процесі мислення.

8. Зміст і обсяг поняття. Співвідношення між обсягом і змістом поняття.

9. Типи співвідношення обсягів понять.

10. Помилки при визначенні. Визначення в юридичній практиці.

11. Види понять.

12. Поділ понять.

13. Визначення понять і його правила.

14. Судження: його структура (суб’єкт, предикат, зв’язка ). Судження і речення.

15. Основні види суджень.

16. Поділ суджень: за характером предиката, за якістю зв’язки, за обсягом суб’єкта, за модальністю.

17. Розподіленість термінів у простих атрибутивних судженнях.

18. Співвідношення між судженнями, логічний квадрат.

19. Складні судження. Логічні та граматичні сполучники.

20. Таблиці визначень істинності логічних сполучників.

21. Види умовиводів.

22. Безпосередні умовиводи ( перетворення, обернення, протиставлення предикату).

23. Опосередковані (дедуктивні, індуктивні, традуктивні) умовиводи.

24. Правильність та істинність міркувань.

25. Поняття силогізму.

26. Структура силогізму.

27. Аксіоми силогізму.

28. Фігури і модуси категоричного силогізму. Правила простого категоричного силогізму та його модусів.

29. Складні силогізми.

30. Скорочені силогізми.

31. Складноскорочені силогізми.

32. Силогізм зі складними і простими засновками (розділово-категоричний, умовно-категоричний, умовно-розділовий).

33. Логіка висловлювань.

34. Закон тотожності.

35. Закон суперечності.

36. Закон виключного третього.

37. Закон достатньої підстави.

38. Основні закони логіки висловлювань.

39. Метод таблиць істинності.

40. Типи висловлювань і схеми правильних міркувань.

41. Індуктивний умовивід і його структура. Правила індукції.

42. Види індукції (повна і неповна індукція); види неповної індукції.

43. Методи наукової індукції.

44. Індуктивні висновки про причинний зв’язок; методи встановлення причинного зв’язку; помилки в індуктивних умовиводах.

45. Аналогія проста, поширена, строга, нестрога.

46. Мислений експеримент і його роль у науковому дослідженні.

47. Гіпотеза та її види. Підтвердження і спростування гіпотези.

48. Роль гіпотези в науковому пізнанні.

49. Доведення та його структура.

50. Види доведення.

51. Метод підтвердження і спростування тези в генетичному доведенні.

52. Спростування та його види.

53. Логічні правила доведення і спростування та їх порушення (паралогізми і софізми).

54. Види доведення.

55. Методи підтвердження тези.

56. Генетичне доведення.

57. Види суперечок та їх сутність.

58. Логіка та юридична практика.

59. Діалектична логіка як логіка наукового досягнення.

60. Закони діалектичної логіки.

61. Закон єдності та боротьби протилежностей.

62. Закон заперечення заперечення.

63. Закон переходу кількості в якість.

64. Соціальні норми та їх логічне обґрунтування.

65. Запитання та його види.

66. Роль запитань у юридичній практиці.

 

15. Інформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

1. Богдановський І. В. Логіка. Опорний конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. – К. : МАУП, 2004. – 168 с.

2. Дуцяк І. Логіка : підручник / І. Дуцяк. – К. : Знання, 2010. – 406 с.

3. Карамишева Н. В. Логіка. Теоретична і прикладна : навч. посіб. / Н. В. Карамишева. – К. : Знання, 2011. – 455 с.

4. Карамишева Н. В. Логіка і правознавство (теоретичні питання та практичні завдання) : спецкурс для студентів юридичного факультету / Н. В. Карамишева. – Львів : філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 120 с.

5. Козаченко Н. Логiка : навч. посiб. / Н. Козаченко. – Кривий Ріг : Криворiзький державний педагогічний університет, 2011. – 87 с.

6. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. Є. Конверський. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 536 с.

7. Мозгова Н. Г. Логіка : навч. посіб. / Н. Г. Мозгова. К. : Каравела, 2011. - 248 с.

8. Павлов В. І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навч. посіб. / В. І. Павлов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 408 с.

9. Проценко М. Г. Логіка / М. Г. Проценко. – Суми, 2005. – 252 с.

10. Ряшко В. І. Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.