Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Практичні завдання і контрольні запитання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(див. окремий додаток)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 4

[1: Книга перша: розд. IX (§§ 1-4, 8-9), Х (§§ 1,3)].

Тема 5. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОЇ ЛОГІКИ

Лекція 16. Огляд актуальних проблем і напрямків

досліджень сучасної логіки(2 год.)

Прагматичні види висновувань. Порівняльна характеристика логічного випливання, імплікатур спілкування та пресупозицій. Логічний аналіз модальних висловлювань. Логічний аналіз запитань і відповідей.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 5

[1: Книга друга: частина друга; 3: розд. VIIІ; 9:Част. ІІ-ІV; 10:частина ІІ; 13:розд.X-XIV].

Лекція 17. Залікова контрольна робота(2 год.)

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема А. Семіотичний характер логіки(12 год.)

1. Загальна характеристика природної мови (визначення і функції).

2. Загальна характеристика знаку. Види знаків

3. Семіотика як наука про знаки. Види семіотики.

4. Структура знакового процесу. Семіозис.

5. Структура значення знаку. Предметне і смислове значення

6. Виміри знакового процесу: синтаксис, семантика, прагматика.

7. Рівні знакового процесу: об’єктна мова і метамова.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ А

[1: Книга перша: с.42-50, 55-61]

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми А

(див. окремий додаток)

 

Тема Б. Правдоподібні (недемонстративні) міркування(15 год.)

1. Загальна характеристика правдоподібних міркувань.

2. Індуктивні міркування та їх види.

3. Наукова індукція і методи знаходження причиннєвих зв’язків

4. Міркування за аналогією та їх різновиди.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ Б

[1:Книга перша: с.269-280].

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми Б

(див. окремий додаток)

 

Тема В. Поняття (15 год.)

1. Загальна характеристика поняття.

2. Логічна структура понять. Зміст, обсяг, елемент і частина обсягу понять.

3. Закон оберненого відношення між обсягом і змістом поняття. Обмеження і

узагальнення понять.

4. Види понять.

5. Логічні відношення між поняттями.

6. Поділ понять.

7. Визначення понять

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ В

[1:Книга перша: розд. VIІІ].

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми В

(див. окремий додаток)

 

ТЕМА Г. Теорія аргументації (15 год.)

1. Загальна характеристика доведення і спростування, аргументації і критики.

2. Суперечка та її форми.

3. Логічна структура доведення/аргументації.

4. Способи доведення/аргументації.

5. Правила доведення/аргументації і спростування/критики. Можливі помилки й

полемічні хитрощі.

6. Сучасні проблеми теорії аргументації.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ Г

[1:Книга перша: розд. ХІ].

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми Г

(див. окремий додаток)

 

 

Зразки завдань модульних контрольних робіт

Модульна к/р N1 виконується під час лекції (тривалість роботи – 2 год.) після аудиторного опрацювання двох тем: „Предмет, метод і значення логіки”, „Логіка висловлювань”, а також самостійного позааудиторного опрацювання двох тем: А „Семіотичний характер логіки”, Б „Правдоподібні (недемонстративні) міркування”. Максимальна оцінка – 15 балів.

1. Використовуючи визначення: „Міркування вважають правильним, якщо для нього неможлива ситуація, коли усі засновки істинні, а висновок – хибний”, встановіть правильність міркування: „Кожен поважає когось. Отже, когось поважають усі”. Відповідь обґрунтуйте (1 бал).

2. Встановіть правильність міркування, користуючись: (а) повними таблицями істинності; (б) скороченими таблицями істинності (контрприклад); (в) аналітичними таблицями; (г) методом Куайна; (д) методом зведення до нормальних форм:

„Людина ніколи не задовольнить усіх своїх бажань, якщо вона є амбітною. Але тільки якщо люжина є амбітною, хиття має сенс. Отже, життя не матиме сенсу, якщо людина задовольнить усі свої бажання” (12 балів).

3. У чо­му по­ля­гає сут­ність і мета розрізнення між вжи­ван­нямі зга­ду­ван­ням мовних виразів? (1 бал)

4. Наведіть приклад недемонстративного міркування, у якому здійснюють перехід від часткового знання до часткового знання. Обгрунтуйте слушність вашого прикладу (1 бал).

 

Модульна к/р N2 виконується під час лекції (тривалість роботи – 2 год.) після аудиторного опрацювання теми „Логіка предикатів”, а також самостійного позааудиторного опрацювання тем В „Поняття” і Г „Теорія аргументації”. Максимальна оцінка – 15 балів.

1. Засобами мови логіки предикатів символізуйте міркування і за допомогою методу аналітичних таблиць доведіть його правильність: „У­сі ні­м­ці - па­т­рі­о­ти. Жо­д­ний па­т­рі­от не є не­щи­рим. От­же, жо­д­ний ні­мець не є не­щи­рим” (5 балів).

2. Засобами мови логіки предикатів символізуйте міркування і доведіть його неправильність: „Деякі люди ревниві. Деякі люди щиросердні. Отже, деякі ревниві люди є щиросердними” (5 балів).

3. Здійсніть обмеженняі узагальнення поняття ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КНУТШ

(2 бали).

4. З точки зору теорії аргументації прокоментуйте текст: „... в президії Академії наук продовжує панувати думка про те, що оскільки ми живемо у перехідний період, то коней на переправі не змінюють. Але при цьому ніхто не робить поправки на життя: якщо довго не наважуватись починати переправу, можна дочекатись повені, яка знесе і стернових, і коней” (3 бали).

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.