Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Індивідуальне завдання та методичні вказівкидля його виконання

Студенту___3__курсу, гр.________ ____________________________________

(П.І.Б.)

 

1. Тема: Логіка як наука. Поняття. Судження.
 
Варіант:  

 

2. Перелік питань, що підлягають розробці:
2.1. Період життя та діяльності Л.Вітгенштейна, його внесок у розвиток логічної науки.
2.2. Поняття №20.
2.3. Судження 10.  
2.4.  
2.5.  

 

3. Методика виконання, алгоритм:
3.1.  
3.2. Систематизація джерел.
3.3. Охарактеризувати проблему.
3.4. Зробити висновки.
3.5.  

 

4. Список літератури, інших джерел інформації:
   
 

 

5. Форма подання виконаного завдання (паперовий або електронний варіант, реферат, пояснювальна записка, таблиці, графіки, діаграми, комп’ютерні програми тощо).
   
3стор.

 

6. Критерії оцінювання:
6.1.Максимальна сума балів за завдання:__ __, у тому числі за окремі питання:
2.1._________________________ 2 ____балів; 2.2._________________________ 4___балів; 2.3._________________________ 4____балів; 2.4._________________________ ____балів; 2.5._________________________ ____балів;

 

Дата видачі завдання “_20__” _ вересня________ 2011__р.
 
Термін виконання “__1_” __ __листопада______2011__р.

Викладач __________________ Т.С.Геращенко

__к.і.н.доцент

Завдання прийняв до виконання __________________

 


ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Форма модульного контролю - модульна контрольна робота.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Питання до модульної контрольної роботи №1:

1. Загальна характеристика логіки як науки.

2. Об’єкт та предмет логіки.

3. Історія розвитку логічного знання.

4. Мислення і мова, мова логіки.

5. Закон тотожності.

6. Закон суперечності.

7. Закон виключеного третього.

8. Закон достатньої підстави.

9. Характеристика поняття як форми мислення. Закон зворотного відношення.

10. Відношення між поняттями.

11. Операції над поняттями.

12. Загальна характеристика суджень. Прості судження. Категоричні судження.

13. Відношення між судженнями. Логічний квадрат.

14. Складні судження.

15. Характеристика умовиводу як форми мислення.

16. Дедукція.

17. Індукція.

18. Традукція.

 


1. Форми поточного та підсумкового контролю

 

Поточний контроль здійснюється через, опитування, виконання завдань для самостійної роботи та ІДЗ.

 

Форма контролю Термін проведення
Модульна контрольна робота Після вивчення тем 1-9

 

Модульний контроль

 

1. Студент має виконати всі завдання для самостійної роботи.

2. Студент має звітуватися щодо виконання ІДЗ.

3. Студент має написати модульну контрольну роботу (тести).

Оцінка за модуль (балів) складається з оцінок за кожен вид робіт за наступною методикою:

Поточний контроль – 50 балів СР-10 балів; ІДЗ-10 балів.
Модульний контроль – 50 балів 10 балів за кожне питання

 

Питання теоретичного тесту:

3. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль проводиться після закінчення першого семестру у формі заліку