Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Формат консультацій

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

з дисципліни

“ЛОГІКА”

для студентів програми підготовки бакалаврів за спеціальністю

6.050100 “Маркетинг”

6.050200 “Менеджмент організацій”

(денна форма навчання)

 

 

Лекції 18 годин

Практичні заняття 18 годин

Самостійна робота 18 годин

 

Всього 54 годин

 

Залік - усний

 

 

Львів – 2009/10 н.р.

 

 

Укладач робочої програми Демків Остап Васильович

“05 січня 2006р. _____________________

 

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін ЛІМ-у

Протокол № __ від _____________ 2006 року

Завідувач кафедри доц. Н.Б. Даниленко

 

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні Науково-методичної ради

Протокол № ____ від “ _____” ___________ 200__ р.

 

 

Робоча навчальна програма переглянута та схвалена на засіданні гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін ЛІМ-у

Протокол № __ від ____________ 200__ р.

Завідувач кафедри _________________

 

Робоча навчальна програма переглянута та схвалена на засіданні гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін ЛІМ-у

Протокол № __ від ____________ 200__ р.

Завідувач кафедри _________________

 

 

Робоча навчальна програма переглянута та схвалена на засіданні гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін ЛІМ-у

Протокол № __ від ____________ 200__ р.

Завідувач кафедри _________________


ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

ЛОГІКА

Викладач: Демків Остап Васильович

Постійне місце праці Львівський інститут менеджменту

Науковий ступінь кандидат філософських наук

Посада: директор дипломних студій

Електронна адреса викладача: osya29@i.ua

Рекомендовані для вивчення курсу підручники та література

Основні джерела:

1. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 368 с.

2. Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – 359 с.

Додаткові джерела:

3. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М.: Юрист, 1995. – 256 с.

4. Ивин А.А. Логика: Учебное пособие. – М.: Знание, 1997. – 240 с.

5. Трояновский В.М. Логика в менеджменте. Учебное пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2001. – 240 с.

6. Арутюнов В.Х., Кирик Д.П., Мішин В.М. Логіка: Навчальний посібник для економістів. – К.: КНЕУ, 2000. – 144 с.

7. Хоменко І.В. Логіка – юристам.: Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1997.–392с.

8. Гетманова А.Д. Логика: Словарь и задачник: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Владос, 1998. – 336 с.

9. Збірнник вправ і задач з логіки: Методичні рекомендації / Укл. С.Ф. Марценюк. – К.: Вища школа, 1991. – 52 с.

10. Мельников В.Н. Логические задачи. – Одеса: Вища школа, 1989.– 344 с.

11. Кондаков Н.И. Логический словарь. – М.: сов. Энциклопедия, 1990. –466 с.

Формат консультацій

· Обсяг: 3години на кожну акад. групу

· Зміст: навчальний матеріал лекційних занять

· Графік: відповідно до графіка

2009 – 2010 н.р.
Мета та завдання курсу:

Засвоєння студентами наукових положень системи знань, за допомогою якої вони, не порушуючи структурно-логічної залежності, застосовуючи різноманітні форми мислительного аналізу, здатні побудувати стрункі міркування, прийти до істинних висновків стосовно предмету аналізу.

Оволодіння студентами методикою, яка базується на законах формальної логіки, наукового аналізу розвитку складних і суперечливих процесів та явищ, що мають місце в соціальному житті суспільства, з метою оптимізації прийняття управлінських рішень.

Формування і розвиток навиків логічного мислення студентів, застосування набутих знань у вивченні конкретних навчальних дисциплін.

 

Дисципліни, які має попередньо прослухати студент

· Філософія, вища математика, основи економічної теорії

 

Узгодження з іншими дисциплінами

№ п/п Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження Прізвище викладача Дата Підпис
1. Соціологія      
2. Основи менеджменту      
3. Основи маркетингу      

Накопичувальна система оцінювання знань студентів
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.