Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Детальний опис програми

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Тема Література л/п/с
Тема 1. Статус науки логіки 1. Логічний процес мислення як пізнавальний процес відображення об’єктивної дійсності. Основні компоненти змісту думок. Мислення і мова. Природні і штучні мови. Мислення як об’єкт вивчення формальної логіки. 2. Поняття логічної форми. Об’єктивна обумовленість змісту і форм мислення. Форми мислення: поняття, судження, умовивід. Істинність думки і формальна правильність міркувань. Процес формалізації. Поняття логічного закону. 3. Становлення логіки як науки. Розвиток методів логіки в процесі її історичного розвитку. Особливості сучасного етапу розвитку формальної логіки. 4. Предмет формальної логіки. Логіка формальна і діалектична. Основні функції логіки. Обмеженість функцій формальної логіки. Логіка і філософія. Логіка та інші науки про мислення. Оволодіння логікою як необхідна умова формування та розвитку культури мислення. 1. Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей // Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – С. 7 – 17. 2. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів ВНЗ. – Київ: «Академія», 2002. – С. 7 – 23. 2/2/2
Тема 2. Поняття: види понять і відношення між поняттями. Поділ понять. 1. Поняття як форма відображення дійсності і як форма мислення. Мовні форми виразу понять. Роль понять в отриманні знань та їх викладі. Зміст та обсяг поняття. Закон оберненого відношення змісту та обсягу понять. 2. Види понять 2.1. за обсягом: конкретні та абстрактні (загальні - одиничні), поняття з нульовим та універсальним обсягом, реєструючі та нереєструючі; 2.2. за змістом: співвідносні та безвідносні, позитивні та негативні, загальнюючі (збірні) та неузагальнюючі (незбірні). 3. Відношення між поняттями. Порівняльні та непорівняльні поняття. Види порівняльних понять: сумісні та несумісні. Типи сумісності та несумісності понять. 4. Визначення та поділ понять. Види поділу: за видозміною ознаки, дихотомічний поділ. Простий та ступеневий поділи. Правила поділу і можливі помилки при поділі. 1. Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей // Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – С. 18 - 55. 2. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів ВНЗ. – Київ: «Академія», 2002. – С. 24 - 68.   2/2/2
Тема 3. Судження. Основні види суджень і відношення між ними. 1. Судження як форма мислення. Судження і поняття. Судження і речення. Прості та складні судження. Будова простого судження: суб’єкт, предикат, зв’язка. Судження властивості (атрибутивні або категоричні) та судження відношень (релятивні).одиничні та множинні судження. Види простих суджень за змістом предикату, за обсягом суб’єкта, за якістю зв’язку, за модальністю. Розподіленість термінів у судженні. 2. Види складних суджень за типом логічних сполучників. Безумовні та умовні. Утворення складних сцджень за допомогою логічних сполучників: кон’юнкція, диз’юнкція, імплікація, заперечення. 3. Основні види суджень та відношення між ними. Загальностверджувальні (А), загальнозаперечні (Е), частковостверджувальні (І), частковозаперечні (О). Розподіленість термінів у основних видах суджень. Логічний квадрат як модель відношень між судженнями за істинністю. Відношення підлеглості, контрарності, субконтрарності, суперечності. 1. Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей // Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – С. 56 - 73. 2. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів ВНЗ. – Київ: «Академія», 2002. – С. 6 -116.   4/4/4
Тема 4. Умовивід. Види та логічна структура умовиводу 1. Умовивід як форма перебігу думки. Логічна структура та види умовиводів. 2. Дедуктивні умовиводи: сутність, структура, види, правила побудови. Скорочення і додавання дедуктивних умововодів. Способи перевірки їх істинності. Логічний квадрат. 3. Логічна природа індуктивних (ймовірнісних) умовиводів. Істинність і достовірність знання. Індуктивні методи встановлення причинно-наслідкових зв’язків: види і роль в пізнанні. 4. Взаємозв’язок індукції та дедукції у процесах мислення. Практична значимість закона у професійній діяльності. 1. Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей // Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – С. 138 - 196. 2. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів ВНЗ. – Київ: «Академія», 2002. – С. 161-254.   2/2/2
Тема 5. Закони логіки. 1. Загальна характеристика законів логіки: аксіоматичність, всезагальність, знаряддя пізнання дійсності. Якісна визначенність предметів – об’єктивна основа формально-логічних законів. 2.Закон тотожності. Сутність закону тотожності. Рівність і незмінність конкретної думки як вираз закону. Якісна визначенність предметів і явищ об’єктивної дійсності – основа закону тотожності. Вимоги закону до процесу мислення особистості: у процесі роздумовування про певний предмет не можна підміняти цей предмет іншим; у процесі розмірковування думка може бути тотожною самій собі, якщо вона однозначна. Логічна помилка при порушенні закону тотожності – підміна або змішування понять. 3.Закон несуперечності.Сутність закону: дві думки, із яких одна стверджує щось про предмет, а інша – заперечує, в одному і тому ж відношенні і в один і той же час не можуть бути односасно істинними. Сфера розповсюдження закону – суперечливі і протилежні судження. Виконання вимог закону – необхідна умова пізнання суперечностей, що існують в дійсності. Об’єктивна необхідність виконання вимог закона і специфіка їх прояву в професійній діяльності. 4.Закон виключеного третього.Поняття і специфіка закону. Основні вимоги закону: неможна визнавати одночасно логічними два протилежних судження. Зв’язок цього закону із законом несуперечності; відмінність між ними. Сфера дії закону. Кореляція положень закону з бізнес-практикою: зміст і особливості. Вимоги закону до специфіки мислення і діяльності особистості в сфері бізнесу. 5. Закон достатньої підстави. Сутність, специфіка закону та його взаємозв’язок з іншими законами логіки. Сфера розповсюдження закону. Наслідки для мислення та бізнес-діяльності від порушення закону. 6.Інші закони логіки Закон подвійного заперечення Закон ідемпотентності Закон комутативності Закон складної контрапозиції Закон асоціативності Закон дистибутивності Закони де Моргана 1. Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей // Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – С. 95 - 102. 2. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів ВНЗ. – Київ: «Академія», 2002. – С. 117 - 136.   2/2/2
Тема 6. Гіпотеза. Аргументація і доведення, критика і спростування 1. Загальна характеристика гіпотези як форми розвитку наукових теорій. Логічна природа і структура гіпотези, її особливості в порівнянні з індуктивними та дедуктивними умовиводами. Основні випадки застосування гіпотез у пізнанні дійсності. Види гіпотез: загальні та конкретні, описові та пояснювальні, робочі та конкуруючі. Побудова гіпотез, їх доведення та спростування. 2. Поняття наукової проблеми. Евристичні методи міркувань і їх роль у побудові гіпотез. Метод множинних гіпотез. Метод верифікації наслідків. Спростування гіпотез через фальсифікаціє наслідків. Повне і часткове спростування гіпотез. Умови перетворення гіпотези у наукову теорію. Місце гіпотези у філософському та професійному знанні. 1. Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей // Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – С. 181-185. 2. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів ВНЗ. – Київ: «Академія», 2002. – С. 225-268.   2/2/2
Тема 7. Доведення та спростування 1. Сутність доведення та його місце в системі засобів перевірки істинності знань. Доведення та умовивід. Роль різних видів умовиводів при доведенні. 2. Логічна структура доведення: теза, основання, аргументація, демонстрація. Вимоги до елементів доведення. види доведень. Методи прямого підтвердження тези, методи обумовлення і поєднання при опосередкованому підтвердженні тези. 3. Спростування як доведення хибності чи неспроможності певної тези. Спростування тези, основань, аргументів і демонстрації. Методи спростувань і їх характеристики. 4. Логічні правила та основні помилки доведення та спростування. Правила та помилки стосовно аргументів. Правила та помилки в демонстрації. Особливості помилок, пов’язаних із змішуванням смислу судження з безвідносним; способи подолання цих помилок. Паралогізми, софізми, парадокси і антиномії. 5. Роль доведення та спростування в науковому дослідженні та бізнес-діяльності. 6.Поради для тих, хто критикує чи аргументує, висловлює зауваження чи реагує на них. 1. Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей // Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – С. 197 - 220. 2. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів ВНЗ. – Київ: «Академія», 2002. – С. 269-302.   2/2/2
Тема 8. Логіка і бізес-діяльність 1. Логіка і мистецтво спілкування (полеміки): діалог та його види; запитання (види запитань та правила формулювання запитань) та відповіді (види відповідей та деякі поради щодо реакції на запитання і вибору тактики відповідей на запитання); суперечка (види, стратегія і тактика в суперечках, коректні, некоректні прийоми та недопустимі аргументи в суперечках); 2. Логіка і риторика усного ділового спілкування: публічні виступи (види; підготовка і реалізація виступу; подолання хвилювання; рухи, поза, жести, міміка, володіння голосом, акцентування на окремих фрагментах змісту під час виступу ); 3. Логіка в побудові ділового тексту: загальна характеристика тексту; його логічна структура; способи засвоєння та глибина розуміння; робота над створенням тексту; основні складові тексту; способи викладання тексту; 4. Логіка управлінських дій: управлінська ідея, проблема, задача; мета і засоби; фактори, що впливають на прийняття рішення; логічні методи оптимізації прийняття рішень. 1. Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей // Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – С. 221 - 294. 2. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів ВНЗ. – Київ: «Академія», 2002. – С. 303-325. 2/2/2
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН:
Лекцій
Семінарських занять
Самостійної роботи

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.