Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Операції над поняттями

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Операції над поняттями — це такі логічні дії, унаслідок яких утворюються нові поняття. Оскільки обсяг понять роз­глядається як клас, із яким проводяться ці операції, то ос­танні й називаються операціями з класами. Унаслідок цих операцій (операцій над поняттями) здобувають нові класи. Розгляньмо такі операції над поняттями: а) складання, б) множення, в) заперечення, г) узагальнення і обмеження по­нять.

А. Операція складання понять полягає в об'єднанні двох чи кількох класів у один клас.

, операція складання понять "обвинувальний присуд" і "иніфавдувальний присуд" полягає в об'єднанні класу обви-іі\ на гіі.пих присудів з класом виправдувальних присудів у один ієни', пбо в одне поняття "обвинувальний присуд" літе-\. а поняття "виправдувальний присуд" — літерою В, то іьтат цієї операції можна відобразити графічно так (див. .). Заштрихована поверхня є клас присудів. Ві допомогою операції складання можна об'єднати кла-Щ і поняття), що перебувають між собою у найрізноманітні-шдношеннях: тотожності, підпорядкування, перехрещен­ії ідрядності, суперечності, протилежності. Наприклад, при іині понять "свідки" (А) і "родичі" (В), які перебува-мідноіпенні перехрещення, ми здобудемо новий клас Н), до якого увійдуть не тільки свідки, що не є родичами, котрі не є свідками, а й родичі-свідки. При складанні

і. "договір" (А) та "угода" (В), між котрими існують відно-і и підпорядкування, здобудуть новий клас (заштрихова-нп Поверхня рис. 9), до якого увійдуть не тільки угоди, що не шорами, а й угоди, які є договорами.

Рис. 7 Рис. 8

і їм час операції складання понять часто користуються

шиком "або". Він уживається не в розділювальному, а

і п.но-розділювальному значенні. Це слід мати на увазі

і чумяченні правових норм. Так, за ст. 161 КК України,

і гься про те, що "Полювання в заборонений час, або в

і....... юних місцях, або забороненими знаряддями і спосо-

Ййми. чи то на звірів і птахів, полювання на котрих повністю

чіе...— карається...", відповідальність будуть нести

п і.п особи, що займаються полюванням у заборонений ■ п особи, які займаються полюванням у недозволених їх, або на звірів і птахів, полювання на котрих повністю

і ми яг понять або В", здобутий унаслідок операції скла-

і,і об'єднання класів, що відповідають поняттям А і В.

иираз "А або В", наприклад "студенти або спортсмени",

ніс, що до цього нового класу входять не тільки студен

ти, котрі не є спортсменами, і спортсмени, які не є студентами, а й студенти, котрі одночасно є і спортсменами.

Б. Операція множення понять полягає в пошуку такийпредметів (елементів), котрі входять одночасно до класу обок помножуваних понять. Наприклад, операція множення по нять "свідок" (А) і "родич" {В) полягає в пошуку таких елв« ментів серед класу свідків і таких елементів серед класу ро дичів, котрі одночасно входять до обох класів, тобто таких людей, які є одночасно і свідками і родичами.

Рис. 9 Рис. 10

Графічно результат цієї операції можна відобразити тая(див. рис. 10). Заштрихована частина поверхні і означає шу> кане класу предметів, тобто тих людей, котрі є одночасно і свідками, і родичами

Операцію множення можна проводити з поняттями, що перебувають між собою у різних відношеннях. Наприклад, якщо нам треба провести операцію множення понять "зло чин" (А) і "посадовий злочин" (5), що перебувають у відпо шенні підпорядкування, то ми виділяємо такі елементи підпо рядкування, котрі одночасно входять до обох цих класів, тоб­то відшукуємо такі злочини взагалі, які одночасно є і посадо­вими.

Графічно результат операції множення цих понять мати ме таке відображення (див. рис. 11). Заштрихована поверх­ня позначає клас тих елементів (злочинів), котрі одночасні входять до поняття А ("злочин") і до поняття В ("посадовії! злочин").

Під час множення понять, обсяг яких не збігається, мі здобуваємо нульове поняття. Наприклад, нам необхідно при вести операцію множення над поняттями "навмисно" і "не обережно". Оскільки обсяг цих понять не має загальних елі МЄКТІВ,то здобута внаслідок операції множення множинність /іпі с одночасно навмисною і необережною і буде нульовим

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.