Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

К.ЛІІСОМ.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

.... множення позначається здебільшого за допо-

|пм< < і її • -і ч ■ 111 її їси "і" ("студент і спортсмен", "право і дер-. "хпбар і халатність"), котрий вживається у по-іьиому вивченні.

ічіцщ .кіперечення поняття А полягає в утворенні пінти — не-А, обсяг якого, складений з обсягом по-і І і і мій шить логічний клас сфери предметів, про яку ініугмо.

ід, сферою нашого міркування є юридичні уго-

іочи поняття "купівля-продаж" (А), ми здобуде-

і и "не купівля-продаж" (не-А). Склавши поняття

}Ннїм продаж" і "не купівля-продаж", ми здобудемо клас

^Ніінмч угод.

Рис. 11 Рис. 12

і по результат цієї операції можна уявити так (див.

і і \т квадрат — це сфера предметів, про яку ми міркує-

і>му випадку юридичні угоди). Коло поняття (А)

.. родаж". Заштрихована частина квадрата — понят-

I) "не купівля-продаж". Поняття не-А, що заперечує

.. і, має певний обсяг. Так, до обсягу поняття "не куп-

між" (не-А) увійде не все, що завгодно, не будь-який

мионості, наприклад дерево, дім, людина і т. д., а

11 елементи класу юридичних угод, котрі не є купів-

Ііидіїжем, не входять до обсягу поняття А. Та оскільки

■ предмет або явище матеріального світу може розгля-

||ііп н ними у складі різних класів предметів, то обсяг конк-

і о поняття не-А перебуватиме у залежності від обсягу

II» і і фсри предметів, про яку ми міркуємо.

11 .приклад, якщо сферою предметів, про яку ми міркуємо,

піочинів взагалі, то до обсягу поняття "не крадіжка"

її ідобутого завдяки запереченню поняття "крадіжка"

І-АІ увійдуть усі злочини, що не є крадіжкою, а саме: всі дер-

і'іочини, усі злочини проти власності, за винятком

ррнпі і ип, злочини проти життя, здоров'я, свободи і гідності

особи і т. д. Якщо ж сферою предметів, про яку ми міркуємо, є злочини проти особистої власності громадян, то до обсяг\ поняття "не крадіжка" (не-А), утвореного за допомогою запс речення поняття "крадіжка" (А), увійдуть уже не всі злочини, передбачені Кримінальним кодексом, окрім крадіжки, її тільки злочини проти особистої власності громадян, що не і крадіжкою, тобто грабіж, розбій, шахрайство, шантаж і т. д. Поняття (А і не-А), здобуті завдяки операції заперечення, перебувають між собою у відношенні суперечності.

2.9. Узагальнення і обмеження понять

У практиці мислення нам часто доводиться переходити від одних понять до інших. Так, ми можемо перейти від по няття "халатність" до поняття "посадовий злочин", від по няття "посадовий злочин" — до поняття "злочин", від остан нього — до поняття "діяння" і, навпаки, від поняття "діяння" до поняття "злочин", від нього — до поняття "посадовий зло чин" і т. д.

Логічна операція, за допомогою якої відбувається перехід від поняття з меншим обсягом до поняття з більшим обся гом, називається узагальненням. Узагальнити поняття — ол начає перейти від виду до роду.

Логічна дія, у процесі котрої відбувається перехід від по няття з більшим обсягом до поняття з меншим обсягом, називається обмеженням. При обмеженні ми йдемо від роду до виду.

Наприклад, коли від поняття "договір" ми переходимо де поняття "угода", а від нього до поняття "цивільні правовідно сини", а потім до поняття "правовідносини" — ми узагалі» нюємо поняття. Якщо ж від поняття "договір" ми перейдемо до поняття "страхування", а від нього — до поняття "майно ве страхування", то ми обмежуємо поняття (див. рис. 13).

Рис. 13
узагальнення і обмеження понять не безконеч

и кі/альнення є категорії. Категорії — це поняття

ироким обсягом. Категорії не мають роду, тому

ься узагальненню. Наприклад, такі категорії, як

"смідомість", "рух", "сутність", "явище", "кількість", гоїцо, не узагальнюються, від них не можна перейти і. інших понять із великим обсягом.

м обмеження є одиничне поняття. Так, обмежен-

н "крадіжка" буде "крадіжка, скоєна Петровим".

і 'її.ненця і обмеження може бути як правильним, так

' її.ним. Щоб ці операції були правильними, необхі-

і альненні переходити від виду до роду, а при об-

иід роду до виду. Якщо ж при узагальненні ми

ні до поняття, яке є родом щодо вихідного поняття,

ілі.нення буде неправильним. Не можна, наприк-

' п.пюючи поняття "крадіжка", перейти до поняття

ін'кільки грабіж не є родом для крадіжки.

меженні трапляються помилки, коли поняття, до

і їдять, не є видом щодо того поняття, яке обмежуєть-

наприклад, обмежуючи поняття "держава", ми пе-

оняття "сім'я", то таке обмеження буде непра-

іьнення і обмеження понять дає змогу уточнити зміст

її м иять, установити відношення між ними, що досить

1,11)1 пізнання.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.