Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ,

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ (МІЖНАРОДНОЇ) ПРАКТИКИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”
Галузь знань 1401 „Сфера обслуговування”
Напрям підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа”

 

 

Київ 2012


Автори: І.М.Грищенко, канд. техн. наук., доцент

Л.Є. Калиновська , канд. екон. наук., доцент

В.С. Михайлик, асистент

 

 

Робочу програму практики обговорено і схвалено на засіданні кафедри технології і організації ресторанного господарства 16 листопада 2011 р., протокол № 6 та на засіданні методичної комісії факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу від _____ 2011 р., протокол № _.

 

Рецензент: Медведєва А.О., канд. техн. наук., доцент

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ( МІЖНАРОДНОЇ) ПРАКТИКИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”
Галузь знань 1401 „Сфера обслуговування”
Напрям підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа”

 

Автори: Грищенко Ігор Миколайович

Калиновська Лариса Євгеніївна

Михайлик Валентин Сергійович

 


ВСТУП

 

У сучасних ринкових умовах критерієм оцінки якості підготовки бакалаврів з напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа” є те, наскільки успішно студенти вирішують практичні і соціально-економічні завдання, як досконало вони підготовлені професійно та як швидко орієнтуються в різноманітних напрямах господарсько-фінансової діяльності закладів ресторанного господарства.

Організаційна (міжнародна) практика надає можливість майбутнім фахівцям більш глибоко оволодіти професійною підготовкою, вчить самостійності у прийнятті рішень, ініціативності, набуттю організаційних та дослідницьких навичок, які забезпечують повноцінну роботу за фахом «Готельно-ресторанна справа».

Зміст організаційної міжнародної практики визначається вимогами, що викладені у варіативній компоненті освітньо-кваліфікаційної характеристики та відповідає освітньо-професійній програмі.

Робочу програму організаційної (міжнародної) практики розроблено відповідно до Закону України “Про освіту”, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, положення про проведення практики студентів КНТЕУ, методичних рекомендацій щодо розробки наскрізної та робочих програм практики КНТЕУ, навчального плану напряму підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа”, програми дисципліни „Організація ресторанного господарства”. Програма організаційної (міжнародної) практики передбачає набуття навичок з організаційної діяльності закладів готельного і ресторанного господарства різних типів та форм власності.

Організаційно-технологічна практика для студентів спеціальності 6.140101«Готельно-ресторанна справа» проводиться в 6 семестрі протягом 2 тижнів.

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ,

ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Мета практики – Метою практики є закріплення і розвиток знань, умінь і навичок, набутих студентами під час навчання, та формування компетенцій і компетентності майбутнього фахівця. Закріплення та поглиблення знань з теоретичних курсів спеціальних дисциплін та вмінь за фахом, набуття досвіду організаційної діяльності фахівця з готельно-ресторанної справи.

 

Завданням організаційної практики є:

· ознайомлення з організацією діяльністю закладів готельного і ресторанного господарства щодо надання основних видів послуг у сфері ресторанного бізнесу;

· ознайомлення з нормативно-правовою документацією, що регламентує діяльність закладу ресторанного господарства за місцем практики;

· ознайомлення з організаційною структурою закладу ресторанного господарства і його виробничо-торговельною структурою;

· вивчення діючої системи організації та управління постачанням продовольчими товарами та предметами матеріально-технічного призначення закладу ресторанного господарства, а також раціональної організації складського, тарного господарства та транспортних операцій в закладі готельного господарства;

· вивчення раціональної організації виробничих процесів у закладі готельного і ресторанного господарства певного типу, формату і форми власності за місцем практики;

· вивчення організації процесу надання послуг та техніки обслуговування різних контингентів споживачів у закладі готельного і ресторанного господарства;

· ознайомлення з процесом організації підготовки та обслуговування святкових заходів та їх видів та організацією спеціальних форм обслуговування в закладі готельного і ресторанного господарства;

· вивчення організації кейтерингового обслуговування;

· вивчення організації надання послуг харчування мешканцям готельно-туристичних комплексів.

На практиці студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота цієї посади відповідає програмі практики. Робочий час визначається відповідно із діючим.

Під час проходження практики студенти отримують нові знання, уміння та навички при виконанні конкретних практичних завдань, тому праця студентів на штатних посадах (з оплатою або без неї) є найбільш доцільною.

Консультації проводяться на базі практики у робочий час, а в університеті – в неробочий час практиканта.

Відомості про заклад ресторанного господарства та інформацію із організаційних та інших питань студенти отримують шляхом особистих спостережень, під час вивчення та роботи з документацією та під час бесід з керівниками практики і фахівцями закладу.

 

2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

2.1 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

 

Інтеграція системи вищої освіти України в євро­пейський освітній простір передбачає створення найбільш сприятливих умов для мобільності студентів і, зокрема, сприяння подальшому розвитку закордонної практики з метою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних фахівців на міжнародному ринку праці.

Відповідно до Болонських ініціатив організаційна (міжнародна) практика студентів проводиться в рамках узгодженої мобільності, яка здійснюється на підставі підписання тристоронніх угод (контрактів) за встановленими Європей­ською кредитно-трансферною системою (ЄКТС) формами між вищим навчальним закладом, що відправляє студента на практику, приймаючим навчальним закладом або робото­давцем та студентом.

Терміни проведення закордонної практики, незалежно від форми її організації, визначаються навчаль­ними планами та програмою практики. При цьому, за згодою сторін проходження практики може здійснюватися під час літніх канікул, що дозволяє не допускати порушень графіка навчального процесу.

Порядок проведення організаційної (міжнародної) практики, її керівництво та підведення підсумків практичної підготовки студентів здійснюються на загальних засадах, визначених вимогами цього, програмою практики та чинними нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які регламентують організацію практичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах.

Організаційні умови проведення організаційної (міжнародної) практики визначаються керівництвом університету та приймаючою стороною, узгоджуються відповідними документами і затверджуються наказом ректора КНТЕУ.

При організації проведення організаційної (міжнародної) практики передбачається оформлення таких документів, а саме –договорів (контрактів) на проведення практики студентів (за наявності міжуніверситетських угод) та Угод про практичну підготовку (відповідно до вимог ЄКТС), які підписуються трьома сторонами: навчальним закладом, базою практики і студентом. В Угоді про практичну підготовку мають бути чітко визначені – місце проходження практики, її тривалість, характер робіт, що мають бути виконані (опис робочого завдання), права й обов’язки студента-практиканта та очікувані результати практики. За змістом цей документ повинен відповідати загальноприйнятій формі, а можливі відмінності від неї узгоджуються зазначеними сторонами в робочому порядку.

Фінансування закордон­ної практики студентів здійснюється приймаючою стороною і безпосередньо студентами, якщо відповідно до угод та контрактів не передбачається інше. При організаційної (міжнародної) практики крім фінансових питань, обумовлених угодою та контрактом, студент сплачує всі витрати, пов’язані з організацією практики (підготовка документів, їх переклад, пересилання тощо).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.