Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теми семінарських занять№ з/п Назва теми Кількість годин
Предмет, принципи та джерела міжнародного екологічного права 1. Міжнародне екологічне право як наука: історія та сучасність. 2. Предмет міжнародного екологічного права. 3. Принципи міжнародного екологічного права: загальні та спеціальні. 4. Джерела міжнародного екологічного права. Література: 1. Аврааменко И.М. Международное экологическое право. – Ростов-на-Дону, 2005 г. 2. Балащенко С.А., Макарова Т.И. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека. – Минск, 1999 г. 3. Виноградов С.В. Международное право окружающей среды: Учебник. – М., 1994 г. 4. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охрони довкілля / Кол. Авт.: Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009. 5. Колбасов О.С. Международное экологическое право на пороге 21 века. – М., 1997 г. 6. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Підручник / Під заг. ред. проф. С.М. Кравченко. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. 7. Марчишин С.М. Екологічний словник-довідник (основні терміни і поняття). – К., 1998. 8. Соколова Н.А. Теоретические проблемы международного права окружающей среды. –Иркутск, 2002 г. 9. Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права окружающей среды. –М., 1986 г. 10. Трусов А.Г. Международное экологическое право: Учебно-методическое пособие. – М., 1999 г. Нормативно-правові акти: 1. Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку, 1992 р. 2. Стокгольмська декларація з навколишнього середовища, 1972 р. 3. Статут Організації Об’єднаних Націй.
Екологічне право Європейського Союзу 1. Поняття та система екологічного права ЄС. 2. Інституційний механізм ЄС та його роль у розвитку та застосуванні екологічного права ЄС. 3. Джерела та принципи екологічного права Європейського Союзу. 4. Екологічні права та їх захист в межах ЄС. 5. Проблеми відповідальності за порушення екологічного законодавства ЄС. Література: 1. Право Європейського Союзу. Загальна частина. Підр. Для студ. Вищих навч . закл. /Опришко В.Ф. Омельченко, Фастовець. –Київ, Нац. Екон. Ун-т. – 2002. 2. Довідник з Європейської екологічної політики. Автори: Нейл Еммотт Саллі Муллард, Хлое Нейлд. Інститут Європейської екологічної політики, Лондон. (Видано в рамках реалізації гранту Фонду Інституційного Розвитку Світового Банку 28281 – UA при сприянні Know-How Fund.), Червень 1997. – 68с. 3. Європейський Союз. Директиви Європейського Союзу: Довідник/Укл. Олесова І.Г. та ін. Пер. Головачова І.В., Латківський. За ред. Іванова. Львів: Леонорм,1998. 4. Основы права Европейського Союза: схемы и комментарии: учебн. Пособие /Под ред. д.ю.н.., проф. С.Ю.Кашкина. – М.: ИНФРА-М. 2002. 5. Татам Алан. Право Європейського Союзу: Підручник для студентів вищих навч. закладів / Пер.з англ. –К.: «Абрис», 1998. – 424с. 6. Андрусевич Н. Огляд екологічного права Європейського Союзу // Вісник екологічної адвокатури. – №21. – 2003. 7. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник.- Львів. 2004. – 256с. Нормативно-правові акти: 1. Директива Ради ЄС щодо комплексного контролю та попередження забруднення 96/61/ЄС від 24 вересня 1996 р. 2. Директива Ради ЄС щодо охорони вод від забруднення, спричиненного нітратами з сільськогосподарських джерел 91/676/ ЄЕС від 12 грудня 1991 р. 3. Директива Ради ЄС стосовно якості прісних вод, які потребують захисту чи поліпшення для підтримання сприятливих умов для життя риби 78/659/ЄЕС від 18 липня 1978р. 4. Директива Ради ЄС стосовно якості води, призначеної для споживання населенням 80/778/ЄЕС від 15 липня 1980р. 5. Директива Ради ЄС стосовно охорони підземних вод від забруднення, спричиненого окремими небезпечними речовинами 80/68/ЄЕС від 17 грудня 1979 р. 6. Директива Ради ЄС стосовно забруднення , спричиненого окремими небезпечними речовинами , що скидаються у водне середовище Співтовариства (із змінами) 76/464/ЄЕС від 4 травня 1976р. 7. Директива Ради ЄС стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в країнах-членах Співтовариства (із змінами) 75/440/ЄЕС від 16 червня 1975 р. 8. Директива Ради ЄС стосовно якості води, що використовується для купання (із змінами) 76/160/ЄЕС від 8 грудня 1975р. 9. Директива Ради ЄС щодо очистки стічних міських вод 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року. 10. Директива Ради ЄС стосовно оцінки наслідків громадських та приватних проектів на навколишнє середовище 85/337/ЄЕС від 27 червня 1985 р. 11. Директива Ради ЄС про стримування великих аварій, пов’язаних із небезпечними речовинами 96/82/ЄЕС від 21 травня 1996 р.
Участь України у міжнародному співробітництві в сфері охорони навколишнього середовища 1. Участь України в роботі міжнародних організацій і виконанні зобов’язань міжнародних конвенцій. 2. Багатосторонні та двосторонні міжнародні зв’язки. 3. Характеристика співпраці України в сфері охорони навколишнього середовища з іншими державами на двосторонній основі. 4. Імплементація міжнародних еколого-правових норм в систему екологічного законодавства України. Література: 1. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охрони довкілля / Кол. Авт.: Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009. 2. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України:Навчальний посібник. –К.:Атіка,2000. 3. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. 4. Краснова М.В. Проблеми імплементації в Україні положень Орхуської конвенції. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск № 40. – С. 30-35. Нормативно-правові акти: 1. Закон України від 21 листопада 2002 року № 228 – ІV “Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №3. -Ст.12. 2. Указ Президента України “Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) від 24 лютого 1998 р. № 148/98 //Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2001. -№3.-С.55-57. 3. Указ Президента України “Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу “ № 615/98 від 11 червня 1998 року// Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2001. -№3.-С.58-67. 4. Постанова Кабінету Міністрів України “Питання діяльності Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)” № 1074 від 13 липня 1998 року //Урядовий кур”єр.- 1998.- 23 липня. 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”№1773 від 12 листопада 1998 року // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001.- №3.- С.92-94. 6. Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади” № 145/99 від 9 лютого 1999 року //Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2001. -№3.- С.68-69. 7. Розпорядження Президента України “Про Перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення завдань, визначених Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу” №151/99-рп від 27 червня 1999 року (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента № 240/2000-рп (240/2000-рп) від 06.04.2000) //www.rada.kiev.ua/laws/pravo 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” № 1496 від 16 серпня 1999 року// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001.-№3.- С.96-100. 9. Указ Президента України “Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу” від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001.- № 3. - С. 74. 10. Наказ Мінюсту України № 53/5 від 01 листопада 2000 року “Про затвердження Положення про Центр порівняльного права при Міністерстві юстиції України” //www.rada.kiev.ua/laws/pravo 11. Постанова Кабінету Міністрів України ” Про затвердження плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу у 2001 році” № 345 від 10 квітня 2001 року// Офіційний вісник України. – 2001.№15. –Ст.650. 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України” № 39 від 10 січня 2002 року//www.rada.kiev.ua/laws/pravo 13. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України. Робочий план головуючої// Дорога в майбутнє – дорога в Європу. – К., 2000. С.53-58. 14. Резолюція Європейського Парламенту щодо спільної стратегії Європейського Союзу по відношенню до України від 15 березня 2001 року. 15. Указ Президента України “Питання Уповноваженого України з питань європейської інтеграції”від 26 листопада 2001 року №1147/2001 //Урядовий кур”єр. – 2001. - 5 грудня. 16. Указ Президента України ”Про Національну Радуз питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”від 30 серпня 2000 року №1033/2000 // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001.- № 3. - С. 70-73.
Захист морського середовища 1. Система правового регулювання охорони морського середовища. 2. Повноваження прибережної держави у сфері захисту і збереження морвського середовища. 3. Правове регулювання попередження забруднення морського середовища викидами відходів та інших матеріалів з метою захоронення. 4. Правове регулювання попередження забруднення морського середовища в процесі судноплавства. 5. Правове регулювання попередження аварійного забруднення морського середовища. Література: 1. Балащенко С.А., Макарова Т.И. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека. – Минск, 1999 г. 2. Виноградов С.В. Международное право окружающей среды: Учебник. – М., 1994 г. 3. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охрони довкілля / Кол. Авт.: Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009. 4. Киселев В.А. Международные соглашения по предотвращению загрязнения морской среды. – М., 1986 г. 5. Колбасов О.С. Международное экологическое право на пороге 21 века. – М., 1997 г. 6. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Підручник / Під заг. ред. проф. С.М. Кравченко. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. 7. Марчишин С.М. Екологічний словник-довідник (основні терміни і поняття). – К., 1998. 8. Соколова Н.А. Теоретические проблемы международного права окружающей среды. –Иркутск, 2002 г. 9. Сперанская Л.В. Международно-правовая охрана морской среды. – М., 1978 г. Нормативно-правові акти: 1. Женевська конвенція ООН про відкрите море, 1958 р. 2. Женевська Конвенція ООН про континентальний шельф, 1958 г 3. Женевська конвенція ООН про рибальство і охорону тваринних ресурсів відкритого моря, 1958 р. 4. Женевська конвенція ООН про територіальне море і прилеглу зону, 1958 р. 5. Конвенція відносного втручання у відкритому морі у випадку аварій, що приводять до забруднення нафтою, 1969 р., з протоколом 1973 р. 6. Конвенція ООН по морському праву, 1982 р. 7. Конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 р., протокол 1978 р. 8. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів, 1971 р. 9. Конвенція про захист морського середовища Балтійського моря, 1992 р. 10. Конвенція про захисту Чорного моря від забруднення, 1992 р. 11. Конвенція про охорону людського життя на морі, 1974 р. 12. Конвенція про підготовку і дипломування моряків і несення вахти, 1976 р. з поправкою 1995 р. 13. Конвенція про рибальство в Чорному морі, 1960 р. 14. Конвенція про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою, 1992 р.
Міжнародно-правова охорона об’єктів флори і фауни. 1. Роль та значення Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (1972 р.) 2. Міжнародно-правова охорона водно-болотних угідь як середовища існування водноплавних птахів. 3. Міжнародно-правова охорона середовищ існування об’єктів дикої флори та фауни. Література: 1. Аврааменко И.М. Международное экологическое право. – Ростов-на-Дону, 2005 г. 2. Виноградов С.В. Международное право окружающей среды: Учебник. – М., 1994 г. 3. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охрони довкілля / Кол. Авт.: Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009. 4. Колбасов О.С. Международное экологическое право на пороге 21 века. – М., 1997 г. 5. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Підручник / Під заг. ред. проф. С.М. Кравченко. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. 6. Марчишин С.М. Екологічний словник-довідник (основні терміни і поняття). – К., 1998. Нормативно-правові акти: 1. Афро-європейська угода по охороні водоплавних птахів, 1995 р. 2. Базельська Конвенція про контроль за трансграничним переміщенням відходів 3. Віденська конвенція про охорону озонового шару 1985 р. 4. Конвенція ООН про біологічне різноманіття, 1992 р. 5. Конвенція про африканську мігруючу сарану, 1962 р. 6. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин, 1979 р. 7. Конвенція про зміну клімату, 1992 р. 8. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, 1973 р. 9. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р. 10. Конвенція про охорону живих ресурсів південно-східної частини Атлантичного океану, 1971 р. 11. Конвенція про охорону лісів 1992 р. 12. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, 1991 р. Конвенція про трансграничне забруднення повітря на великих відстаніПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.