Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Яким є порядок внесення змін до Конвенції та порядок її денонсації?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Література

1. Деркач Л.В. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. – К., 1998. – 542 с.

2. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петербургский филиал РТА имени В.Б. Бобкова, «Знание», 2000. – 207 с.

3. Зеркин И.В. Право всемирной торговой организации: Учебное пособие. – М.: Международные отношения, 2003. – 242 с.

4. Карро Д., Жюйер П. Международное экономическое право: Учебник. / Пер. с франц. В.П. Серебренникова, В.М. Шумилова. – М.: Международные отношения, 2001. – 608 с.

5. Перепьолкін С. М. Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав : монографія / С. М. Перепьолкін. – Д. : Акад. мит. служби України, 2008. – 180 с.

6. Право и межгосударственные объединения / В.Г. Вишняков, В.А. Егиазаров, Ю.А. Королев и др. / Под общ. ред. В.Г. Вишнякова. – СПб: Издательство „Юридический центр Пресс”, 2003. – 577 с.

7. Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. – 2-е изд., испр. – К.: О-во «Знання», КОО, 2001. – 461с.

8. Сергеев Ю.В. Правовой статус В.Т.О. // Митна справа. – 2003. – №4. – С.41-42.

9. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року.

10.Bureau International des Tarifs Douaniers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bitd.org/MembreStates.aspx. – Pays Membres.

Варіант 4. МИТНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

План

1. Поняття та джерела митного права Європейського Союзу.

2. Митний союз держав-членів ЄС. Основи Митного союзу ЄС. Митна територія та митні режими ЄС.

3. Спільний митний тариф ЄС. Митний кодекс ЄС.

4. Охарактеризуйте положення Програми ЄС “Митниця 2013”.

5. Адаптація митного законодавства України до законодавства ЄС. Етапи адаптації митного законодавства України до законодавства ЄС.

6. Ознайомтеся зі змістом Міжнародної Конвенції щодо взаємної адміністративної допомоги у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства (Найробі, 9 червня 1977 р.) і дайте відповідь на запитання:

1. Які види допомоги можуть надаватися митною адміністрацією Договірної Сторони з власної ініціативи?

2. Що є предметом особливого нагляду договірної сторони за запитом іншої Договірної Сторони?

3. У якості кого можуть брати участь представники митних адміністрацій при розгляді справ у суді або трибуналі за запитом Договірної Сторони?

4. Яку інформацію щодо фізичних осіб, визнаних винними у вчиненні контрабанди, може надавати Договірним Сторонам Генеральний Секретар Ради митного співробітництва?

Яку інформацію митні адміністрації Договірних сторін повинні передавати з власної ініціативи і без затримки іншій Договірній Стороні в межах надання допомоги у боротьбі з контрабандою наркотиків та психотропних речовин?

Література

1. Европейское право: Учебник. / Под ред. Л.М. Энтина. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – 720 с.

2. Європейський Союз: консолідовані договори. К.: „Порт-Рояль”, 1999. – 206 с.

3. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2002. – 381 с.

4. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 2001. – 448 с.

5. Курс международного права. В 7 т. // Наука. – М., 1993. – Т.7: Международно-правовые формы интеграционных процессов в современном мире. – 326 с.

6. Перепьолкін С. М. Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав : монографія / С. М. Перепьолкін. – Д. : Акад. мит. служби України, 2008. – 180 с.

7. Право Європейського Союзу. Особлива частина : навчальний посібник / [Анцупова Т. О., Аракелян М. Р., Бехруз Хашматула, Бондар Л. О. та ін. ; за ред. М. Р. Аракеляна, О. К. Вишнякова]. – К. : Істина, 2010. – 528 с.

8. Право Европейского Союза: Учебник. / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 2003. – 925 с.

9. Артемонова О.Ф. Международная правосубъектность Европейского Союза // Журнал российского права. – 2002. – №8. –С. 143-151.

10.Додин Е.В. Основы таможенного права Европейского сообщества // Митна справа. – 2002. – №2. – С. 3-19.

11.Кашкин С., Четвериков А. Основные положения новой Конституции для Европы // Российская юстиция. – 2004. – №6. – С. 53-59.

12.Покрещук О., Завтур Д. Міжнародний кодекс поведінки держав в митних відносинах (Міжнародна Конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур, 1973 р. Кіото) // Митна справа. – 2001. – №2. – С. 9-15.

13.Сергєєва Н.М. Формування митного права Європейського співтовариства // Митна справа. – 2003. – №6. – С. 40-41.

14.Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – ст. 141.

15.Decision (CE) № 624/2007 du Parlement Europeen et du Conseil, du 23 mai 2007, établissant un programme d’action pour la douane la Communaute (Douane 2013) // Journal оfficiel de l’Union Еuropeenne. – 2007. – № L 154. – P. 25–31.

16.Règlement (CE) № 450/2008 du Parlement Europeen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernise) // Journal оfficiel de l’Union Еuropeenne. – 2008. – № L 145. – P. 1–64.

17.Règlement (CEE) № 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) № 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire // Journal оfficiel des Communautes Еuropeennes. – 1993. – № L 253. – P. 1–766.

18.Règlement (CEE) № 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun // Journal оfficiel des Communautes Еuropeennes. – 1987. – № L 256. – P. 1–675.

19.Règlement (CEE) № 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire // Journal officiel des Communautes Еuropeennes. – 1992. – № L 302. – P. 1–50.

20.Règlement (CEE) № 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières // Journal оfficiel des Communautes Еuropeennes. – 1983. – № L 105. – P. 1–37.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.